Fraflytning til Frankrig

30. oktober 2001

Sol, varme og ikke mindst lavere skatter på pensioner lokker mange danskere til at flytte til Frankrig. Ved overgang til pensionsalderen skiftes den hidtidige danske helårsbolig ud med en bolig i Frankrig. I de senere år har Skatteministeriet genforhandlet mange af de dobbeltbeskatningsoverenskomster, som Danmark har indgået med en række lande. Når Skatteministeriet sætter sig til forhandlingsbordet, er der flere ønsker fra dansk side. Et af dem er, at Danmark vil have beskatningsretten til pensioner, der udbetales fra Danmark til danskere bosiddende i udlandet. Dette ønske er blevet opfyldt i hovedparten af tilfældene. Men Frankrig vil efter alt at dømme ikke ændre dobbeltbeskatningsoverenskomsten på dette punkt. Nedenfor beskriver vi konsekvenserne af at flytte til Frankrig i pensionsøjemed.

Gode råd

  • Planlæg pensionisttilværelsen i Frankrig i tide. Ekstraordinært store pensionsbidrag i årene forud for udrejsen kan medføre uhensigtsmæssige konsekvenser.
  • Sørg for at hæve kapitalpensioner eller konverter dem til ratepensioner før udrejsen. Udbetaling af kapitalpensioner efter udrejsen medfører en afgift på 40%, som ikke lempes efter dobbeltbeskatningsoverenskomsten.
  • Boligen i Danmark må opgives, før skattepligten kan ophøre. Det er muligt at beholde en sommerbolig i Danmark, men ophold i Danmark skal være af begrænset omfang for at undgå, at skattepligten genindtræder.
  • Vær opmærksom på, at arveafgifterne i Frankrig ofte er betydeligt højere end i Danmark, og at uskiftet bo kræver oprettelse af testamente.

Beskatning i Danmark

Fradrag ved indbetaling

Ved indbetaling til pensionsordninger i Danmark kan man opnå fradrag i den personlige indkomst.

Mest gunstigt er arbejdsgiverbetalte bidrag til ratepensionsordninger, hvor arbejdsgiverens bidrag ikke påvirker den ansattes personlige indkomst.

Mindre gunstigt er bidrag til privattegnede ratepensioner, hvor fradraget af store indbetalinger spredes ud over en 10-årig periode.

Mindst gunstige (på indbetalingstidspunktet) er indbetalinger til kapitalpensioner, hvor bidraget ikke fragår i beregning af topskatten.

Beskatning ved udbetaling

Udbetalinger fra kapitalpensioner belægges med en afgift på 40%, hvorimod udbetalinger fra ratepensionsordninger er skattepligtige som personlig indkomst. Ved hævning af pensionsordning i utide skal der betales en særlig afgift på 60%.

Hvis man på udbetalingstidspunktet modtager en årlig ratepension på f.eks. 400.000 kr., og ikke har hverken renteindtægter eller renteudgifter, vil skatten i en gennemsnitskommune være ca. 175.000 kr.

Ophør af dansk skattepligt

Bopæl i Danmark må opgives

Ophør af skattepligt til Danmark forudsætter, at man opgiver sin bopæl her i landet. Med bopæl forstås i den forbindelse rådighed over en helårsbolig. Man må derimod gerne bevare en feriebolig i Danmark.

Ifølge praksis kan rådigheden over en helårsbolig kun bringes til ophør ved, at boligen sælges eller udlejes på en for ejeren uopsigelig kontrakt i mindst 3 år.

Kun kortvarige ophold i Danmark efter fraflytningen

Efter udrejsen må man kun opholde sig kortvarigt i Danmark, hvis man vil undgå, at den danske skattepligt genindtræder. Et uafbrudt ophold i Danmark i mere end 3 måneder medfører skattepligtens genindtræden, selv om man ikke har erhvervet en bolig. Det samme gælder ved samlet ophold på mere end 180 dage inden for en 12-måneders periode.

I specielle tilfælde – eksempelvis hvis man opretholder en personlig erhvervsvirksomhed i Danmark – kan den fulde skattepligt genindtræde ved kortere ophold.

Ved køb af bolig i Danmark genindtræder den fulde skattepligt, så snart man tager ophold i boligen.

Ophørsbeskatning (“lågeskat”)

Ved fraflytningen skal man som hovedregel beskattes af urealiserede gevinster på aktier/anparter, tilgodehavender, finansielle instrumenter og afskrivningsberettigede aktiver m.v.

Der er i et vist omfang mulighed for at få henstand med disse skatter.

Dansk kildeskat på pensioner

Selv om man er flyttet fra Danmark til udlandet, kan man stadig være omfattet af dansk skattepligt. Men skattepligten omfatter kun indkomst, som stammer fra kilder i Danmark. Det gælder f.eks. for udbytter og pensioner.

Dobbeltbeskatning

Ved indrejsen til Frankrig vil man blive skattepligtig efter de regler, som gælder for personer, der er bosiddende i Frankrig.

Som det fremgår nedenfor, beskattes pensioner også i Frankrig, om end med nogle lavere satser.

Det betyder, at både Danmark og Frankrig principielt beskatter den samme indkomst. Man taler om international dobbeltbeskatning.

