Afkast af aktier

3. maj 2009

Selskaber kan i dag modtage skattefrit udbytte fra aktieinvesteringer, når ejerandelen er mindst 10 % og ejertiden overstiger 12 måneder. Udbytte fra udenlandske selskaber er dog kun skattefrit, hvis selskabet hører hjemme i EU, EØS området, Færøerne, Grønland, et dobbeltbeskatningsaftaleland eller hvis selskabet indgår i en dansk international sambeskatning.
 
De ovennævnte selskaber med beholdninger af aktier mm., hvor ejertiden på 12 måneder ikke er opfyldt, eller hvor ejerandelen på de nævnte 10 % ikke er opfyldt, får nedslag i skatten af udbytte fra disse på 34 %. Nedslaget gælder uanset ejertid.  

Disse regler står foran en større ændring.

Nye regler

For det første er der allerede med vedtagelsen af nye regler for investeringsselskaber sket en stramning.

Stramningerne rammer investeringsselskaber, der har mindst 8 ejere. Disse ejere skal fremover indtægtsføre årets værditilvækst på investeringsselskabet efter lagerprincippet. Dog med et års forsinkelse – dvs. at værditilvæksten for 2009 skal selvangives for 2010 som kapitalindkomst. Til gengæld er investeringsselskabet begrænset skattefrit.

Reglerne om investeringsselskaber er blevet særdeles komplicerede som følge af den gennemførte stramning, der allerede virker for indkomståret 2009, selvom de først blev vedtaget den 10. februar 2009. Hvis man har aktier i et investeringsselskab, og er omfattet af reglerne, bliver man beskattet, som om man har afstået aktierne den dag, indkomståret 2009 starter. Aktionærer er herefter omfattet af de nye regler.

Et tab kan imidlertid ikke fradrages efter de almindelige regler om tab på aktier, men skal i stedet fradrages efter den regel, som aktionæren fremover skal beskattes efter, når kurserne igen begynder at stige. Dette gælder både når aktionæren er en person og et selskab. Fradraget sker ved at værdien af aktierne ved begyndelsen af indkomståret 2009 forhøjes med tabet. Dette kan medføre en negativ kapitalindkomst i det følgende år, der efter de almindelige regler for negativ kapitalindkomst kan fradrages i skatteyderens øvrige indkomst.

Eksempel

Forudsætninger

Beholdning af aktier i et investeringsselskab ved begyndelsen af indkomståret 2009

100.000

Beholdning af (samme) aktier ved udgangen af indkomståret 2009

100.000

Anskaffelsessum

150.000

Tab i forbindelse med overgang til lagerbeskatning

  50.000

———————-
Konsekvenser
“Værdi” ved overgang til lagerbeskatning

150.000

Tab, der selvangives som negativ kapitalindkomst i 2010

  50.000


Forårspakken

Den anden større ændring, vi vil omtale her, er ikke vedtaget endnu. Det drejer sig om, at Forårspakken indeholder et forslag om stramning af beskatningen af aktieposter på mindre end 10 %. Afkastet af disse såkaldte porteføljeaktier forslås fremover beskattet, uanset ejertid. Det gælder uanset, om selskabet er børsnoteret eller ej. For børsnoterede aktiebeholdninger indfører man et lagerprincip efter samme regler, som de, der gælder for aktier i investeringsselskaber.

Den nugældende regel om, at selskaber er skattepligtige af aktieavancer, hvis ejertiden er under 3 år bortfalder samtidig.

På nær nogle undtagelser om skattefri omstruktureringer og CFC-selskaber bliver hovedreglerne for aktieavancer og tab:

  • Skattefrihed for selskabers fortjeneste/tab og udbytte, når ejerandelen er mindst 10 %
  • Skattepligt og fradrag på selskabers aktier og anparter, når ejerandelen direkte eller indirekte er mindre end 10 %
  • Lagerbeskatning af selskabers fortjeneste/tab og udbytte vedrørende børsnoterede aktier
  • Lagerbeskatning af fortjeneste/tab og udbytte (både selskaber og personer) vedrørende andele i investeringsselskaber
  • Aktieavancebeskatning af personers fortjeneste/tab og udbytter fra andre selskaber end investeringsselskaber. Tab på børsnoterede aktier kan ikke modregnes i anden indkomst.

Det kan derfor være en god ide at undersøge, om der er aktier i investeringsselskaber i beholdningen af værdipapirer.

Denne stramning gælder kun selskaber og ikke personlige aktionærer.

De endelige regler kendes ikke på nuværende tidspunkt, men der opfordres til, at man søger rådgivning herom, idet konsekvenserne for de ramte selskaber kan være vidtrækkende.

Tilbage til oversigt