Beskatning af privat kørsel i specialindrettet bil

18. oktober 2011

Landsskatteretten har netop afsagt en kendelse om beskatning af privat kørsel i en specialindrettet bil.

Personen var hovedaktionær i et selskab, der drev glarmestervirksomhed. Selskabets forretningsadresse var sammenfaldende med hovedaktionærens private bopæl. Selskabet ejede en varevogn af mærket Volkswagen LT 3l 2,5 TDI. Der var tale om en kassevogn uden sideruder og med fastmonterede reoler, arbejdsbord og bur på siden til transport af glas – højde 2,30 m. Køretøjet var forsynet med værktøj mv. Bilen blev den 19. december 2007 omregistreret fra udelukkende erhvervsmæssigt anvendt til blandet privat/erhvervsmæssig anvendelse.

Hovedaktionæren ejede privat en bil af mærket Mercedes Viano.

Varevognen blev stoppet i en kontrol den 5. maj 2009, hvor hovedaktionæren var chauffør og med som passager var hovedaktionærens søn. Hovedaktionæren var på vej til et møde mv. (dokumenteret via arbejdsseddel) og skulle ”undervejs” aflevere sønnen til træning.

Hovedaktionæren havde ført kørebog for perioden januar til april 2008, der viste, at han 25 gange havde hentet/bragt børn fra/til skøjtehallen, en merkørsel på i alt 125 km samt foretaget anden privat kørsel på i alt 93 km fordelt over 5 dage.

SKATs afgørelse

SKAT var enig i, at der var tale om en specialindrettet bil, der principielt anses for uegnet til privat kørsel, hvorfor beskatning ikke skal ske efter de almindelige regler for fri bil.

Kørslen den 5. maj 2009 anså SKAT som “privat kørsel i øvrigt” og ikke for “privat kørsel i tilknytning til erhvervsmæssig kørsel”. ”Privat kørsel i øvrigt” beskattes med et beløb svarende til, hvad det ville koste at leje en bil med tilsvarende anvendelsesmuligheder.

Da der ikke var ført ”fuld” kørebog, ansatte SKAT værdien af fri bil efter de almindelige regler for beskatning af fri bil for et helt år, hvilket udgjorde et skattepligtigt beløb på 49.680 kr.

Skatteankenævnet stadfæstede SKATs afgørelse og udtalte, at der ved den af SKAT skønnede værdi var taget rimeligt hensyn til den specialindrettede bils begrænsede muligheder for privat anvendelse. Der blev herved lagt vægt på, at bilen var til rådighed for privat kørsel 365 dage om året, og at værdien ville være på 82.125 kr. ved en lejepris på 225 kr. pr. dag (svarende til værdien af dagsbeviser).

Landsskatteretten

Hovedaktionæren påklagede Skatteankenævnets afgørelse til Landsskatteretten.

I klagen til Landsskatteretten var det oplyst, at den private kørsel i bilen primært var sket i vinterhalvåret, hvor han havde afleveret/afhentet sine børn i skøjtehallen 3-4 gange om ugen. Denne aflevering/afhentning var primært sket i forbindelse med anden erhvervsmæssig kørsel, nemlig i forbindelse med arbejdstidsophør, hvor han direkte fra arbejde kørte til hallen for at afhente sine børn, eller hvor han direkte fra arbejde kørte forbi skolen og videre til hallen for at aflevere sine børn. De dage, hvor han først kørte hjem, anvendte han den private bil til afhentning af børnene.

I perioden januar – april 2008 førte han kørebog, og da han kunne konstatere, at den private kørsel ville være langt under 1.000 km om året, ophørte han med denne registrering. Ifølge kørebogen havde han for disse fire måneder kørt 125 km privat i forbindelse med erhvervsmæssig kørsel og 93 km ”ren” privat kørsel. Ved omregning til et helt år ville den private kørsel udgøre:

  • 375 km i forbindelse med erhvervsmæssig kørsel (125 x 12/4).
  • 279 km” ren” privat kørsel (93 x 12/4).

