Afskaffelse af servicefradraget

31. oktober 2011

I det nye regeringsgrundlag bebudes det, at servicefradraget (håndværkerfradraget) afskaffes fra den 31. december 2011. I stedet indføres et energirenoveringstilskud fra og med den 1. januar 2012.

Der er endnu ikke fremsat lovforslag om afskaffelsen af servicefradraget og indførelsen af energirenoveringstilskuddet. Derfor kendes indholdet i den nye ordning ikke, ligesom en eventuel ”overgangsordning” for afskaffelse af håndværkerfradraget er uvis.

Har man planer om at få foretaget opsætning af nyt køkken, gulvarbejder eller andre former for istandsættelse af boligen, der er omfattet af servicefradraget, er det snart på tide. For at få fradrag i 2011 skal arbejdet være udført og regningen betalt inden den 31. december 2011, medmindre der i forbindelse med afskaffelse af servicefradraget fastsættes over-gangsregler for arbejder, der eksempelvis er påbegyndt, men hvor færdiggørelsen uforudset ikke er sket inden den 31. december 2011, og regningen derfor ikke er betalt.

Så snart lovforslaget er fremsat i Folketinget, vil vi orientere herom på hjemmesiden.

Servicefradrag i 2011

Nedenfor er beskrevet de gældende krav for at få servicefradrag i 2011 for arbejde, der er udført og betalt senest den 31. december 2011.

Dokumentation for det udførte arbejde

Det er en betingelse for fradraget, at man har skriftlig eller elektronisk dokumentation for det udførte arbejde. Dokumentationen kan bestå i en faktura, en serviceerklæring eller anden aftale om arbejdets udførelse.

Hvis der er tale om arbejde af ikke håndværksmæssig karakter, eksempelvis rengøring, vinduespudsning, børnepasning og almindeligt havearbejde, skal man kun have en faktura, hvis det er en momsregistreret virksomhed, som udfører arbejdet. Hvis det er en privatperson, som udfører arbejdet, udfyldes en serviceerklæring (blanket 02.048). Blanketten findes på www.skat.dk.

Dokumentationen (serviceerklæringen eller fakturaen) skal indeholde følgende:

 • Oplysninger om det udførte arbejde
 • Oplysninger om lønudgiftens størrelse
 • Oplysninger om, hvem der har udført arbejdet i form af CVR-nr. for virksomheder og CPR-nr. for personer
 • Dato for arbejdets udførelse
 • Stedet/adressen for arbejdets udførelse

Dokumentationen skal ikke indsendes, men skal anvendes ved indberetning til SKAT, se nedenfor. Dokumentation skal gemmes i 3 år efter indkomstårets udløb, så den kan forevises på forlangende.

Betaling for det udførte arbejde

Det er en betingelse for fradraget, at man har dokumentation for sin betaling for det udførte arbejde. Betalingen skal dokumenteres ved et kontoudtog eller en kvittering for gennemført betalingsoverførsel i form af én af følgende tre fremgangsmåder:

 • Overførsel via pengeinstitut, konto til konto eller kontant til konto
 • Overførsel via internet (netbank)
 • Elektronisk betaling med betalingskort

Dokumentationen skal ikke indsendes, men gemmes i 3 år efter indkomstårets udløb, hvis SKAT kræver at se dokumentationen for betalingen.

Indberetning af det fradragsberettigede beløb

Det er en betingelse for fradraget, at man foretager elektronisk indberetning til SKAT af følgende oplysninger:

 • Oplysning om lønudgiftens størrelse
 • Oplysning om hvilken type arbejde, der er udført
 • Oplysning om, hvem der har udført arbejdet i form af CVR-nr. for virksomheder og CPR-nr. for personer
 • Oplysning om datoen for betalingen for arbejdet.

Ved indberetningen skal man afgive en erklæring om:

 • At de afgivne oplysninger er rigtige
 • At arbejdet er udført på en helårsbolig, hvor man havde fast bopæl på tidspunktet for arbejdets udførelse
 • At der ikke er ydet offentligt tilskud til det udførte arbejde.

I slutningen af 2011 vil der på SKAT’s hjemmeside være et indtastningsmodul. Indtastning skal ske inden udgangen af februar 2012. Fradraget vil herefter automatisk blive overført til årsopgørelsen for 2011.

Tilbage til oversigt