Boligselskabers juridiske status

1. februar 2007

Landsretten har i slutningen af december 2006 afsagt en dom, hvorefter en boligorganisation eller et boligselskab og de tilhørende underafdelinger skal anses som flere selvstændige juridiske enheder. Konsekvensen heraf er, at der skal beregnes moms eller lønsumsafgift af de ydelser, der præsteres internt mellem afdelingerne.

Dermed underkender Landsretten de kendelser, som Landsskatteretten afsagde i november 2006, og som tidligere er omtalt her på hjemmesiden.

Landsretten underkender Landsskatteretten

I artiklen “Landsskatteretten underkender SKAT” omtalte vi, at Landsskatteretten i flere sager havde truffet afgørelse om, at en boligorganisation og dens afdelinger ikke skulle anses som selvstændige juridiske enheder, hvilket ellers havde været SKAT’s opfattelse siden udsendelsen af et cirkulære fra 2005.

I december 2006 afsagde Østre Landsret imidlertid dom i en sag, som var anlagt mod Skatteministeriet af Boligselskabernes Landsforening på vegne af et københavnsk boligselskab. Denne dom faldt ud til fordel for SKAT’s påstand om moms- og lønsumsafgiftspligt for interne ydelser leveret mellem en boligorganisations egne afdelinger.

Grunden til, at Landsretten kunne afsige sin dom så tæt på tidspunktet for Landsskatterettens kendelser var, at der var tale om en såkaldt overspringssag, altså en sag som oprindelig var indbragt for Landsskatteretten men som var videreført til Landsretten, da Landsskatteretten ikke havde afsagt kendelse inden for 6 måneder fra indbringelsen.

Der er næppe tvivl om, at dommen fra Østre Landsret vil blive anket til Højesteret af Boligselskabernes Landsforening, men det må også forventes, at dommen fra Højesteret tidligst bliver afsagt i 2008.

SKAT vil derfor indtil videre fastholde, at leverancer af varer og ydelser mellem en boligforenings eller et boligselskabs afdelinger skal anses som leverancer mod vederlag til tredjemand, og de enkelte varer/ydelser vil blive anset moms- eller lønsumsafgiftspligtige afhængig af leverancens art.

 


Artiklen er udarbejdet i samarbejde med Revitax

Tilbage til oversigt