Andelsboligforeningers momspligt og lønsumsafgiftspligt

11. november 2010

I 2007 fastslog Landsskatteretten, at en andelsboligforenings udlejning af parkeringspladser er momspligtig i sin helhed.

Herudover har andelsboligforeninger været omfattet af lønsumsafgiftspligten som anden økonomisk virksomhed. Dette har betydet, at andelsboligforeninger har været lønsumsafgiftspligtige af løn til viceværter (ejendomsfunktionærer) eller andet personale, der har været beskæftiget med udlejning af fast ejendom.

Ny kendelse

I september 2010 afsagde Landsskatteretten kendelse i en sag, hvor en andelsboligforening i et bindende svar overordnet bad om bekræftelse på, at foreningen kunne lade sig momsregistrere og dermed viderefakturere afholdte momsbelagte udgifter til sine momspligtige erhvervsandelshavere. SKAT nægtede i det bindende svar dette, medens Landsskatteretten valgte at give andelsboligforeningen fuldt medhold.

Ændring af praksis

Den nye kendelse fastslår, at andelsboligforeningernes aktivitet består af udlejning af fast ejendom, og betyder derfor at:

  • Andelsboligforeningers udlejning af parkeringspladser til medlemmer/beboere følger momspligten for udlejningen den faste ejendom. Er der tale om boliger er lejen dermed definitivt momsfri.
  • Praksis om, at andelsboligforeningerne er lønsumsafgiftspligtige som anden økonomisk virksomhed ikke kan opretholdes.

Andelsboligforeningerne skal senest den 1. april 2011 indrette sig i overensstemmelse med den nye praksis.

Tilbagebetaling

SKAT har nu udsendt et såkaldt styresignal, hvorefter andelsboligforeninger, der efter den hidtidige praksis har betalt:

  • lønsumsafgift af løn til viceværter (ejendomsfunktionærer) eller andet personale, der har været beskæftiget med udlejning af fast ejendom, kan anmode om tilbagebetaling af den betalte afgift.
  • moms ved udleje af parkeringspladser, kan anmode om genoptagelse af afgiftstilsvaret. I kravet skal modregnes de besparelser, som andelsboligforeningen har opnået som følge af den urigtige afgiftsmæssige behandling, f.eks. i form af momsfradrag ved anlæg, reparation og vedligeholdelse af parkeringspladserne.

Der kan ske genoptagelse af de afgiftsperioder, der var påbegyndt men endnu ikke udløbet den 28. september 2007. Fra og med den 5. maj 2011 gælder den almindelige 3-årige forældelse.

For så vidt angår tilbagebetaling af lønsumsafgiften er det en ubetinget fordel at rejse et krav.

Med hensyn til at rejse et eventuelt momskrav, skal det beregnes, om dette er økonomisk fordelagtigt ,og i givet fald for hvilken periode kravet skal rejses. Hvis andelsboligforeningen inden for de senere år har afholdt betydende udgifter til opførelse, ombygning, forbedring og vedligeholdelse af udlejede parkeringspladser, kan det være en fordel at undlade at søge momsen tilbagebetalt og i stedet acceptere den afregnede salgsmoms – eventuelt kun søge momsen tilbage for en begrænset periode. Baggrunden er, at kræves momsen tilbagebetalt, skal den tidligere afløftede moms modregnes heri.

I denne forbindelse kan det også være relevant at overveje timingen for, hvornår andelsboligforeningen overgår til momsfriheden (som senest skal ske den 1. april 2011). Baggrunden er den samme som ovenfor, nemlig at foreningen – selvom om momsen ikke kræves tilbagebetalt med tilbagevirkende kraft – kan ifalde en reguleringsforpligtelse i henhold til momsloven ved overgangen til momsfrihed.


Artiklen er udarbejdet i samarbejde med Lars Gosvig, ansvarshavende redaktør, Momsmail

Tilbage til oversigt