Bidrag til Asien

7. januar 2005

Mange har i starten af 2005 ydet bidrag til hjælpearbejdet efter flodbølgekatastrofen i Asien.

Vi har nedenfor kort beskrevet de muligheder, der er for eventuelt at trække bidrag fra i den skattepligtige indkomst.

Fradrag efter ligningslovens § 8 A

Hvis bidraget ydes til en hjælpeorganisation, som er godkendt efter ligningslovens § 8 A, hvilket gælder de fleste større hjælpeorganisationer, kan virksomheden fradrage op til 6.400 kr. i årets skattepligtige indkomst. Fradrag på 6.400 kr. kræver, at der er ydet et bidrag på mindst 6.900 kr. De første 500 kr. kan ikke fratrækkes. Det betyder, at et bidrag på kr. 1.100 medfører et fradrag på kr. 600. Bundfradraget gælder for hver organisation, man yder bidrag til, hvorimod grænsen på kr. 6.400 er pr. indkomstår.

Fradrag efter ligningslovens § 12

Hvis der indgås en forpligtelsesaftale med en hjælpeorganisation, som er godkendt efter ligningslovens § 12, kan bidragene fradrages fuldt ud inden for følgende grænser.

En sådan ensidig forpligtelsesaftale skal løbe i mindst 10 år. Det betyder, at virksomheden forpligter sig til at yde et bidrag til den organisation, som aftalen nu er indgået med. Fradrag gives kun for årlige ydelser, der ikke overstiger 15 pct. af yderens personlige indkomst med tillæg af positiv kapitalindkomst. For selskaber og andre skattepligtige institutioner indrømmes fradrag kun for årlige ydelser, der ikke overstiger 15 pct. af yderens skattepligtige indkomst. Årlige ydelser, der ikke overstiger 15.000 kr. kan altid fradrages.

Det er muligt at indgå en aftale om et fast årligt bidrag i de 10 år. Den årlige fradragsret for det faste beløb skal dog sammenholdes med 15 %-reglen. Man kan altså ikke opnå fradrag for et fast årligt bidrag på 100.000 kr., hvis de 100.000 kr. udgør mere end 15 % af den skattepligtige indkomst.

Bidrag fra ansatte

I nogle virksomheder har de ansatte etableret en “arbejde gratis ordning”, hvor de samtidig har forpligtet arbejdsgiveren til at yde den sparede løn som bidrag til en hjælpeorganisation. De ansatte kan ikke undgå beskatning af denne løn, når de som klausul for at arbejde gratis stiller krav om, at arbejdsgiveren anvender midlerne til et bestemt formål.

Yder ansatte ved en fælles indsamling af beskattede midler bidrag, som ydes til en hjælpeorganisation omfattet af ligningslovens § 8 A, kan den enkelte ansatte opnå ligningsmæssigt fradrag for ydelsen efter reglerne i ligningslovens § 8 A.

Tilbage til oversigt