Indberetning af ejerforhold i Det Offentlige Ejerregister

Den 15. december 2014 åbnede det lovpligtige Offentlige Ejerregister for indberetninger. Ejerforholdene for danske selskaber skal registreres i Det Offentlige Ejerregister, som er et online register, hvor alle danske selskaber skal indberette til inden 15. juni 2015.

 

Hvad er Det Offentlige Ejerregister?
Det Offentlige Ejerregister, som er krævet i selskabslovens §§ 55-58, skal medvirke til at skabe mere åbenhed og gennemsigtighed omkring ejerforholdene i danske selskaber. Alle danske selskaber skal indberette ejerskab eller panteret til 5 % eller mere af et selskabs aktier, anparter eller stemmer. 

Fra 15. juni 2015 vil Ejerregistret være offentligt, og alle har således adgang til at se selskabets ejerforhold.

Registreringspligten gælder for danske aktieselskaber (A/S), anpartsselskaber (ApS), iværksætterselskaber (IVS), partnerselskaber (P/S) og europæiske aktieselskaber (SE). 

Kommanditselskaber er i første omgang ikke omfattet af registreringspligten

Hvad skal registreres?

Følgende oplysninger skal registreres i Det Offentlige Ejerregister:

·         Navn, bopæl og CPR-nr. for danske personlige ejere

·         Navn, CVR-nummer og hjemsted for danske virksomheder

·         Navn og entydig identifikation for udenlandsejere (svarende til CVR-nr. og CPR-nr. for danske fysiske personer og virksomheder)

·         Ejerens eller panthaverens samlede besiddelser og stemmer i selskabet (kapitalandele og stemmer - angivet i intervaller)

Hvor og hvornår skal selskabet registrere ejerforhold?
Indberetning til Det Offentlige Ejerregister kan ske på
www.virk.dk. Virksomhederne får adgang til registret via digital signatur eller medarbejderlogin.

For eksisterende selskaber (stiftet før ejerregistret trådte i kraft 15. december 2014), skal indberetning af ejerforhold eller panteret ske inden den 15. juni 2015.

For nystiftede selskaber (stiftet efter 15. december 2014), har selskabet 14 dage til at registrere ejere og panthavere.

Sker der ændringer i selskabets ejerforhold skal disse ligeledes registreres i Det Offentlige Ejerregister inden 14 dage.

Overtrædelse af fristen kan medføre bøde.

Erstatter ikke Ejerbogen
Alle selskaber skal fortsat føre en Ejerbog over samtlige ejere og panthavere. Fremover skal selskaber således registrere nye ejerforhold eller panthavere i både Ejerbogen og Det Offentlige Ejerregister.


Kontakt Kovsted & Skovgård, så assisterer vi gerne med registrering og ændring af selskabets ejerregister