Flytning til Tyrkiet

25. februar 2005

Frankrig har i en årrække været det foretrukne land for danske udlandspensionister, men Frankrig har nu ændret sin interne beskatning af danske pensionsudbetalinger og er derfor ikke længere helt så interessant som tidligere.

Tyrkiet er et udmærket alternativ for de pensionister, der ønsker at tilbringe deres otium under varmere himmelstrøg. Danske pensioner beskattes ikke i Tyrkiet, men kun i Danmark med halvdelen af den normale skat. Den lempelige danske beskatning gælder dog ikke tjenestemandspensioner og kapitalpensioner.

Leveomkostningerne i Tyrkiet er lave.

Artiklen beskriver betingelserne for ophør af fuld skattepligt til Danmark samt de skattemæssige konsekvenser heraf.

Gode råd

 • Planlæg pensionisttilværelsen i Tyrkiet i god tid. Ekstraordinært store pensionsindbetalinger i årene forud for udrejsen fra Danmark kan medføre efterbeskatning af en del af indbetalingerne.
 • Sælg eller udlej helårsboligen i mindst 3 år, hvis den fulde skattepligt til Danmark ønskes bragt til ophør. Et sommerhus kan beholdes, hvis det kun anvendes til ferie- og fritidsophold.
 • Overfør eventuelt kapitalpensioner til ratepensioner eller til pensionsordninger med løbende udbetalinger.

Ophør af fuld dansk skattepligt

Ophør af fuld skattepligt til Danmark kræver, at den danske bopæl opgives. Hvis bopælen bevares ved udrejsen, vil den fulde skattepligt bestå, uanset om der også indtræder fuld skattepligt til Tyrkiet.

Ejerskab af et dansk sommerhus forhindrer normalt ikke ophør af den fulde danske skattepligt.

Hvis den fulde danske skattepligt bevares samtidig med, at der indtræder fuld skattepligt til Tyrkiet, foreligger der et såkaldt dobbeltdomicil. De umiddelbare konsekvenser er, at man bliver dobbeltbeskattet af sin globalindkomst, fordi både Danmark og Tyrkiet beskatter efter dette princip i medfør af interne regler.

For at undgå denne dobbeltbeskatning har Danmark og Tyrkiet indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst, der fastsætter det skattemæssige hjemsted.

Hvis man reelt er bosiddende i Tyrkiet, og ophold i Danmark er kortvarige og bærer præg af ferie, vil det skattemæssige hjemsted være Tyrkiet. Tyrkiet har dermed beskatningsretten til globalindkomsten, og Danmark kan kun beskatte de indkomstarter, som dobbeltbeskatningsoverenskomsten giver Danmark beskatningsretten til som kildeland.

Samtidig er Tyrkiet forpligtet til at nedsætte den tyrkiske skat af indkomst, som Danmark har beskatningsretten til.

Hvis en indkomst kan beskattes i Danmark i henhold til dobbeltbeskatningsoverenskomsten, nedsættes den tyrkiske skat efter kreditmetoden. Det vil sige med det laveste beløb af faktisk betalt skat i Danmark eller beregnet tyrkisk skat af samme indkomst.

Der gælder særlige regler for ophør af den fulde danske skattepligt for diplomater, ansatte ved stat, amter og kommuner samt EU-ansatte og søfolk. Reglerne omtales ikke nærmere i denne artikel.

Konsekvenser af skattepligtsophør

Ophør af fuld dansk skattepligt medfører, at Danmark ikke længere kan beskatte globalindkomsten. Der kan dog blive tale om begrænset skattepligt. Se afsnittet “Begrænset skattepligt til Danmark”.

Ved fraflytning til udlandet sker der beskatning af visse kapitalgevinster mv., hvis den fulde skattepligt til Danmark ophører, eller hvis man bliver hjemmehørende i Tyrkiet i henhold til dobbeltbeskatningsoverenskomsten. Der er tale om beskatning af en fiktivt opgjort fortjeneste på forskellige aktiver, og i visse tilfælde sker der også efterbeskatning af indbetalinger på pensionsordninger.

Aktier og andre værdipapirer

Aktier og anparter anses i skattemæssig henseende for at være solgt til handelsværdien på det tidspunkt, hvor skattepligten ophører.

Børsnoterede aktier, som er ejet i mindst 3 år, og som ville være skattefrie ved salg på grund af bagatelgrænsen, beskattes ikke ved fraflytning.

Hvis der konstateres tab på aktier ved skattepligtsophøret, kan dette tab ikke fratrækkes efter de almindelige regler, men kun modregnes i fortjeneste på andre aktier, der er omfattet af fraflytningsbeskatningen.

Obligationer, fordringer og gæld mv. anses også i skattemæssig henseende for at være solgt eller indfriet til handelsværdien på fraflytningstidspunktet.

