Ejendomsavancebeskatning

14. december 2001

 

Indgangsværdier

I forbindelse med stramningerne af ejendomsavancebeskatningsloven i 1993 fik skatteydere, der havde købt deres ejendom før 19. maj 1993, mulighed for at vælge mellem forskellige “indgangsværdier” ved opgørelse af ejendomsavancen:

  • Ejendomsværdien pr. 1. januar 1993 + 10%
  • Ejendomsværdien pr. 1. januar 1993 + 10% + halvdelen af forskellen op til vurderingen 1996 (halvdelsreglen)
  • En § 4 B-vurdering, hvis en sådan er foretaget
  • Den faktiske kontakte anskaffelsessum med tillæg af vedligeholdelses- og forbedringsudgifter afholdt før 1. januar 1993

Hidtil har man antaget, at loven ikke gav mulighed for at pristalsregulere den faktiske anskaffelsessum.

Det har givetvis medført, at flere skatteydere i stedet for den faktiske anskaffelsessum har valgt at benytte den offentlige vurdering fra 1993 + 10 pct. eller en af de to andre muligheder som indgangsværdi.

I ligningsvejledningen for 2000 er der indsat en tilføjelse, som åbner en helt ny mulighed for opgørelse af ejendomsavance:

Den faktiske kontantomregnede anskaffelsessum “eventuelt pristalsreguleret efter de før 1993 gældende regler herfor”.

Told- og Skattestyrelsen har bekræftet, at tilføjelsen i ligningsvejledningen i realiteten betyder, at alle ejendomme kan pristalsreguleres frem til 1993 efter de gamle regler, hvis man vælger den faktiske anskaffelsessum som indgangsværdi.

Genoptagelse af ansættelser

Skatteydere, der har solgt ejendomme i perioden 1993 – 2000, bør foretage en gennemgang af avanceopgørelserne.

Dette skal gøres for at vurdere, om anvendelse af den pristalsregulerede faktiske anskaffelsessum i de enkelte salgssituationer kan betale sig.

Salg i indkomståret 1998 og frem kan inden nytår 2001 søges omregnet efter den almindelige 3-årsfrist. Skatteydere, der mener, at de er blevet llsnydtle i tidligere indkomstår (1993 – 1997), bør overveje at søge om ekstraordinær genoptagelse.

Man kan håbe, at Told- og Skattestyrelsen vil udsende cirkulære eller meddelelse om ekstraordinær genoptagelse i denne situation.

Tilbage til oversigt