Almenvelgørende foreninger

21. august 2002

Med virkning fra den 1. juli 2002 skal en lang række almenvelgørende foreninger ikke længere være momsregistrerede, selv om deres årlige omsætning overstiger den obligatoriske grænse for momsregistrering på 50.000 kr.

Andre foreninger, der ikke anses for at være almenvelgørende, har også stadig mulighed for at opnå momsfritagelse for arrangementer, hvor et eventuelt overskud skal anvendes til velgørende formål.

Gode råd

  • Opbevar dokumentation for, at hele overskuddet fra de momsfrie aktiviteter anvendes til foreningens formål.
  • Momsfritagelsen må ikke udnyttes i konkurrencemæssig henseende.
  • Overvej ophævelse af momsregistrering. Det betyder dog også bortfald af momsfradrag.

Almenvelgørende foreninger

Almenvelgørende eller på anden måde almennyttige foreningers salg af varer og ydelser er fra den 1. juli 2002 fritaget for moms på betingelse af, at fritagelsen ikke fremkalder konkurrenceforvridning og at overskuddet fra aktiviteterne anvendes fuldt ud til foreningens eget formål.

Foreninger omfattet af fritagelsen

Som eksempler på almenvelgørende eller på anden måde almennyttige foreninger kan nævnes amatøridrætsklubber, foreninger inden for sygdomsbekæmpelse, organisationer inden for forebyggende børne- og ungdomsforsorg eller ulandshjælp samt organisationer inden for kirkeligt arbejde.

Foreningens formål

De momsfrie aktiviteter skal ligge inden for foreningens formål. Her menes aktiviteter, der fremgår direkte af formålet, aktiviteter i tilknytning til formålet samt andre aktiviteter, der typisk udnyttes i forbindelse med almenvelgørende eller almennyttigt arbejde.

Som eksempel kan nævnes en idrætsklub, hvis primære formål er at dyrke idræt.

Humanitære og andre foreninger med brede formålsbestemmelser har ofte mange forskellige og varierede aktiviteter og momsfritagelsen er derfor tilsvarende bredere. Hvis en humanitær forening arrangerer en koncert, en racerfestival eller lignende, vil arrangementet også være omfattet af momsfritagelsen.

I alle tilfælde er momsfritagelsen betinget af, at overskuddet fra de momsfrie aktiviteter anvendes fuldt ud til foreningens velgørende eller almennyttige formål og at overskuddets anvendelse kan dokumenteres.

Ydelser

Salg af mad- og drikkevarer, badges og tørklæder mv. i forbindelse med afholdelse af et stævne er aktiviteter i tilknytning til klubbens formål og salget vil dermed være omfattet af momsfritagelsen. Almindelige sponsorater, herunder hovedsponsorater og salg af bandereklame mv., er også momsfrie. Hvis varesalget sker fra et fast salgssted, som eksempelvis et cafeteria eller en sportsshop, er salget dog ikke momsfrit.

Hvis idrætsklubben afholder en julebasar eller en sommerfest, vil denne aktivitet også være omfattet af momsfritagelsen, da denne form for lejlig hedsvise arrangementer er aktiviteter, der typisk udnyttes i det velgørende eller almennyttige arbejde til indsamling af midler til foreningens primære formål. Foreningen skal ikke længere ansøge særskilt om momsfritagelse for sådanne arrangementer og der er ikke længere begrænsning for, hvor mange momsfrie arrangementer klubben må afholde om året.

Salg af forretningsmæssig karakter

Salg af forretningsmæssig karakter er ikke omfattet af fritagelsen, selv om salget udføres af en almenvelgørende forening. Med salg af forretningsmæssig karakter tænkes først og fremmest på salg fra et fast salgssted med almindelig erhvervsmæssig åbningstid, f.eks. en kiosk, et cafeteria, en sportsshop eller lignende. Afgørelsen af, om der er tale om et fast salgssted, skal træffes ud fra en konkret vurdering.

