Ekspertbeskatning

21. februar 2003

Den såkaldte ekspertbeskatning på 25% blev indført i 1992 for at tiltrække dygtige udenlandske medarbejdere til Danmark. Der er siden sket en løbende lempelse af betingelserne for beskatningen – senest i foråret 2002. Det var regeringens hensigt helt at afskaffe efterbeskatningsreglerne for at fastholde de udenlandske medarbejdere, men det nødvendige politiske flertal kunne ikke samles. Alligevel skete der en væsentlig udvidelse af den personkreds, der vil undgå efterbeskatning, selv om de bliver boende i

Danmark ud over grænsen på 7 år.

Fremover vil der kun ske efterbeskatning af personer, der ikke udrejser fra Danmark senest 7 år efter ansættelsesforholdets påbegyndelse, hvis de har været fuldt eller begrænset skattepligtige af lønindkomst eller erhvervsindkomst i Danmark inden for de seneste 5 år forud for den første ansættelse under 25%-ordningen.

Gode råd

  • Vent med at flytte (tilbage) til Danmark, indtil udlandsopholdet har varet mindst 3 år.
  • Sørg for, at lønnen er tilstrækkeligt høj til at kvalificere til 25%-ordningen.
  • Kombiner A-indkomst (som kan beskattes efter 25%-ordningen) med B-indkomst (som ikke kan beskattes efter 25%-ordningen) for at udnytte bundfradrag.
  • Sørg for at fraflytte Danmark igen inden 7 år efter første ansættelsestidspunkt, hvis ansættelsen sker mindre end 5 år efter et tidligere ophør af fuld dansk skattepligt.

Medarbejders betingelser

Fuld skattepligt til Danmark

Som hovedregel skal medarbejderen overgå til fuld skattepligt til Danmark i forbindelse med påbegyndelsen af det ansættelsesforhold, hvor 25%-ordningen anvendes.

Fuld skattepligt til Danmark indtræder, når medarbejderen erhverver bopæl i Danmark, eller når han har opholdt sig i Danmark i en samlet periode på mindst 6 måneder, der kun er afbrudt af kortvarige ophold i udlandet på grund af ferie mv.

Godkendte forskere er dog undtaget fra hovedreglen om, at ansættelsesforholdet skal påbegyndes i naturlig forlængelse af den fulde skattepligts indtræden.

Det betyder, at forskere kan bo i og være fuldt skattepligtige til et naboland, når blot de er begrænset skattepligtige til Danmark af deres indkomst fra forskningsarbejdet i Danmark.

Tidligere skattepligt til Danmark

Medarbejderen må ikke inden for de seneste 3 år forud for ansættelsen have været fuldt skattepligtig eller begrænset skattepligtig til Danmark af lønindkomst eller erhvervsmæssig indkomst.

Det vil sige, at medarbejderen ikke må have været begrænset skattepligtig i en prøveperiode forud for en ansættelse under 25%-ordningen, og at et ophold forud for påbegyndelsen af ansættelsesforholdet skal have varet mindre end 6 måneder, da der i modsat fald ville være indtrådt fuld skattepligt efter 6-måneders-reglen.

Ophold i udlandet

Medarbejderen må ikke have været udsendt til tjeneste i udlandet af den forskningsinstitution eller den virksomhed eller dermed koncernforbundne virksomhed, hvor medarbejderen skal ansættes.

Medejer i arbejdsgiverens virksomhed

Medarbejderen må ikke inden for de seneste 5 år forud for ansættelsen have haft direkte eller indirekte del i ledelsen af, kontrollen med eller ejerskabet af arbejdsgivervirksomheden.

Hvis arbejdsgiveren er et selskab, må medarbejderen ikke have ejet 25% eller mere af aktiekapitalen eller rådet over 50% eller mere af stemmeværdien i arbejdsgiverselskabet.

Hvis arbejdsgiveren er en personligt drevet virksomhed, må medarbejderen ikke have ejet 25% eller mere af egenkapitalen eller haft afgørende indflydelse i virksomheden.

Disse betingelser skal være opfyldt både bagudrettet i 5 år og under hele den periode, hvor 25%-ordningen løber.

Arbejdsgivers betingelser

Hvem kan være arbejdsgiver?

Arbejdsgiveren skal være omfattet af en af følgende grupper:

  • Personer eller dødsboer, som er fuldt skattepligtige i Danmark eller som udøver erhverv eller deltager i virksomhed med fast driftssted i Danmark.
  • Selskaber, der er fuldt skattepligtige i Danmark, eller udenlandske selskaber, som udøver erhverv eller deltager i virksomhed med fast driftssted i Danmark.
  • Institutioner, eksempelvis statslige og kommunale.
  • Fonde og foreninger mv.

Hvis arbejdsgiveren er et interessentskab, er det en betingelse, at samtlige interessenter er omfattet af en af de ovennævnte grupper i relation til det arbejde, der udføres.

Hvad skal arbejdsgiveren?

Ved lønudbetalingen skal arbejdsgiveren indeholde 25% skat og normalt også 8% AM-bidrag, 1% SP-bidrag og 74,55 kr. til ATP.