På baggrund af de opgjorte kilometer var påstanden for Landsskatteretten:

  • At der ikke skulle ske beskatning af de 375 km, da privat kørsel i tilknytning til erhvervsmæssig kørsel efter gældende regler ikke er skattepligtig, når den private kørsel maksimalt udgør 1.000 km på årsbasis.
  • At den ”rene” privat kørsel på 279 km skulle beskattes med 3,47 kr. pr. km.

Landskatteretten udtalte, at en specialindrettet bil anses for uegnet til privat anvendelse, og det forudsættes, at den ikke anvendes som sådan. Den skal som sådan heller ikke indregistreres til blandet privat erhvervsmæssig anvendelse. Det forhold, at klageren har omregistreret bilen til blandet anvendelse medfører ikke, at bilen herefter skal beskattes efter reglerne om fri bil til rådighed.

Værdien af den private anvendelse af et specialindrettet køretøj ansættes efter de almindelige regler for lønaccessorier til lejeværdien for et tilsvarende køretøj.

Kørslens start- og slutsted i forbindelse med merkørslen fremgår ikke af kørebogen. Det kan derfor ikke afgøres, om der er tale om privat kørsel mellem den private bopæl og den faste arbejdsplads (lageret), eller om der er tale om erhvervsmæssig kørsel mellem en midlertidig arbejdsplads og den private bopæl, eller mellem to arbejdspladser. Kørsel mellem den private bopæl og den faste arbejdsplads anses som fri befordring, når kørslen foretages i et specialindrettet køretøj.

Landsskatteretten anså kørslen til skøjtehallen som privat kørsel i tilknytning til erhvervsmæssig kørsel, uanset om kørslen falder ind under reglerne om kørsel mellem hjem og en fast arbejdsplads eller erhvervsmæssig kørsel. Det anses for godtgjort, at denne kørsel ikke oversteg 1.000 km om året, hvorfor der ikke skulle ske beskatning.

Hovedaktionæren havde herudover foretaget privat kørsel i det specialindrettede køretøj, som ikke var sket i forbindelse med den erhvervsmæssige anvendelse, herunder kørsel til andre skøjtehaller. Denne kørsel skal beskattes med et beløb svarende til det, det vil koste at leje et køretøj med tilsvarende anvendelsesmuligheder.

Landsskatteretten ansatte skønsmæssigt beløbet til 500 kr. pr. døgn. Ved udøvelsen af skønnet blev der henset til, at det hos biludlejningsfirmaet Budget kostede mellem 500 kr. – 700 kr. pr. døgn at leje en lille til mellemstor bil, og at denne pris udgjorde minimumsbetalingen, uanset om udlejningsperioden er kortere end et døgn. Der blev endvidere henset til, at det specialindrettede køretøj typisk blev anvendt til personbefordring og ikke til befordring af større ting, samt at der ikke var tale om noget komfortabelt køretøj.

Ifølge kørebogen havde hovedaktionæren de første fire måneder af 2008 anvendt køretøjet til privat kørsel uden tilknytning til den erhvervsmæssige anvendelse af bilen i alt fem gange, hvorfor han i mangel af andet grundlag, ansås for at have anvendt bilen til privat kørsel uden tilknytning til den erhvervsmæssige kørsel i alt 15 gange i 2008, svarende til en skattepligtig værdi på 7.500 kr.

Vores kommentarer

Det er første gang, at der offentliggøres en afgørelse om ”ren” privat kørsel i en specialindrettet bil. Landsskatteretten har umiddelbart været ”flinke”, da man godkender beskatning ud fra en kørebog på 4 måneder.

Det tilrådes, at man ikke bliver for optimistiske med hensyn til privat kørsel i en specialindrettet gulpladebil.

Det skal i den forbindelse fremhæves, at den i sagen omhandlede bil var registreret til blandet erhvervsmæssig og privat anvendelse.

Tilbage til oversigt