Beskatning ved danske pensionisters fraflytning til Spanien

14. februar 2002

Gode råd

  • Planlæg pensionisttilværelsen i Spanien i god tid. Ekstraordinært store pensionsindbetalinger i årene forud for udrejsen vil ofte medføre dansk efterbeskatning af en del af indbetalingerne.
  • Overfør kapitalpensioner til en ratepension eller en pensionsordning med løbende udbetalinger. Dette kan ske uden skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser.
  • Privattegnede pensionsordninger beskattes lempeligere i Spanien end arbejdsgiveradministrerede ordninger.
  • Opgiv den danske helårsbolig. Et sommerhus til brug for ferie og lignende kortvarige ophold i Danmark medfører ikke fuld dansk skattepligt.
  • Vær opmærksom på, at der i Spanien også betales arveafgift af arv mellem ægtefæller.

Beskatning i Danmark

Fradrag for pensionsindbetalinger

I Danmark er fradragsreglerne for indbetalinger til danske pensionsordninger gunstige. For arbejdsgiveradministrerede ordninger gælder den såkaldte bortseelsesret, uanset om arbejdsgiveren yder bidrag til pensionen eller om indbetalingen sker mod fuld lønreduktion. Det betyder, at pensionsopspareren ikke skal beskattes af den del af lønnen, der indbetales til en dansk pensionsordning. Med andre ord er der indirekte fuldt fradrag for pensionsindbetalinger.

Hvis pensionsordningen er oprettet i privat regi, er udgangspunktet også, at der er fuldt fradrag for indbetalinger. Dog kan engangsindskud og større indskud, hvor man ikke har forpligtet sig til at indbetale i mindst 10 år, ikke fratrækkes fuldt ud i indbetalings-/forfaldsåret, men skal normalt fordeles over 10 år.

Selv om Danmark i enkelte dobbeltbeskatningsoverenskomster har forpligtet sig til at give fradrag for indbetalinger til udenlandske pensionsordninger for visse personer, godkender Danmark generelt kun fradrag for indbetalinger til danske pensionsordninger. Dette har givet anledning til en del diskussion i EU og der arbejdes fortsat på en harmonisering af pensionsbeskatningsreglerne inden for EU. Hvorvidt dette vil påvirke de danske skatteregler, er uvist.

Beskatning ved udbetaling

Som hovedregel skal pensionsudbetalinger beskattes som personlig indkomst, hvilket medfører en marginalskat på op til 59% ekskl. kirkeskat. Undtagelsen er kapitalpensioner, som ikke indgår i den skattepligtige indkomst. Her skal der i stedet betales en afgift på 40%.

Hvis pensionsordningen ophæves i utide, skal der normalt betales en afgift på 60%. Dette gælder både kapitalpensioner, ratepensioner og pensionsordninger med løbende udbetalinger.

Beskatningen af pensionsordninger kan reduceres og i bedste fald undgås, hvis man flytter til et land, hvor Danmark har afgivet beskatningsretten til pensionsordninger. Dette gælder eksempelvis Spanien.

Ophør af fuld dansk skattepligt

Bopæl i Danmark må opgives

For at undgå beskatning i Danmark skal den danske helårsbolig sælges eller udlejes uopsigeligt for udlejer i mindst 3 år. I så fald anses den fulde danske skattepligt for ophørt.

Et sommerhus i Danmark medfører kun undtagelsesvist fuld dansk skattepligt. Hvis sommerhuset kun anvendes til ferieformål i maksimalt 180 dage inden for en 12-måneders-periode og maksimalt 3 måneder i sammenhæng, vil dette ikke medføre fuld dansk skattepligt.

Ophørsbeskatning (“lågeskat”)

Ved fraflytning skal der betales dansk skat af urealiserede avancer på aktier/anparter og køberet/tegningsret til aktier samt på afskrivningsberettigede udenlandske aktiver mv.

Det er muligt at få henstand med betalingen af disse skatter. Henstanden forudsætter, at selvangivelsen indsendes rettidigt. Ved skattepligtsophør skal selvangivelsen indsendes senest ved udgangen af måneden efter skattepligtsophøret.

Begrænset skattepligt til Danmark

Visse indkomster fra Danmark

Selv om man er fraflyttet Danmark, kan der alligevel blive tale om dansk skat på indkomst, der stammer fra Danmark. Dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Spanien afgør, hvornår der skal betales dansk skat af sådanne indkomster.

Som allerede anført kan Danmark ikke beskatte pensionsudbetalinger, medmindre der er tale om en tjenestemandspension eller en kapitalpension. Heller ikke efterløn eller folkepension kan beskattes i Danmark. Uanset dobbeltbeskatningsoverenskomsten mener Danmark sig dog berettiget til at opkræve en afgift på kapitalpensioner.

Det bør derfor overvejes at overføre en eventuel kapitalpension til en ratepension eller til en pensionsordning med løbende udbetalinger for at undgå afgiften. Ulempen herved er, at pensionen ikke udbetales på én gang, men i stedet over minimum 10 år. En overførsel af en kapitalpension til en anden dansk pensionsordning kan ske uden skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser. Hvis kapitalpensionen opretholdes og kommer til udbetaling mod en dansk afgift på 40%, vil det udbetalte beløb eventuelt også blive beskattet i Spanien.

Renter af danske bankkonti og obligationer mv. vil blive beskattet i Danmark med 10%. Udbytte fra danske selskaber udløser en skat på 15%. Der er tale om en bruttoskat, hvilket betyder, at f.eks. renteudgifter af prioritetsgæld i et dansk sommerhus ikke kan fratrækkes i disse indkomster. Spanien skal indrømme credit for disse danske skatter,

således at der ikke sker en dobbeltbeskatning.

