Fiksering af leje i familieforhold

17. december 2001

Dommen er udtryk for en lempelse af hidtidig praksis på området.

Gennem mange år har det været fast antaget, at beskatningen ved udlejning af boliger i familieforhold skulle foretages på grundlag af en forudsætning om at udlejningen var foretaget på markedsvilkår.

Inden for de seneste år er der imidlertid i flere henseender sat spørgsmålstegn ved det retlige grundlag for skattemyndighedernes praksis om fiksering af vederlag mellem nærtstående.

Dette gælder blandt andet Højesterets dom 1998 om hjemlen til at foretage rentekorrektion vedrørende udlån fra en hovedaktionær til det ham tilhørende selskab.

Med landsretsdommen er der føjet et nyt kapitel til praksis om fiksering af vederlag – i den konkrete sag om fiksering af leje ved udlejning af en bolig i familieforhold. I denne sag var en lejlighed ejet af to søstre udlejet til den ene søsters datter for en husleje på 3.200 kr.

Skattemyndighederne havde derimod skønsmæssigt ansat markedslejen til 4.500 kr. pr. måned.

Moderen blev herefter beskattet af differencen mellem denne leje og den aftalte leje.

Afgørelsen

Landsretten underkendte den stedfundne beskatning af moderen.

Der hensås til, at skatteyderens søster, der var medejer af lejligheden, ikke var blevet beskattet af en fikseret leje, at differencen mellem den aftalte leje og markedslejen udgjorde et beløb af ret begrænset størrelse, samt at praksis om beskatning af fikseret leje måtte ses i lyset af Højesterets dom 1998.

Spørgsmålet er nu, om lempelsen også kommer de skatteydere tilgode, hvor der ikke er en søster indblandet, eller hvor lejligheden ejes af et selskab.

Tilbage til oversigt