Efterløn og pension

5. april 2002

For at få et efterlønsbevis skal man indberette sin pensionsformue. Indberetningen sker ved det fyldte 60. år.

Dette betyder, at indbetalinger til pensionsordninger foretaget efter udgangen af den måned, hvor man fylder 60 år, ikke medtages i opgørelsen af pensionsformuen og således ikke medfører fradrag.

Eksempelvis vil midlerne fra en fratrædelsesgodtgørelse, der indskydes på en pensionsordning – typisk en livrente – efter udgangen af den måned, man fylder 60 år, derfor ikke medføre fradrag i efterlønnen.

Der sker generelt modregning af værdien af den eventuelle pensionsformue ved det fyldte 60. år.

Fradraget for pensionsopsparing i efterlønnen afhænger af, hvornår man går på efterløn, samt hvilken type pensionsopsparing, der er tale om.

Ved beregning af modregningen indgår et bundfradrag. Der er dog ikke noget bundfradrag ved fradrag for pensioner med løbende udbetaling, der er tegnet som et led i et ansættelsesforhold, og som kommer til udbetaling i efterlønsperioden.

Fradraget mindskes gradvist fra 21.300 kr. i 2001 til 16.000 kr. i 2002 og til 10.600 kr. fra 2003.

Hvis man går på efterløn som 60- eller 61-årig, modtager man højst 91% af højeste dagpengesats i efterlønsperioden. I så fald sker der fradrag for alle pensionsordninger – uanset om der er tale om ratepensioner, kapitalpensioner eller andre pensionsopsparinger. Opsparingen fradrages, uanset om pengene udbetales eller ej, og uanset om pensionen er privattegnet eller led i et tidligere ansættelsesforhold.

Fradraget for pensionsopsparing i efterlønnen afhænger af, hvilken pensionstype, der er tale om:

  1.

  Pension med løbende livsvarig udbetaling – for eksempel en arbejdsmarkedspension, der ikke kommer til udbetaling i efterløns- perioden. Årligt fradrag udgør 60% af 80% af det årlige pensionstilsagn – bundfradrag.

  2.

  Pension, der kommer til udbetaling på én gang eller i rater (tidsbegrænset) – for eksempel en kapital- eller ratepension. Årligt fradrag udgør 60% af 5% af depotværdien – bundfradrag.

  3.

  Pension med løbende udbetaling, der er led i et tidligere ansættelsesforhold, og som kommer til udbetaling i efterlønsperioden. Årligt fradrag udgør 50% af den faktiske årlige pension.

Hvis man er berettiget til den høje efterlønssats, der maksimalt udgør højeste dagpengesats (2 år efter modtagelse af efterlønsbevis og 2 års arbejde på fuld tid), vil der kun ske fradrag for pensionsopsparingen med løbende udbetaling, der er et led i et ansættelsesforhold, og som kommer til udbetaling i efterlønsperioden.

Det årlige fradrag udgør 55% af den faktiske årlige pension.

Skattefri præmie

Jo senere man vælger at gå på efterløn, jo mere fordelagtigt bliver det.

Fra det fyldte 62. år optjener man en skattefri præmie på 9.173 kr. (2001) pr. 481 timers arbejde – dog højst 110.076 kr. – som kommer til udbetaling, når folkepensionsalderen nås, hvis man har efterlønsbevis, og har arbejdet mindst 2 år på fuld tid (3.120 timer) efter modtagelsen af efterlønsbeviset.

Fradrag ved salg af virksomhed

Virksomhedsejere, der i forbindelse med afståelse af deres erhvervsmæssige virksomhed eller en del af denne opnår en skattepligtig fortjeneste, kan oprette en såkaldt §15a-pensionsordning.

Tilsvarende gælder for en person, der afstår aktier i et selskab, der driver erhvervsmæssig virksomhed, og hvori denne er hovedaktionær.

Endelig gælder det samme for en ægtefælle, der helt eller delvist driver erhvervsmæssig virksomhed, der tilhører den anden ægtefælle. Dette gælder, såfremt ægtefællen er indtrådt i virksomhedsejerens bo eller skattemæssige stilling på grund af dennes død.

Den nye pensionsordning er ikke omfattet af reglerne om fraflytningsskat. Det vil sige, at man kan flytte fra Danmark uden at blive efterbeskattet og efterfølgende få pensionen udbetalt og eventuelt beskattet i det land, man er flyttet til.

Fordelingen af beskatningen af pensionsudbetalingerne afhænger af de dobbeltbeskatningsaftaler, som Danmark har indgået med de enkelte lande.

Eksempelvis er den dansk/franske dobbeltbeskatningsaftale særlig gunstig, idet Danmark ikke har ret til at tilbageholde kildeskat af blandt andet ratepensioner.

Hvis man flytter til Frankrig, vil pensionsudbetalingerne kun blive beskattet i Frankrig, og da der er tale om en privattegnet ordning, er beskatningen i Frankrig p.t. lavere.

Betingelser

Personen skal være over 55 år og have drevet selvstændig virksomhed i mindst 10 år. Pensionsordningen skal være en ordning med løbende udbetalinger eller en ratepension.

Det beløb, der kan indbetales på denne pensionsordning, må ikke overstige den skattepligtige fortjeneste ved afståelse af virksomheden. Endvidere må beløbet ikke overstige 2 mio. kr. (2001) før fradrag.

Ordningen er forbeholdt personer, der har drevet reel erhvervsvirksomhed i modsætning til passiv formueanbringelse.

En efterlevende ægtefælle i uskiftet bo kan gennemføre fradraget, selv om afdøde solgte virksomheden før sin død.

Fradrag

Fradrag for pensionsindbetalinger kan ske i afståelsesåret, hvis indbetalingen bliver foretaget senest 1. juli i kalenderåret efter afståelsesåret. Man kan imidlertid også vælge at fordele indbetalingerne og fradraget over en 10-årig periode.

En hovedaktionær, der vælger at fradrage bidrag eller præmier til pensionsordningen i aktieindkomsten, skal give de lokale skattemyndigheder meddelelse herom.

Det er dog værd at notere sig, at aktieavanceskatten på 43% via ordningen konverteres til personlig indkomstskat ved udbetaling af pensionen og dermed beskattes med op til 59%, såfremt man bliver omfattet af topskatten.

§15a-pension og efterløn

Indbetalinger på en §15a-pension medfører fradrag i efterlønnen. §15a-pensionen behandles dog anderledes end øvrige pensioner, der opgøres på 60-års dagen.

Indbetalinger til en §15a-pension medfører tilmed modregning, selv om indbetalingen sker efter 60-års dagen, og inden der er gået to år efter efterlønsbevisets udstedelse. Indbetalinger efter toårsperioden er uden betydning for efterlønnen.

Betaler man ind på en §15a-pension, skal a-kassen have besked, og pensionen medfører fradrag i efterløn, hvis man går på efterløn inden for de første to år efter at have fået sit efterlønsbevis.

Har man haft mindst 2 års arbejde på fuld tid efter at have fået udstedt sit efterlønsbevis, er der dog ikke fradrag i efterlønnen.

A-kassen modtager elektronisk oplysninger om §15a-pensionen fra Told & Skat og Arbejdsdirektoratet. Man skal dog også selv gøre a-kassen opmærksom på, at der er sket en indbetaling til en §15a-pension.

Man bør således tænke sig godt om, inden man beslutter sig til at tegne en §15a-pension.

Tilbage til oversigt