Hvis man ejer et dansk sommerhus, skal der betales ejendomsværdiskat i Danmark. Renteudgifter reducerer ikke ejendomsværdiskatten.

Beskatning i Spanien

Generelt

Ligesom i Danmark beskattes personer med bopæl i Spanien af al indkomst, uanset om denne stammer fra Spanien eller fra udlandet. Der gælder med andre ord et globalindkomstprincip.

Hovedreglen i spansk skattelovgivning er, at alle indkomster fuldt ud indgår i den skattepligtige indkomst og beskattes med samme skattesats. Visse pensionsudbetalinger indgår dog kun i den skattepligtige indkomst med en forholdsmæssig andel.

Der skal ikke betales sociale afgifter af pensionsudbetalinger.

Indkomstskat

Den spanske indkomstskat er progressiv ligesom i Danmark. Satserne er følgende:

Skattepligtig indkomst (omregnet til danske kr.)

Op til
ca.
27.000 kr.
18,0%
Næste
ca.
68.000 kr.
24,0%
Næste
ca.
91.000 kr.
28,3%
Næste
ca.
114.000 kr.
37,2%
Næste
ca.
201.000 kr.
45,0%
Over
ca.
502.000 kr.
48,0%

 

Grænserne ændres løbende. De nævnte satser og grænser var gældende i 2001.

Pensioner

Som udgangspunkt medregnes pensionsudbetalinger fuldt ud til den skattepligtige indkomst. En vigtig undtagelse er udbetalinger fra privattegnede ratepensioner og pensionsordninger med løbende udbetalinger. Normalt medregnes kun 25% af sådanne udbetalinger til den skattepligtige indkomst.

Som det fremgår, er marginalskatten i Spanien 48% mod 59% i Danmark. Endvidere skal der kun betales marginalskat af den del af indkomsten, der overstiger ca. 502.000 kr.

Hvis personens eneste indkomst er en årlig pensionsudbetaling på 400.000 kr., vil den samlede skat i Danmark udgøre ca. 180.000 kr. svarende til en effektiv beskatning på ca. 45%. I Spanien vil den samlede skat udgøre maksimalt 120.000 kr. svarende til en effektiv beskatning på knap 30%, hvis der er tale om en pensionsordning oprettet i et tidligere ansættelsesforhold (arbejdsgiveradministreret ordning). Er der derimod tale om en privattegnet ratepension eller en pensionsordning med løbende udbetalinger (livrente), vil den samlede skat i Spanien udgøre ca. 13.000 kr., hvilket svarer til en effektiv beskatning på godt 3%.

Formueskat

Der betales formueskat i Spanien. Skatten beregnes som udgangspunkt af nettoformuen, men nogle aktiver – herunder visse pensionsordninger – er ikke formueskattepligtige.

Også formueskatten beregnes efter en progressiv skala. I Spanien kan de selvstyrende regioner selv fastsætte størrelsen af formueskatten inden for visse grænser eller alternativt vælge at anvende nogle standardsatser. Der betales 0,2% i formueskat af den del af formuen, der overstiger ca. 1,2 mio. kr. Satsen er jævnt stigende og marginalskatten udgør 2,5% af den del af formuen, der overstiger ca. 80 mio. kr.

Arveafgift

Hvis en arving også er bosiddende i Spanien, skal der betales arveafgift af de modtagne aktiver, uanset om disse befinder sig i Spanien eller i udlandet. Også arv mellem ægtefæller udløser arveafgift.

Afgiftsskalaen er progressiv og ligger i intervallet 7,65% – 34%. Marginalsatsen gælder for arv, der overstiger ca. 6 mio. kr.

Dansk efterbeskatning af ekstraordinært store pensionsindbetalinger

Hvis man har planer om at bosætte sig i f.eks. Spanien eller Frankrig inden for en kortere årrække, kan det være fristende at forøge pensionsindbetalingerne, fordi Danmark ikke kan beskatte pensionsudbetalinger (bortset fra tjenestemandspensioner og kapitalpensioner), når man er bosiddende i disse lande.

Der gives kun fuldt fradrag for privattegnede ordninger i indbetalings-/forfaldsåret, hvis man forpligter sig til – og rent faktisk foretager – indbetalinger af samme størrelse i 10 år. Derfor vælger mange at lade indbetalingerne ske via en arbejdsgiveradministreret ordning, hvor der i indbetalings-/ forfaldsåret opnås fuldt fradrag i form af den såkaldte bortseelsesret. For ordninger oprettet i ansættelsesforhold er der altså ikke noget krav til de årlige indbetalinger, herunder til indbetalingsperioden.

Der kan imidlertid blive tale om efterbeskatning af pensionsindbetalinger på ordninger, der er oprettet i ansættelsesforhold. Dette gælder normalt, hvis pensionsindbetalingerne er forøget i fraflytningsåret og i de 4 forudgående år (for hovedaktionærer dog de 9 forudgående år) og hvis indbetalingerne overstiger 20% af bruttolønindtægten fra arbejdsgiveren inkl. skattepligtig værdi af personalegoder og selve pensionsindbetalingerne.

Inden for den anførte 20%’s grænse vil der aldrig blive tale om efterbeskatning og det kan derfor umiddelbart alligevel være mere gunstigt at forøge indbetalingerne eller at oprette en ordning i et ansættelsesforhold frem for at forøge indbetalingerne eller at oprette en privattegnet ordning.

Hvis planen er at flytte til Spanien, skal man dog være opmærksom på, at i Spanien beskattes pensionsordninger i ansættelsesforhold væsentligt hårdere end privattegnede ordninger.

 


Artiklen er udarbejdet i samarbejde med ReviTax

Tilbage til oversigt