Efteropkrævning af moms

25. februar 2002

Landsskatteretten har i en række kendelser taget stilling til momsbeløbets størrelse i de situationer, hvor en virksomhed fejlagtigt har undladt at opkræve moms, og hvor der efterfølgende skal ske efteropkrævning. Told- og Skattestyrelsen har nu på baggrund af disse Landsskatteretskendelser præciseret de gældende regler på området.

I de tilfælde, hvor det er forudsat, at den pågældende leverance er momsfri enten i henhold til momslovens §§ 8, 13 eller 34, og hvor det efterfølgende viser sig, at leverancen ikke er momsfri, skal der afregnes 25 % i moms af det fakturerede beløb/overdragelsessummen.

Nedenfor er i skematisk form vist en oversigt over indholdet i Told- og Skattestyrelsens meddelelse.
Type af transaktion, hvoraf der ikke er afregnet moms Momsandel
Tilskud som udgør vederlag for momspligtig leverance 20%
Overdragelse af aktiver som ikke kan ske momsfrit efter ML § 8 25%
Salg af ydelser som ikke kan fritages efter ML § 13 25%
Salg af momspligtige ydelser som ikke kan anses som eksport 25%
Salg af momspligtige varer som ikke kan anses som eksport 25%
Skønsmæssig opgørelse af omsætning baseret på leverandøroplysninger sammenholdt med solgt kvantum 

 25%
Skønsmæssig opgørelse af omsætning baseret på leverandøroplysninger sammenholdt med opnået vederlag (kassebeholdning) 

 20%

Tilbage til oversigt