Konkurrenceforvridning

En almenvelgørende forening kan ikke få momsfritagelse for aktiviteter, som medfører konkurrenceforvridning over for almindelige momspligtige virksomheder.

Vur deringen af,om der foreligger konkurrenceforvridning, ligger hos told-og skattemyndighederne. I denne vurdering indgår bl.a. prisfastsættelsen af de varer og ydelser, som foreningen sælger. Hvis foreningens salgspris svarer til markedsværdien eller en vejledende udsalgspris, er der ikke tale om konkurrenceforvridning. Vurderingen foretages på basis af et sammenligneligt salg. Man kan derfor ikke sammenligne salgspriser på varer, der serveres i en restaurant, med salgspriser i en forening.

Myndighederne tager også hensyn til andre elementer som eksempelvis afstanden til nærmeste konkurrent, salgets omfang og anvendelse af markedsføring mv.

Andre foreningers velgørende arrangementer

Foreninger og organisationer, hvis formål i sig selv ikke er almenvelgørende, kan efter ansøgning til told-og skattemyndighederne få tilladelse til at afholde momsfrie arrangementer, f.eks. koncerter eller loppemarkeder.

Velgørende eller almennyttige formål

Det er en betingelse for momsfriheden,at overskuddet fra arrangementet anvendes fuldt ud til velgørende eller på anden måde almennyttige formål. Som eksempler på disse almennyttige formål kan nævnes sygdomsbekæmpelse, forebyggende børne- og ungdomsforsorg, u-landshjælp samt kirkeligt arbejde. Arrangementer til fordel for opførelse og drift af kirker, idrætshaller, spejderhytter og fritidscentre for børn og unge er også eksempler.

Betingelsen om, at hele overskuddet skal anvendes til velgørende formål, skal forstås bogstaveligt. Anvendes blot en mindre del af overskuddet til andre formål, er momsfritagelse udelukket.

Regnskab

Arrangøren skal føre regnskab for hvert enkelt arrangement til dokumentation for, at hele overskuddet er anvendt til velgørende formål mv. Hvis overskuddet skal anvendes til konkrete formål, f.eks. opførelsen af en kirke, skal det dokumenteres, at overskuddet er udbetalt til dette formål.

Arrangørens regning og risiko

Det er desuden en betingelse for momsfritagelse, at leveringen af varer og ydelser sker for arrangørens regning og risiko. Det indebærer, at der ikke kan gives momsfritagelse for egentlig erhvervsvirksomhed i tilslutning til et momsfritaget arrangement. Deltager en restauratør f.eks. med udskænkning i et arrangement mod betaling af en vis leje til arrangøren, skal restauratøren betale moms af salget efter de almindelige regler.

Betingelsen indebærer også, at foreningen formelt og reelt skal stå som arrangør af arrangementet. Derudover skal al annoncering ske i arrangørens navn og arrangøren skal betale for optræden og leje af lokaler osv. Denne betaling må ikke være fastsat til en procentdel af entréindtægten eller af overskuddet.

Ikke for momsregistrerede arrangører

Hvis arrangøren er momsregistreret i forvejen, kan der som hovedregel ikke gives momsfritagelse for salg af tilsvarende varer og ydelser. Denne regel betyder f.eks., at et teater, der skænker overskuddet til et velgørende formål, ikke kan momsfritages. Køber en velgørende forening derimod forestillingen og sælger billetterne, kan der opnås momsfritagelse.

Der kan kun gives tilladelse til et vist antal arrangementer årligt. Arrangøren kan ansøge om:

  • Et månedligt arrangement af op til 3 dages varighed.
  • Et årligt arrangement af op til 14 dages varighed eller 2 arrangementer af op til 8 dages varighed.
  • Ensartede, sammenhængende arrangementer, der afholdes én gang årligt over enkelte dage, i flere på hinanden følgende uger eller måneder, med en samlet varighed på ikke over 14 dage.

 

Reglerne kan kombineres. Der gives dog højst momsfritagelse for i alt 12 arrangementer om året.


Artiklen er udarbejdet i samarbejde med Revitax

Tilbage til oversigt