Entreprisekontrakter

13. marts 2012

Danske virksomheder indgår adskillige aftaler med udenlandske virksomheder om udførelse af et stykke arbejde i Danmark, eksempelvis inden for byggebranchen.

Sådanne aftaler giver anledning til adskillige skattesager.

Årsagen hertil er, at den danske virksomhed i hvert fald formelt indgår en entreprisekontrakt med den udenlandske virksomhed, mens SKAT ofte med held anser aftalen som leje af arbejdskraft (arbejdsudleje).

Entreprisekontrakt kontra arbejdsudleje

Ved indgåelse af en entreprisekontrakt med en udenlandsk virksomhed har den danske virksomhed ingen arbejdsgiverforpligtelser overfor den udenlandske virksomheds medarbejdere, der udfører arbejde i Danmark.

Ved arbejdsudleje er den udenlandske virksomheds medarbejdere formelt i et ansættelsesforhold til deres udenlandske arbejdsgiver, hvorfra de modtager deres løn. Men selv om den udenlandske medarbejder ikke er ansat i den danske virksomhed, har den danske virksomhed alligevel pligt til at indeholde AM-bidrag på 8 % og A-skat på 30 %.

I en entreprisekontrakt er der normalt aftalt en fast pris for udførelsen af et bestemt stykke arbejde. Kontrakten indeholder endvidere bestemmelser om sanktioner, hvis tidsfrister overskrides, samt garantibestemmelser mv. Det er den udenlandske virksomhed, der har den økonomiske risiko ved arbejdets udførelse, herunder kvaliteten af arbejdet og overholdelse af tidsfrister. Det er også den udenlandske virksomhed, der leder og kontrollerer det arbejde, der udføres i Danmark.

Selv om der indgås en aftale med en udenlandsk virksomhed, der benævnes en entreprisekontrakt, kan de faktiske omstændigheder være sådan, at aftalen kan kvalificeres som arbejdsudleje. Hvis den overordnede ledelse af arbejdet foretages af den danske virksomhed, vil der alt andet lige være tale om leje af arbejdskraft. Det er kontraktens reelle indhold, der afgør, om der er tale om arbejdsudleje eller entreprise, og der skal naturligvis være overensstemmelse mellem kontrakten og de faktiske forhold.

Ny afgørelse

En byret har netop afsagt en dom, der igen giver SKAT medhold i, at der var tale om arbejdsudleje og ikke en entreprisekontrakt.

Der var på ”papiret” indgået en entrepriseaftale. Byretten fandt, at det var den danske virksomhed, der skulle godtgøre, at der ikke forelå arbejdsudleje, og virksomheden kunne ikke løfte denne bevisbyrde. Konsekvensen af dommen er, at virksomheden hæfter for den manglende indeholdelse af AM-bidrag og A-skat, selv om hele entreprisesummen er afregnet til den udenlandske virksomhed.

Det kan blive særdeles dyrt at indgå en entrepriseaftale med en udenlandsk virksomhed, hvis der reelt er tale om arbejdsudleje. 

Tilbage til oversigt