Fradragsret for låneomkostninger, stiftelsesprovision og tinglysningsgbyrer med mere

15. december 2001

Siden ændringen af kursgevinstloven den 27. december 1990 har reglerne for fradrag og opgørelse af handels- og låneomkostninger været omgærdet med usikkerhed. Vestre Landsret har i 2000 fastslået, at handels- og låneomkostninger skal tillægges lånenes anskaffelses- og indfrielsessum ved opgørelse af gevinst og tab på gæld. Selskaber, der ikke er blevet behandlet korrekt, har mulighed for at få indkomstansættelsen genoptaget.

For stiftelsesprovisioner er der generel fradragsret, når blot lånet har en løbetid på mindre end 2 år. Er løbetiden længere, gælder fradragsretten kun i forbindelse med indregning i anskaffelsessummen på lånet.

Told- og Skattestyrelsen har i en meddelelse af 1. oktober 2001 forsøgt at bremse selskabernes mulighed for at få fradrag for stiftelsesomkostninger på kassekreditter, idet det påstås, at kassekreditter og andre gældsposter, der både optages og indfries til kurs 100, ikke er omfattet af reglerne om kurstab og kursgevinst.

Der hersker usikkerhed om lovmedholdeligheden af denne meddelelse. Skattemyndighederne vil dog efter al sandsynlighed agere i overensstemmelse med ordlyden i meddelelsen.

Udenlandsk valuta

Det nævnes også i meddelelsen fra Told- og Skattestyrelsen, at for lån i udenlandsk valuta, herunder også i euro, kan fradrag for låneomkostninger foretages løbende, hvor der løbende beregnes skattemæssig kursgevinst eller -tab. Hvis realisationsprincippet anvendes, er årets fradrag den del af de samlede låneomkostninger, der forholdsmæssigt kan henføres til årets afdrag.

Hvis lagerprincippet anvendes, indregnes omkostningerne i anskaffelseskursen, og tages dermed i betragtning ved den løbende beregning af kursgevinst eller -tab. Praksis vedrørende låneomkostninger er således ikke ændret vedrørende udenlandsk valuta.

Endeligt fremgår det af meddelelsen fra Told- og Skattestyrelsen, at for så vidt angår kassekreditter og lignende gæld i udenlandsk valuta kan de samlede omkostninger først fradrages, når kassekreditten endelig afsluttes. Ifølge Told- og Skattestyrelsen kan omkostningerne i praksis ikke henføres til den enkelte delindfrielse af gælden.

Kontantlån

Personer har siden 1. januar 1996 været skattepligtige af kursgevinster ved hel eller delvis (ekstraordinær) indfrielse af kontantlån optaget efter denne dato.

Skattepligten gælder ikke, hvis

  • indfrielsen sker inden for 6 måneder før eller 6 måneder efter salg af ejendommen,
  • indfrielsen sker i forbindelse med ejerskifte mellem ægtefæller ved skilsmisse eller separation,
  • indfrielsen sker i forbindelse med udlæg af ejendommen til efterlevende ægtefælle ved dødsboskifte eller til hensidden i uskiftet bo.

Personer, der er skattepligte af kursgevinster på kontantlån, kan fratrække låne- og stiftelsesomkostningerne i forbindelse med indfrielsen.

Ved indfrielsen af kontantlån, man selv har optaget, er opgørelsen af fortjenesten relativt enkel, idet den opgøres som indfrielsesbeløbet (obligationsrestgæld x kurs på indfrielsestidspunktet) fratrukket kontantlånsrestgælden.

Er der tale om et lån, der er optaget i forbindelse med anskaffelse af ejendommen, anvendes – i stedet for kontantlånsrestgælden – kursværdien på anskaffelsestidspunktet (obligationsrestgæld x kurs) minus de afdrag, der er betalt i tiden frem til hel eller delvis indfrielse.

Særligt for selskaber

For selskaber gælder reglerne også for kontantlån, selskabet har optaget/overtaget før 1. januar 1996 (men efter 27. december 1990, hvor kursgevinstloven generelt trådte i kraft).

For så vidt angår lån, selskabet selv har optaget, er reglerne som beskrevet for personer. For lån, selskabet har overtaget i forbindelse med anskaffelse af ejendommen, skal der løbende opgøres og indtægts-/udgiftsføres et beløb, hver gang der afdrages på lånet, eller når lånet indfries helt eller delvist.

Det løbende beløb pr. afdrag beregnes ved at opgøre forskellen mellem kursværdien på overtagelsestidspunktet (obligationsrestgæld x kurs) og kontantlånsrestgælden.

Forskelsbeløbet deles med antallet af resterende afdrag.

Forskelsbeløbet pr. afdrag skal herefter medtages i selvangivelsen, indtil lånet helt eller delvist indfries, eller ejendommen sælges.

Tilbage til oversigt