Fokus på frie goder

22. juni 2003

For ansatte, hvor en del af aflønningen er aftalt til at være fri bolig, gælder som udgangspunkt følgende regler for beskatningen:

  • Den ansatte skal som hovedregel beskattes efter Ligningsrådets satser.
  • Hvis den ansatte betaler en husleje, som er mindre end Ligningsrådets satser, skal vedkommende beskattes af differencen.
  • Hvis markedsværdien af boligen kan godtgøres at være lavere end Ligningsrådets satser, er det markedsværdien, man skal beskattes af.
  • Ydes der desuden fri el og varme og lignende, skal den ansatte beskattes af værdien heraf. Kan beløbene ikke opgøres nøjagtigt, accepterer ligningsmyndighederne normalt, at den ansatte beskattes af 4.000 kWh og 2.500 liter fyringsolie. I visse tilfælde accepteres et mindre forbrug, eksempelvis hvis den ansatte er enlig.
  • Ligningsrådets satser nedsættes med 10%, hvis der er tale om en bolig, hvor der er fraflytningspligt i forbindelse med ansættelsens ophør.
  • Ligningsrådets satser nedsættes med 30%, såfremt der er tale om en bolig, hvor der er bopælspligt, hvilket for eksempel er tilfældet på mange gårde.
  • Den ansattes værdi af fri bolig kan dog maximalt beskattes med 15% af den faste pengeløn, det vil sige uden overtidsbetaling. Som minimum beskattes den ansatte dog af 15% af 160.000 kr., hvorefter der gives nedslag på henholdsvis 10% eller 30%, hvis det er berettiget.

Bemærk, at reglerne gælder, hvor boligen ikke er beliggende på arbejdsgiverens adresse, og hvor aftalen ikke omfatter fri kost.

Indberetningspligt

Arbejdsgiveren har ikke pligt til løbende at medregne fri bolig på lønsedlen. Arbejdsgiveren har derimod pligt til én gang årligt at indberette til skattevæsenet, at der er stillet fri bolig til rådighed.

Det beløb, som beregnes efter ovenstående regler, medregnes til den ansattes personlige indkomst.

Satserne for fri bolig – med udgangspunkt i bruttoarealet – fremgår hvert år af Ligningsvejledningen. Man kan også vælge at opgøre nettoarealet, det vil sige arealet for værelser og kamre alene, og ikke for køkken, bad og gange. I praksis er bruttoarealet dog lettere at arbejde med, og forskellen på de to metoder er typisk minimal.

Eksempel

En driftsleder på et landbrug med svineproduktion har fri bolig i stuehuset på “gård nr. 2 “, hvor der er bopælspligt. Stuehusets bruttoareal kan opgøres til 145 m2 , og driftslederen har været ansat hele året. Den årlige, faste løn er 300.000 kr. Markedslejen er vurderet til 3.000 kr. månedligt.

Beskatning kan beregnes således:

Ligningsrådets satser
30.065 kr.
-30%

9.020 kr.

Skattemæssig værdi

21.045 kr.

Havde den faste løn i stedet været 160.000 kr., ville beskatningen have været 24.000 kr. -30% = 16.800 kr.

Hvis arbejdsgiveren herudover betaler for el og varme, skal disse beløb tillægges.

4.000 kWh a cirka 1,40 kr.
5.600 kr.
2.500 l fyringsolie a cirka 5,00 kr.

12.500 kr.

Skattemæssig værdi

18.100 kr.

Driftslederen vil totalt set blive

beskattet af

39.145 kr.

Kost og logi

Reglerne om kost og logi gælder for de ansatte, som typisk bor på et værelse på samme adresse som arbejdsgiveren, og som får kosten hos denne uden at betale herfor.

I 2003 skal arbejdsgiveren oplyse følgende på den ansattes lønseddel:

Fuld kost og gratis logi på arbejdsgiverens adresse pr. måned

2.390 kr.

Fuld kost uden logi pr. dag

65 kr.

Delvis kost, det vil sige normalt 2

måltider pr. dag

55 kr.

1 måltid pr. dag

35 kr.

Beløbene medregnes til personlig indkomst, og der skal svares arbejdsmarkedsbidrag heraf.

Hvis den ansatte er på rejse eller arbejder på et midlertidigt arbejdssted, fortolkes reglerne således, at medarbejdere, der er ansat i en periode på maksimalt 1 år, ikke skal beskattes af værdien af kost og logi.

Her gælder de normale krav til udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse.

Gode råd

Tilbage til oversigt