Ændringer i afgiftslovgivningen

8. januar 2012

I forbindelse med vedtagelsen af finansloven forhøjede Folketinget en lang række afgiftssatser.

Overordnet set er der tale om indeksering af afgiftssatserne uden samtidig ændring af selve lovgivningen, idet der dog er også er sket enkelte principielle ændringer.

Vandafgift

I L 34 er der sket en regulering af de løbende bilafgifter, og en række mindre afgifter.

For så vidt angår vandafgiftsloven (lov om afgift af ledningsført vand) er der dels sket en forhøjelse af selve vandafgiften med 23 øre pr. m3 i henholdsvis 2012 og 2013, dels er det såkaldte drikkevandsbidrag blevet ”flyttet” fra drikkevandsloven til vandafgiftsloven. Bidraget er 67 øre pr. m3.

Konsekvensen er, at ferskvand alt andet lige vil blive 67 øre pr m3 billigere for momspligtige virksomheder end hidtil. Årsagen er, at drikkevandsbidraget indtil nu har været indregnet i prisen på ferskvand og dermed ikke godtgørelsesberettiget. Med ”flytningen” vil afgiften fremover kunne fradrages på momsangivelsen på lige fod med selve vandafgiften.

Godtgørelsen af vandafgiften vil derfor udgøre:

  2012

  2013

Vandafgift pr. m3 5,23 5,46
Drikkevandsbidrag pr. m3       0,67 0,67
Ialt pr. m3 5,90 6,13

 

NOx-afgiften

Den meget omtalte NOx-afgift forhøjes markant fra og med den 1. juli 2012. Med lovændringen sker der en udvidelse af de registreringspligtige energianlæg, der har pligt til at måle NOx-udledningen.

Bemærk i denne forbindelse, at afgifterne på brændsler i mineralolieafgiftsloven og gasafgiftsloven samtidigt nedsættes. Dette sker for at neutralisere forhøjelsen af NOx-afgiften på motorbrændstof således, at den samlede afgiftsbelastning af motorbrændstof til biler m.v. vil være på samme niveau som uden forhøjelsen af NOx-afgiften.

NOx-afgiften skal således alene belaste forureningen fra stationære anlæg.

Øvrige afgiftsforhøjelser

Som sagt indekseres en lang række afgifter uden, at der samtidigt sker ændringer i det øvrige regelsæt. Dette omfatter bl.a. chokolade, sukkervarer, is, sodavand, tobak, øl og vin samt satserne i brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter og lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v.

Værd af bemærke om beskatning af multimedier

For god ordens skyld skal det bemærkes, at ændringerne af skattelovgivningen vedrørende multimeder ikke indebærer nogen ændring af den momsmæssige behandling af virksomhedernes indkøb af disse.

Der skal som hidtil ske en vurdering af den erhvervsmæssige anvendelse af goder, der stilles til rådighed for personalets private anvendelse, medmindre der i momsloven er fastsat særregler for behandlingen af disse.

Det vil sige, at momsen af udgifter til køb og drift af mobiltelefoner, herunder smartphones, dataforbindelser på medarbejdernes bopæl og andet IT-udstyr, som medarbejderen anvender privat ,kan fradrages som købsmoms i det omfang, udstyret mv. anvendes til momspligtige (arbejdsmæssige) formål.


Artiklen er udarbejdet i samarbejde med Lars Gosvig, www.dagligmail.dk

Tilbage til oversigt