Årsrapport på engelsk

7. juni 2013

Danske virksomheder, der ikke er børsnoterede, skal aflægge deres årsrapport på dansk.

For børsnoterede virksomheder gælder der særlige sprogkrav alt efter, hvor virksomheden har værdipapirer optaget til handel eller notering på et reguleret marked.

Hvis en dansk virksomhed i dag ønsker at aflægge årsrapport på engelsk, vil der således ligeledes skulle udarbejdes en dansk version som følge af kravet om, at årsrapporten skal være på dansk.

Høringsudkast

Erhvervsstyrelsen har for nylig sendt et forslag til ændring af bl.a. årsregnskabsloven i høring. Den del af lovforslaget, der er rettet imod ændring af årsregnskabsloven, omhandler muligheden for at såvel børsnoterede som ikke-børsnoterede danske virksomheder fremover vil kunne aflægge årsrapport udelukkende på engelsk.

Beslutningen om at aflægge årsrapport på engelsk vil for så vidt angår aktie- og anpartsselskaber skulle vedtages på generalforsamlingen med et simpelt flertal. Generalforsamlingens beslutning skal indarbejdes i selskabets vedtægter.

Virksomheder med begrænset ansvar (omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder) vil ikke have pligt til at optage en bestemmelse i vedtægterne om, at årsrapporten aflægges på engelsk.

For erhvervsdrivende fonde er det foreslået i forslaget til den nye lov om erhvervsdrivende fonde, at Erhvervsstyrelsen kan fastsætte regler om, at fondes årsrapporter kan udarbejdes og indsendes på engelsk.

Sprogkravene vedrørende regnskaber for filialers hovedselskaber vil fortsat være reguleret i årsregnskabslovens nugældende regler herom. Filialer vil således som hidtil kunne offentliggøre hovedselskabets årsrapport på det sprog, den er udarbejdet i, herunder også på andre sprog end på dansk og engelsk.

Baggrunden for ændringerne

Forslaget til ændring af reglerne omkring sprogkrav til årsrapporterne har ifølge bemærkningerne i høringsudkastet til formål at lette de administrative byrder ved regnskabsaflæggelse.

Relativt mange danske virksomheder har en omfattende handel med udlandet, og deres udenlandske samarbejdspartnere stiller ofte krav om en årsrapport på engelsk. Der er ligeledes en stor gruppe af dattervirksomheder af udenlandske koncerner, hvor koncernsproget er engelsk, og som alene udarbejder årsrapport på dansk, fordi årsregnskabsloven i dag stille krav herom.

Lovforslaget følger således de anbefalinger, som det af regeringen nedsatte Virksomhedsforum har fremsat, herunder at det skal være muligt for danske virksomheder at aflægge årsrapport på engelsk.

Der er allerede i dag mulighed for – i selskabsloven – at generalforsamlingen med simpelt flertal kan vedtage, at generalforsamlingen skal foregå på engelsk. Det er desuden muligt at beslutte, at dokumenter til brug under og efter generalforsamlingen kan udarbejdes udelukkende på engelsk. Selskabsloven indeholder herudover hjemmel til, at møder i det øverste ledelsesorgan under visse betingelser kan foregå udelukkende på engelsk. Både ejere og ledelsesmedlemmer skal således allerede i dag ofte acceptere, at beslutningsprocesserne i virksomhederne gennemføres på engelsk. Dette har ikke givet anledning til problemer.

I følge bemærkningerne til lovforlaget er det Regnskabsrådets vurdering, at selvom danske virksomheder, der i dag udarbejder både en dansk og engelsk version af deres årsrapport, får de nye muligheder, er det ikke givet, at de fremadrettet udelukkende vil aflægge årsrapport på engelsk.

En række virksomheder vil formenligt fortsat vælge at udarbejde en dansk udgave af årsrapporten, fordi de har danske interessenter, som de ønsker at give oplysninger om virksomhedens finansielle udvikling. Man kan desuden forestille sig, at nogle virksomheder vil vælge at aflægge årsrapporten udelukkende på engelsk, men offentliggøre dele af årsrapporten på dansk.

Ikrafttræden

De nye muligheder for at aflægge årsrapport på engelsk forventes i henhold til lovforslaget at træde i kraft den 1. januar 2014, således at årsrapporter, der aflægges efter denne dato kan aflægges udelukkende på engelsk.

Tilbage til oversigt