Billigt bilkøb fra eget selskab

27. maj 2014

Ved byretsdom af 8. februar 2013 blev der givet en klækkelig “skatterabat” i en sag om en hovedanpartshavers køb af en bil fra eget selskab. Sagen blev efterfølgende anket, og nu har Østre Landsret afsagt dom.

Hovedanpartshavers køb af “billig” bil fra eget selskab

Hovedanpartshaverselskabet havde den 24. juni 2008 købt en Audi A5 Coupe 3,0 TDI Quattro Tiptronic, årgang 2008. Bilens listepris var 864.015 kr. inklusive ekstraudstyr for 43.381 kr. Selskabet fik en rabat på bilen på 45.358 kr., og købsprisen udgjorde således 818.657 kr. Den 19. december 2008 købte eneanpartshaveren bilen af selskabet for 500.000 kr. Bilen havde på det tidspunkt kørt 14.000 kilometer. Købsprisen blev fastsat til den værdi, som en Audi-forhandler cirka ville købe bilen til.

SKAT var ikke enig i en værdiansættelse på 500.000 kr. SKAT havde undersøgt, hvad nogenlunde tilsvarende biler blev solgt til ifølge DAF-kataloget. Ud fra disse salgsoplysninger fandt SKAT, at bilens salgspris var 100.000 kr. lavere end selskabets købspris knap seks måneder tidligere, hvilket vil sige en salgspris på 718.657 kr. Hovedanpartshaveren blev derfor beskattet af en maskeret udlodning på 218.657 kr., og selskabets selvangivne tabsfradrag på bilen blev reduceret fra 318.657 kr. til 100.000 kr.

Landsskatterettens afgørelse

SKATs afgørelse blev påklaget til Landsskatteretten. Landsskatteretten skønnede, at bilens handelsværdi på salgstidspunktet udgjorde 700.000 kr., altså blot 18.657 kr. mindre end den værdi som SKAT havde fastsat.

Byrettens dom

Landsskatterettens kendelse blev indbragt for Glostrup Byret. Og denne gang var der ”gevinst”. Ved sagens behandling for byretten var der som vidner indkaldt to Audi-forhandlere, der blandt andet forklarede om markedssituationen (finanskrisen) for specialbiler ultimo 2008. Endvidere udtalte det ene vidne, at en forhandler ville give en pris på 500.000 – 550.000 kr. men, at han ikke ønskede at købe bilen på dette tidspunkt, da den ikke var let sælgelig.

Byretten udtalte, at bilens værdi skulle fastsættes til den værdi, som selskabet kunne have solgt bilen til i ren handel til en forhandler. DAF-kataloget og lignende kunne derfor ikke anvendes ved prisfastsættelsen, da der her var tale om forhandlerens pris ved salg til en forbruger. Henset til vidnernes oplysninger om markedssituationen i december 2008 fandt byretten, at markedsværdien af bilen ved salg til en forhandler (salg i ren handel) udgjorde cirka 500.000 kr.

Landsrettens dom

Skatteministeriet indbragte byrettens dom for Østre Landsret og her var der ingen nåde. Landsretten fandt, at den af Landsskatteretten skønnede handelsværdi på 700.000 kr. ikke var urealistisk og tilføjede, at der ikke var påvist en fast administrativ praksis, hvorefter værdien kan fastsættes til det beløb, der kan opnås ved salg i ren handel til en forhandler.

Tilbage til oversigt