Gevinster på obligationer i danske kroner er normalt skattefrie.

Fraflytningsbeskatningen gælder normalt kun for personer, der har været fuldt skattepligtige til Danmark i mindst 7 år inden for de seneste 10 år forud for skattepligtsophøret.

Henstand med skattebetalingen
Der kan søges om henstand med betaling af beregnet fraflytningsskat på urealiserede aktieavancer mv.

Der skal stilles sikkerhed for fraflytningsskatten ved flytning til Tyrkiet, men ikke hvis flytningen sker til et EU-land eller et af de øvrige nordiske lande.

Sikkerheden kan normalt stilles i form af de aktier mv., der ligger til grund for fraflytningsskatten.

Henstanden er betinget af, at der indgives selvangivelse inden for selvangivelsesfristerne, dvs. den 1. maj eller den 1. juli i året efter fraflytningsåret alt afhængig af, om man er omfattet af den fortrykte selvangivelse eller ej.

Hvis aktierne mv. sælges under udlandsopholdet, forfalder fraflytningsskatten til betaling. Ved salg kan der vælges omberegning, hvor fortjenesten opgøres på basis af den faktiske salgssum og ejertid for værdipapirerne.

Genindtræden af dansk skattepligt
Hvis man flytter tilbage til Danmark på et tidspunkt, hvor man fortsat ejer aktierne mv., bortfalder pligten til at betale den beregnede fraflytningsskat.

Det gælder også, selv om man valgte at betale skatten ved fraflytningen.

Ved et senere salg af aktierne mv. anvendes den faktiske anskaffelsessum for værdipapirerne. Det betyder, at en eventuel værdistigning under udlandsopholdet også bliver beskattet.

Udenlandske afskrivningsberettigede aktiver

Hvis man ejer afskrivningsberettiget fast ejendom eller driftsmidler, der er placeret i udlandet, skal man beskattes af en urealiseret avance på disse aktiver ved fraflytning til udlandet. Beskatningen kan dog maksimalt udgøre skatten af de skattemæssige afskrivninger, der er fratrukket ved den danske indkomstopgørelse.

Pensionsordninger oprettet i ansættelsesforhold

Ved ophør af fuld dansk skattepligt sker der i visse tilfælde efterbeskatning af indbetalinger til arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger, dog ikke kapitalpensioner.

Efterbeskatning sker, hvis indbetalingerne er forøget i fraflytningsåret eller i de 4 forudgående år – altså en 5-årsregel, hvor sammenligningsåret er det 5. år før fraflytningsåret.

For hovedaktionærer gælder der en tilsvarende 10-årsregel – altså ved en forøgelse af indbetalingerne i fraflytningsåret eller i de 9 forudgående år, hvor det 10. år er sammenligningsåret.

Der kan dog aldrig blive tale om efterbeskatning af indbetalinger, der ikke overstiger 20% af den samlede løn inkl. værdi af fri bil og pensionsindbetalinger mv.

Der kan eventuelt opnås dispensation, således at efterbeskatning undgås.

Privattegnede pensionsordninger

Ved fraflytning skal der normalt ske omberegning af allerede selvangivne fradrag for indbetalinger på privattegnede pensionsordninger med løbende udbetalinger og ratepensioner, hvis der er tale om engangsindskud, eller hvis indbetalingerne nedsættes eller ophører inden for en 10-årsperiode. Dette gælder dog ikke indbetalinger, der ikke overstiger det såkaldte opfyldningsfradrag på 41.000 kr. (2005).

Som hovedregel har kun fuldt skattepligtige personer fradrag for pensionsindbetalinger. En omberegning vil medføre, at der mistes fradrag for en del af de foretagne indbetalinger. En bevarelse af pensionsordningen kan være skattemæssigt mest fordelagtig ikke mindst set i lyset af, at udbetalingerne kun undergives halv skat i Danmark og ingen skat i Tyrkiet. Der skal dog foretages en konkret beregning heraf. Ved ophævelse af pensionsordninger skal der betales 60% i afgift af tilbagekøbsværdien, dog nedsat med de indbetalinger, der skattemæssigt ikke er opnået fradrag for efter omberegningen.

Reglerne om omberegning af fradrag gælder ikke for indbetalinger foretaget på de såkaldte ophørspensioner, hvor fortjeneste ved salg af virksomhed helt eller delvist er indskudt på en pensionsordning.

Fra og med 2004 kan selvstændigt erhvervsdrivende indskyde op til 30% af virksomhedens overskud før renter mv. på en pensionsordning. Sådanne engangsindskud er heller ikke omfattet af reglerne om omberegning.

