Betaling af acontoskat

31. oktober 2012

Ordinær acontoskat beregnes som halvdelen af gennemsnittet af de sidste 3 indkomstårs indkomstskat. Ordinær acontoskat betales med halvdelen henholdsvis senest den 20. marts og senest den 20. november i indkomståret. Dette svarer i gennemsnit til en betaling den 20. juli.

Overstiger indkomstårets skat den ordinære acontoskat, betales der et ikke-fradragsberettiget tillæg på 4,8 % af restskatten. Dette giver følgende forrentning efter skat omregnet til helårsbasis:

Skema 1

Betalingsdag (gennemsnit) Seneste rettidige betalingsdag for restskat Antal dage Tillæg (ikke fradrags-

berettiget)

Helårlig forrentning af restskat *) Omregnet rente før skat **)
20/7 2012 20/11 2013
488
4,3 %
3,22 %
4,29 %

*) Beregnet som 4,3* 365/488.
**) Beregnet som 3,22 %/(1-0,25)

Overstiger den ordinære acontoskat indkomstårets skat, ydes der et skattefrit tillæg på 0,8 % af den overskydende skat.

Tilbagebetaling af overskydende skat foretages i perioden 1. til 20. november i året efter indkomståret. Ved tilbagebetaling den 20. november giver dette følgende forrentning omregnet til helårsbasis:

Skema 2

Betalingsdag (gennemsnit) Tilbagebetaling af overskydende skat Antal dage Tillæg (skattefri) Helårlig forrentning af overskydende skat *) Omregnet rente før skat **)
20/7 2012 20/11 2013
488
0,8 %
0,60 %
0,8 %

*) Beregnet som 0,8 * 365/488.
**) Beregnet som 0,60 %/(1-0,30)

Øvrige bemærkninger

  • For selskaber, der anvender et andet indkomstår end kalenderåret, betales acontoskatten for et givet indkomstår i det kalenderår, som indkomståret træder i stedet for.
  • Selskaber kan mod begæring få nedsat den ordinære acontoskat.
  • Selskaber kan under særlige omstændigheder begære overskydende skat tilbagebetalt tidligere.
  • For sambeskattede koncerner beregnes den ordinære acontoskat udelukkende for moderselskabet. Der beregnes således ikke ordinær acontoskat for et datterselskab, der ved den senest foreliggende skatteansættelse var sambeskattet med et moderselskab.

Frivillig acontoskat

2. rate af den frivillige acontoskat betales senest den 20. november. Der foretages et beregningsmæssigt fradrag på 0,2 % i den indbetalte frivillige acontoskat.

Overstiger indkomstårets skat den ordinære acontoskat plus den indbetalte frivillige acontoskat inklusive fradraget på 0,2 %, betales der et ikke-fradragsberettiget tillæg på 4,3 % af skatten. Dette giver følgende nettotillæg til den indbetalte frivillige acontoskat:

Skema 3

Betalingsdag Frivillig indbetaling Tillæg/fradrag Indbetaling inkl. tillæg/fradrag Sparet tillæg til restskat, 4,3% I alt Nettobespa-

relse ved fri-

villig indbetaling af acontoskat

20/11 2012
100,00
-0,2
99,8
4,29
104,09
4,09 %

Omregnet til helårsbasis giver dette følgende forrentning:

Skema 4

Betalingsdag Sidste rettidige betalingsdag for restskat Antal dage Besparelse (ikke skattepligtig) Helårlig forrentning af restskat Omregnet rente før skat
20/11 2012 20/11 2013
365
4,09 %
4,09 %
5,45 %*)

*) Beregnet som 4,09/(1-0,25)

Til overskydende skat af den frivillige acontoskat betales et skattefrit tillæg på 0,8 % ud over tillæg henholdsvis fradrag af 0,2 % som nævnt ovenfor.

Der er ikke noget loft over, hvor meget overskydende acontoskat der kan forrentes.

Dette giver følgende nettotillæg til den indbetalte frivillige acontoskat:

Skema 5

Betalingsdag Frivillig indbetaling Tillæg/fradrag Indbetaling inkl. tillæg/fradrag Tillæg til over-

skydende skat, 0,8 %

I alt Nettotillæg ved frivillig indbetaling af acontoskat
20/11 2012
100,00
0,2
99,8
0,8%
100,6
0,6 %

Overskydende skat tilbagebetales i perioden 1. til 20. november i året efter indkomståret. Ved tilbagebetaling den 20. november giver dette følgende forrentning:

Skema 6

Betalingsdag Tilbagebetaling af overskydende skat Antal dage Tillæg (skattefri) Helårlig forrentning af overskydende skat Omregnet rente før skat
20/11 2012 20/11 2013
365
0,6 %
0,6 %
0,8 %*)

*) Beregnet som 0,6/(1-0,25)

Nystiftede selskaber med flere

Nye selskaber er ikke pligtige til at indbetale acontoskat i de første 2 indkomstår. Disse selskaber kan frivilligt indbetale acontoskat den 20. november i indkomståret. For efterfølgende indkomstår er selskabet automatisk omfattet af acontoskatteordningen.

Konklusion

Frivillig acontoskat der passer

For frivillig acontoskat der ikke medfører overskydende skat, vil forrentningen være ca. 5,45 % før skat for indbetalinger i november måned.

Overskydende skat

Hvis selskabet får overskydende skat, opnås der en forrentning på ca. 0,8 % før skat.

Samlet bør selskaber foretage en så præcis budgettering af den skattepligtige indkomst for indkomståret 2012 som muligt for at undgå både restskat og overskydende acontoskat. Herunder bør det overvejes at få nedsat en for høj ordinær acontoskat.

Tilbage til oversigt