Enhver udbetaling, der kan henføres til A-indkomst, anses for at være løn. Ud over selve lønnen gælder dette feriegodtgørelse, honorar, tantieme og provision mv. samt arbejdsgiverens betaling af medarbejderens private udgifter, eksempelvis til ejer- eller lejebolig. Også fri bil er A-indkomst.

Betingelser for ansættelsesforholdet

Begrænset varighed

25%-ordningen kan anvendes i en eller flere perioder af højst 36 måneders samlet varighed inden for en periode på 10 år, der regnes fra det første ansættelsesforholds begyndelse.

Hvis ordningen ønskes fordelt over flere perioder, skal medarbejderen i afbrydelsesperioderne bringe den fulde skattepligt til Danmark til ophør, og samtidig må han ikke være begrænset skattepligtig til Danmark af lønindkomst eller erhvervsmæssig indkomst. Hvis disse betingelser ikke er opfyldt, skal betingelsen om ikke at have været skattepligtig til Danmark inden for de seneste 3 år opfyldes, før ordningen kan anvendes igen.

Flere forskellige arbejdsgivere

Medarbejderen kan både sideløbende og i fortsættelse af hinanden indgå ansættelseskontrakter med forskellige arbejdsgivere, men samtlige betingelser skal være opfyldt for hvert enkelt ansættelsesforhold.

Arbejde i Danmark

Arbejdet skal udføres i Danmark, men det accepteres, at op til 1/3 af arbejdet udføres i udlandet. Eksempelvis kan der foretages tjenesterejser, der er forbundet med almindelig varetagelse af stillingen i Danmark.

Vederlagets størrelse

Vederlaget skal udgøre mindst 54.300 kr. (2003) pr. måned før skat, men efter fradrag af eventuel betaling af AM-, SP- og ATP-bidrag.

En bruttoløn på minimum 59.745 kr. pr. måned vil derfor opfylde betingelsen i 2003.

Der skal være tale om et garanteret optjent mindstebeløb hver måned i henhold til kontrakten. Betingelsen vil derfor ikke være opfyldt, hvis der blot er tale om udbetaling af mindstebeløbet hver måned, uden at beløbet er optjent. Ej heller, hvis lønnen blot i gennemsnit opfylder minimumskravet.

For forskere stilles der ingen krav til lønnens størrelse.

Beregning af skatten

25%-skatten beregnes af det bruttovederlag, der er A-indkomst, og der gives kun fradrag for obligatoriske udenlandske bidrag til sociale sikringsordninger. Fradraget gives på samme måde som fradrag for danske AM- og SP-bidrag.

Hvis medarbejderen i de 3 år, hvor 25%-ordningen kan anvendes, har indkomster, som ikke er A-indkomst, eller som ikke indgår i 25%-skattegrundlaget, beskattes disse indkomster efter de almindelige skatteregler.

Hvis en del af lønnen overstiger mindstekravet til bruttolønnen, kan denne del med fordel ydes i form af B-indkomst. F.eks. fri telefon eller fri bolig.

Eksempel

Medarbejderens løn er 60.000 kr. om måneden (før AM-, SP- og ATP-bidrag). Medarbejderen tilbydes en lønstigning på 4.000 kr. om måneden.

Konsekvensen ved at give lønnen som henholdsvis A-indkomst og B-indkomst er vist i nedenstående skema:

“25%-indkomst”

Yderligere

“25%-indkomst”

Yderligere

B-indkomst

Bruttoløn

AM- og SP-bidrag

720.000

-64.800

48.000

-4.320

48.000

-4.320


Personfradrag
655.200

43.680

43.680

-35.600

Skattepligtig indkomst
655.200
43.680
8.080
Skat
(25%) -163.800
(25%) -10.920
(32%) -2.586
Indkomst efter skat

491.400

32.760

41.094

De almindelige skatteregler gælder også, hvis medarbejderen bliver i Danmark ud over de 3 år, hvor 25%-ordningen kan anvendes.

Vederlag, der beskattes med 25%, skal ikke medtages i den selvangivelse, der skal indgives vedrørende anden indkomst.

Medarbejderen kan som alle andre lønmodtagere modtage skattefrie godtgørelser efter gældende regler.

Efterbeskatning

Der sker efterbeskatning af personer, der har været fuldt skattepligtige eller begrænset skattepligtige til Danmark af lønindkomst eller erhvervsmæssig indkomst inden for 5 år forud for den første ansættelse, hvis den fulde skattepligt til Danmark ikke bringes til ophør senest 7 år efter ansættelsesforholdets påbegyndelse.

Endvidere sker der efterbeskatning af personer, der inden for 3 år efter skattepligtens ophør bliver begrænset skattepligtige til Danmark af løn fra den arbejdsgiver eller en dermed koncernforbundet virksomhed, hvor de var ansat under 25%-ordningen.

Godkendte forskere vil aldrig blive efterbeskattet.

Godkendte forskere

Hvis en medarbejder skal være undtaget fra kravene om fuld skattepligt, minimumsløn og efterbeskatning, skal han være godkendt som forsker af et dansk universitet, en dansk sektorforskningsinstitution eller Statens Forskningsråd.

Godkendelsen skal ske på baggrund af OECD’s retningslinier for forsknings- og udviklingsarbejde, som generelt omfatter:

    Tilbage til oversigt