Egen virksomhed?

7. marts 2011

Drømmer du om egen virksomhed, så var det måske en idé at overveje indskud på etableringskonto eller iværksætterkonto.

Indskud på disse to opsparingsordninger giver skattemæssigt fradrag for det foretagne indskud. Indskud på etableringskonto betyder en skattebesparelse på cirka 33,7 % af det foretagne indskud, mens indskud på iværksætterkonto betyder en skattebesparelse på cirka 52,2 %, hvis indskuddet fragår i indkomst, hvoraf der skal betales topskat.

For at få fradrag for indskud på selvangivelsen for indkomståret 2010, skal indskuddet ske senest fredag den 13. maj 2011.

Ændringer

Folketinget har netop vedtaget nogle ændringer, der forbedrer reglerne.

Ændringerne gælder allerede fra og med indkomståret 2010. Ændringerne er i hovedtræk følgende:

  • Det er en betingelse for fradragsret for indskud på etableringskonto og iværksætterkonto, at personen er fuldt skattepligtig og skattemæssigt hjemmehørende i Danmark.
  • Der kan indbetales 60 % af nettolønindtægten, dog kan der indskydes 250.000 kr. uanset lønnens størrelse.
  • Indestående på de to ordninger kan investeres i obligationer optaget til handel på et reguleret marked, dog ikke strukturerede obligationer, præmieobligationer og konvertible obligationer. Kursgevinst og kurstab på obligationerne forbliver indestående på ordningen, men betragtes dog ikke som indskud. Kursgevinst og kurstab medregnes først til personens skattepligtige indkomst, når det sidste indskud på ordningen hæves.
  • Investering i egen virksomhed (etableringsgrænsen) skal udgøre mindst 80.000 kr. (2010).
  • Der kan frigives midler til alle former for fradragsberettigede driftsomkostninger.
  • Forlods afskrivning ved hævning af etableringskontomidler sker med 50 % af det hævede indskud til køb af afskrivningsberettigede aktiver, når indskuddet er foretaget for 2010 og senere.
  • Opgives etablering af egen virksomhed, ske der efterbeskatning af iværksætterkontomidler inklusive procenttillæg med en afgift på 52,5 %, når indskuddet er fratrukket i indkomsten i 2010 eller senere.
  • Ved ophør af fuld skattepligt eller skift af skattemæssigt hjemsted, kan der fås henstand med betaling af skatten af efterbeskatningen, og efterbeskatningen bortfalder ved genindtræden af fuld dansk skattepligt.
  • Ved død medregnes indskud på iværksætterkonto med 105 %, når indskuddet er fratrukket i 2010 eller senere.
Tilbage til oversigt