Fradrag for renter i forbindelse med køb af aktier

15. december 2001

Disse personer får adgang til at beregne en fiktiv rente af aktieinvesteringer, som de kan lægge til deres kapitalindkomst og trække fra i den personlige indkomst. Det betyder populært sagt, at de kan trække renteudgifter fra i den løn, de får for at arbejde i selskabet.

Renten kan dog ikke overstige kapitalafkastsatsen for det pågældende år gange det kontante vederlag for aktierne. Til gengæld kan renten fratrækkes i al personlig indkomst og ikke kun i lønnen fra selskabet. I investeringsåret og i salgsåret beregnes beløbet forholdsmæssigt efter ejertiden. Der kan kun beregnes afkast i 10 år. Reglerne kan også anvendes i forbindelse med familiesuccession.

Hidtil har det været en forudsætning for anvendelse af den såkaldte kapitalafkastordning, at der investeres i lnfysiske aktiverle. Reglerne kan nu også anvendes, selvom virksomheden drives i selskabsform.

Betingelser

For at anvende reglerne, skal der investeres mere end 500.000 kr. i aktier/anparter i et selskab. Herudover skal man deltage med personlig arbejdsindsats i selskabet i ikke uvæsentligt omfang og opfylde én af følgende betingelser:

  • Eje mindst 25% af selskabskapitalen eller over 50% af stemmeværdien i selskabet i den periode ordningen anvendes,

eller

  • sammen med andre ansatte eje mindst 25% af selskabskapitalen eller råde over mere end 50% af stemmeværdien i selskabet i den periode ordningen anvendes. Ved opgørelsen af de 25% ses der bort fra ansatte værnsaktionærer. Det er en betingelse, at ingen af de ansatte aktionærer råder over mere end 50% af stemmeværdien i selskabet.

Her tæller de ansatte aktionærers familie med, hvorfor det ikke altid er muligt at anvende reglerne i forbindelse med familiegenerationsskifter. Derimod kan reglerne anvendes, når medarbejdere investerer sammen med et ventureselskab eller andre passive investorer, selvom de passive investorer råder over mere end 50% af stemmeværdien.

Man skal endvidere være opmærksom på, at der er indsat en værnsregel vedrørende passiv virksomhed.

Tilbage til oversigt