Afsluttende skatteansættelse

Ved fraflytning skal man indsende en selvangivelse til brug for en afsluttende skatteansættelse. Selvangivelsen skal omfatte alle skattepligtige indkomster i perioden fra den 1. januar til udrejsedagen. Der skal ske fuld periodisering af renteindtægter og renteudgifter. For andre indkomster er det normalt en betingelse, at der er erhvervet endelig ret

til beløbet inden udrejsen. Løn og feriepenge mv., der er optjent inden udrejsen, skal dog også medtages på den afsluttende selvangivelse.

Urealiserede avancer på skatterelevante aktiver, såsom aktier mv., skal også selvangives.

Skattepligtige indkomster og fradragsberettigede udgifter skal omregnes til helårsbeløb. Omregningen sker af hensyn til personfradraget og de progressive statsskatter. Ved omregningen til helårsindkomst kan man vælge enten den faktisk konstaterede indkomst i hele året eller den teoretiske helårsindkomst, hvilket vil sige den selvangivne indkomst omregnet til et helt år ud fra antal skattepligtsdage. Der skal naturligvis kun betales skat af den indkomst, der faktisk er optjent inden fraflytningen.

Selvangivelsen skal indgives senest den 1. maj eller den 1. juli i året efter fraflytningsåret alt afhængig af, om man er omfattet af den fortrykte selvangivelse eller ej.

Begrænset skattepligt til Danmark

Ved begrænset skattepligt til Danmark er man kun skattepligtig af indkomst fra danske kilder.

Danmark skal have en intern hjemmel til at beskatte indkomsten og samtidig være tillagt beskatningsretten i henhold til dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Tyrkiet.

Følgende indkomster mv. fra Danmark kan være omfattet af begrænset skattepligt:

 • Lønindkomst for arbejde udført i Danmark for en dansk arbejdsgiver.
 • Pensioner.
 • Bestyrelseshonorarer.
 • Indkomst fra fast ejendom, f.eks. lejeindtægt fra udlejning af en helårsbolig eller et sommerhus.
 • Ejendomsværdiskat af sommerhus.
 • Udbytter fra danske selskaber, dog højst med 20%.
 • Renteindtægter, dog højst med 15%.


Pensioner

Offentlige pensioner
Offentlige pensioner i form af traditionelle tjenestemandspensioner, der er optjent i forbindelse med hverv for stat og kommuner, skal beskattes fuldt ud i Danmark.

Hvis det arbejde, der ligger til grund for pensionen, er udført i forbindelse med en offentlig myndigheds erhvervsvirksomhed, anses pensionen dog ikke for at være en tjenestemandspension i dobbeltbeskatningsoverenskomstens forstand. Pensionen er da omfattet af de samme regler som andre pensioner.

Andre pensioner
Andre pensioner, såsom:

 • pensioner og lignende vederlag for tidligere personligt arbejde i tjenesteforhold,
 • pensioner, vederlag, udbetalinger og lignende ydelser, der udbetales i henhold til den sociale sikringslovgivning, f.eks. førtidspension, folkepension og ATP, og
 • livrenter,

der hidrører fra Danmark, skal beskattes i Danmark. Der skal imidlertid kun betales halv dansk skat af disse pensioner.

Hvis der kun modtages sociale ydelser, der er omfattet af punkt 2 ovenfor, skal der slet ikke ske dansk beskatning.

Ved udbetaling af en kapitalpension skal der betales en dansk afgift på 40%. Dette gælder også, selv om man er bosat i Tyrkiet på udbetalingstidspunktet.

Det bør derfor overvejes at ændre eventuelle kapitalpensioner til pensionsopsparinger med løbende udbetalinger eller til ratepensioner.

Skat og social sikring i Tyrkiet

Skat

Tyrkiet beskatter efter globalindkomstprincippet ligesom Danmark.

Beskatningen sker efter nedenstående progressive skala (1 TRL = 3,90 kr.)

Skattepligtig indkomst
Skat af laveste beløb
Procent af beløb derover
0 kr. – 23.400 kr.
0 kr.
15%
23.400 kr. – 54.600 kr.
3.510 kr.
20%
54.600 kr. – 109.200 kr.
9.750 kr.
25%
109.200 kr. – 273.000 kr.
23.400 kr.
30%
273.000 kr. – 546.000 kr.
72.540 kr.
35%
546.000 kr. –
168.090 kr.
40%

 

Skatteprocenterne forventes nedsat med 5% i 2005, ligesom der forventes yderligere nedsættelser i 2006 og 2007.

Social sikring

Hvis man flytter til Tyrkiet, er man ikke længere omfattet af den danske sygesikring. Man bør derfor undersøge, om man skal tegne en privat sygeforsikring, eller om man kan blive optaget i en tyrkisk ordning, og i givet fald hvad en sådan ordning omfatter.

 


Artiklen er udarbejdet i samarbejde med Revitax

Tilbage til oversigt