Delregistrering efter momsloven

8. februar 2011

SKAT skærper i et såkaldt styresignal praksis for, hvornår en virksomhed kan delregistreres i henhold til momsloven. Skærpelsen træder i kraft med øjeblikkelig virkning.

Baggrund

I henhold til momslovens § 47, stk. 3, kan en virksomhed momsmæssigt delregistreres, hvilket betyder, at en momsregistreret virksomhed eller organisation momsmæssigt opdeles i to eller flere selvstændige enheder.

Herefter opfattes hver enhed som en selvstændig momspligtig person, hvilket betyder, at ”handel” mellem delregistreringerne skal behandles som handel med uafhængige parter. Med andre ord; momsbelægges.

Herudover medfører delregistrering, at momsfradragsretten skal opgøres isoleret for den enkelte enhed.

Delregistrering kendes bl.a. fra den såkaldte eksportmomsordning, hvor en virksomheds eksport handles via en til formålet oprettet delregistrering. Disse konstruktioner berøres ikke af styresignalet.

Problemstilling

Baggrunden for styresignalet er en konkret sag, hvor en skole ved Landsskatteretten fik medhold i, at den kunne frivilligt momsregistreres for udlejning af en springhal til skolen selv i form af en selvstændig delregistrering. Herefter udlejede skolen springhallen til sig selv med tillæg af moms.

Konsekvensen var ganske vist, at skolen (der alt overvejende er momsfri) måtte betale en ikke fradragsberettiget moms af lejen af hallen. Fordelen var imidlertid, at skolen under delregistreringen kunne opnå fuldt fradrag for momsen af opførelsesomkostningerne.
Herved opnåede skolen dels en rentefordel ved at afregne momsen af anlægsomkostningerne løbende over 10 år frem for ved anlæggelsen, dels og især en momsbesparelse på differencen mellem momsen af anlægsomkostningerne og den afregnede moms.

Ny praksis

SKAT lukker med styresignalet for denne model.

Fra og med offentliggørelsen af styresignalet vil der ikke længere kunne ske delregistrering, når dette medfører:

  • at den ene enhed i væsentligt omfang vil have leverancer mod vederlag til den anden enhed, og
  • hvor formålet med og/eller resultatet af delregistreringen bliver at virksomheden eller organisationen opnår en nedsættelse af den samlede momsbetaling i forhold til, at delregistrering ikke fandt sted.

SKAT vil i disse situationer anse de to (eller flere) enheder for at være så snævert forbundne, at de ikke kan anses for to særskilte virksomheder og hermed vil betingelserne for delregistrering ikke være til stede.

Styresignalet har også virkning for allerede etablerede delregistreringer, nemlig fra den 1. august 2011 og herfra er allerede eksisterende konstruktioner således ikke længere gyldige. SKAT vil fra og med den 1. august 2011 af egen drift afmelde delregistreringer, hvor SKAT er eller bliver bekendt med, at betingelserne for delregistrering ikke længere er opfyldt.

Selskabskonstruktioner

Den skærpede praksis har kun betydning, hvor der er tale om én fysisk eller juridisk person, der momsmæssigt ”opdeles” gennem en delregistrering.

Opdeling ved, at udlejningsaktiviteterne udskilles i et særskilt selskab, er ikke omfattet af styresignalet. Der er således ikke hjemmel i momsloven til fra SKATs side at anse to selvstændige fysiske eller juridiske personer som én afgiftspligtig person. Dette kan kun ske frivilligt gennem en fællesregistrering.

Hvis således et selskab udlejer en ejendom til en person, fond, andet selskab mv., vil det udlejende selskab grundlæggende være berettiget til at lade sig frivilligt momsregistrere for udlejningen – også selvom det udlejende selskab fuldt ud er ejet af lejer (eller omvendt).
Det er imidlertid ikke usandsynligt, at myndighederne i sådanne tilfælde i stedet vil søge at nægte frivillig registrering for udlejningen med den begrundelse, at denne ikke er erhvervsmæssig.

Ved selskabskonstruktioner er det derfor vigtigt, at både leje og vilkår er fastsat på markedsmæssige betingelser.


Artiklen er udarbejdet i samarbejde med Lars Gosvig, Skatteekstrakten

Tilbage til oversigt