Beskatning af aktionærlån

2. oktober 2012

Folketinget har den 13. september 2012 vedtaget regler om beskatning af aktionærlån. De nye regler betyder, at hvis eksempelvis en eneaktionær låner penge i det af ham ejede selskab, er han skattepligtig heraf enten som løn eller udbytte. Der skal afregnes skat efter de almindelige regler, som gælder ved udbetaling af løn eller udbytte. 

Hvilke lån er omfattet af de nye regler?

De nye regler gælder for lån, der ydes fra og med den 14. august 2012. Men ikke kun lån medfører beskatning. Hvis selskabet stiller sikkerhed eller stiller midler til rådighed, vil det også udløse beskatning. 

Undtaget fra beskatning er:

  • Lån, der ydes som led i en almindelig forretningsmæssig disposition
  • Lån til selvfinansiering (tredjemands køb af selskabets egne aktier som led i generationsskifte mv.)
  • Sædvanlige lån fra pengeinstitutter.

Hvilke personer er omfattet?

Alle aktionærer, der har bestemmende indflydelse i det långivende selskab (eller datterselskab mv.), er omfattet af de nye regler. Det gælder, uanset om selskabet er dansk eller udenlandsk. Aktionærer, der er bosat i udlandet, og som låner penge i det af dem ejede danske selskab, bliver også beskattet.

Ved bestemmende indflydelse forstås ejerskab eller rådighed over stemmerettigheder, således at der direkte eller indirekte ejes mere end 50 % af aktiekapitalen eller rådes over mere end 50 % af stemmerne. 

Ved afgørelsen af, om personen har bestemmende indflydelse i selskabet medregnes aktier, som ejes af koncernforbundne selskaber og nærtstående personer (ægtefælle, forældre, børn, børnebørn mfl.). Det betyder eksempelvis, at de nye regler om beskatning af aktionærlån også gælder, hvor et selskab ejes af en far (eneaktionær), når selskabet udlåner penge til eneaktionærens søn. 

Hvorledes sker beskatningen?

Lånet beskattes enten som løn eller udbytte. Typisk vil beskatningen ske som løn, hvilket så betyder, at selskabet har fradrag for lønnen/lånet. Der vil ske lønbeskatning, hvis lønnen inklusive lånet ikke overstiger en rimelig aflønning til aktionæren.

Selskabet skal foretage indberetning til SKAT og afregne skat af lånet på udbetalingstidspunktet efter de samme regler, som gælder ved udbetaling af løn eller udbytte. Selskabets betaling af denne skat bliver et nyt aktionærlån, der skal beskattes. Eller sagt på en anden på – lånet skal være så stort, at der er plads til at indeholde den relevante skat. 

Tilbagebetaling af lånet – og hvad så?

Et aktionærlån er civilretligt en gæld til selskabet. Selv om der civilretligt er tale om et ulovligt aktionærlån, der skal forrentes og tilbagebetales, vil en tilbagebetaling af lånet ikke medføre, at aktionæren undgår beskatning. Renter, som aktionæren skal betale på lånet, kan ikke skattemæssigt fratrækkes, men selskabet er dog heller ikke skattepligtig af renterne.

Tilbage til oversigt