Ejendomsavance

31. maj 2002

I en tidligere artikel her på hjemmesiden er anført, at der efter Ligningsvejledningens udsagn efter alt at dømme kan ske pristalsregulering af anskaffelsessummen fra købet frem til og med 1993, når man ved avanceopgørelsen efter ejendomsavancebeskatningsloven vælger at bruge den faktiske anskaffelsessum.

Vi nævnte i artikelen, at Told- og Skattestyrelsen måske ville udsende et cirkulære omkring denne praksis.

Styrelsen har nu udsendt TS-cirkulære 2002-18 af 28. maj, hvor det “bekræftes”, at der i sådanne tilfælde kan ske pristalsregulering fra anskaffelsesåret (dog tidligst 1975) og til og med 1993.

Det skal speciel fremhæves, at der ifølge cirkulæret kun kan ske pristalsregulering af den faktiske anskaffelsessum, men ingen pristalsregulering af senere foretagne ombygninger/forbedringer.

Genoptagelse

Adgangen til pristalsreguleringen kan betyde, at nogle af de avancer, der allerede er selvangivet bør genoptages. Der kan ske genoptagelse for de seneste 3 indkomstår, hvilket vil sige1999 og senere, forudsat at begæring herom fremsættes inden udgangen af 2002.

I de tilfælde, hvor den foretagne avanceopgørelse er sket med udgangspunkt i den faktiske anskaffelsessum, vil pristalsregulering selv sagt altid være mere fordelagtig. Hvor der er anvendt særlig indgangsværdi, må der foretages en beregning heraf, og i den forbindelse skal korrigeres for eventuelle ikke-genvundne afskrivninger.

Anvendes den faktiske anskaffelsessum, skal samtlige foretagne afskrivninger, der ikke genvindes, nedsætte anskaffelsessummen efter ejendomsavancebeskatningsloven. Anvendes én af de særlige indgangsværdier, er det kun afskrivninger foretaget i 1993 og senere, der kan komme på tale med hensyn til nedsættelse af anskaffelsessummen.

 


Artiklen er udarbejdet i samarbejde med Revitax

Tilbage til oversigt