Ophævelse af dobbeltbeskatning

Danmark og Frankrig har indgået en dobbeltbeskatningsaftale, som bestemmer, hvem der i givet fald skal have lov til at beskatte indkomsten i sådanne situationer, og hvordan det land, som ikke har lov til at beskatte indkomsten, skal nedsætte skatterne.

Den dansk/franske dobbeltbeskatningsaftale er særlig gunstig, idet Danmark ikke har ret til at tilbageholde kildeskat på blandt andet ratepensioner og livrenter.

Ratepensioner

Dette betyder, at danske pensioner – bortset fra tjenestemandspensioner og kapitalpensioner – kun kan beskattes i Frankrig, når den fulde danske skattepligt er ophørt.

Tjenestemandspensioner beskrives ikke yderligere her.

Kapitalpensioner

Ved udbetaling af en kapitalpension betales i Danmark en afgift og ikke indkomstskat. Afgiften er 40%, dog en lavere afgift på indbetalinger foretaget før 1980.

Til trods for at Frankrig som bopælsland har beskatningsretten til pensioner, skal den danske afgift på kapitalpensioner alligevel betales.

Det skyldes, at afgiften efter Skatteministeriets opfattelse ikke er omfattet af dobbeltbeskatningsoverenskomsten.

Dette kan betyde, at engangsudbetalingen fra en kapitalpension både bliver undergivet dansk afgift og fransk skat. Det må derfor tilrådes, at en kapitalpension overføres til eksempelvis en pensionsordning med løbende udbetalinger, også kaldet en livrente. En sådan overførsel kan normalt ske uden skatte-og afgiftsmæssige konsekvenser.

Beskatning i Frankrig

 

Generelt

Ligesom i Danmark beskattes personer med bopæl i Frankrig af alle indkomster, uanset hvorfra i verden de stammer (globalindkomsten). F.eks. vil renteindtægter af danske værdipapirer være skattepligtige i Frankrig. Tilsvarende vil pensionsindtægter være skattepligtige med de særlige forhold, der følger nedenfor.

Indkomsten opgøres pr. husstand og nedsættes med nogle procentfradrag. Derefter deles husstandsindkomsten med en familiekoefficient afhængig af, om personen er enlig eller gift og antallet af børn, som man måtte have forsørgerpligt overfor. For et ægtepar uden forsørgerpligt for børn er familiekoefficienten 2.

Skatten beregnes herefter af to lige store indkomster, hvorved en del af progressionen undgås.

Særligt om pensioner

I Frankrig gives der enten slet ikke fradrag for indbetalinger til private pensionsordninger eller kun fradrag inden for lave grænser.

Som følge af de manglende fradrag ved indbetalingerne bliver pensionsudbetalinger tilsvarende beskattet lavt.

Den franske skattelovgivning indeholder ikke særlige beskatningsregler for udenlandske pensioner. Ved beregningen af den franske skat af en dansk pensionsordning skal der derfor tages stilling til, hvorledes pensionsordningen rubriceres efter fransk lovgivning.

Ved denne bedømmelse indgår en række forhold, herunder omstændigheder, som normalt ikke har betydning for, hvorledes pensioner beskattes i Danmark, f.eks. om ordningen er obligatorisk eller frivillig.

Livrenter (frivillig ordning)

I Frankrig kender man blandt andet pensionsordninger med løbende udbetalinger eller de såkaldte livrenter. For sådanne pensioner gælder der særlige franske skatteregler. Livrenter er kun delvis undergivet fransk beskatning. Den skattepligtige del afhænger af modtagerens alder på tidspunktet for første udbetaling fra ordningen.

 

Alder

Skattepligtig del

Under 50

70%

50-59

50%

60-69

40%

70 og derover

30%

Hvis udbetalingen af de danske livrenter eksempelvis påbegyndes mellem det 60. og det 70. år, vil 40% af det udbetalte beløb være skattepligtigt.

Ratepensioner (frivillig ordning)

Af udbetalinger fra privattegnede danske ratepensioner og frivillige arbejdsgiveradministrerede ordninger beskattes alene den samlede værditilvækst. Der er altså skattefrihed for den del af udbetalingerne, der svarer til de oprindeligt indbetalte beløb.

Der skal både betales skat og sociale afgifter.

Obligatoriske danske pensionsordninger

Obligatoriske pensionsordninger er i Frankrig skattebegunstiget på indbetalingstidspunktet, og som følge heraf er det den type pension, der undergives den højeste franske skat. Dette vil også gælde for obligatoriske danske pensionsordninger.

Beregning af skat i Frankrig

Generelt

Den franske skat er progressiv, ligesom vi kender det i Danmark.

Den progressive skala starter ved ca. 10% og slutter med 54%. Af de første ca. 300.000 fr. betales 100.000 fr. For et ægtepar vil en husstandsindkomst på 600.000 fr. medføre en skattebetaling på ca. 200.000 fr. Indkomst herudover beskattes med 54%.

Af en række indkomster betales herudover sociale afgifter (arbejdsmarkedsbidrag), typisk på 10%.

I Frankrig betales tillige formueskat af formue, der overstiger ca. 4,7 mio. fr. Skatten er progressiv og varierer fra 0,55% til 1,8%.

Pensioner

Som følge af, at frivillige pensionsordninger kun beskattes delvist, bliver den reelle skat beskeden.

For en ugift person, som modtager første pensionsudbetaling mellem det fyldte 60. og 70. år, vil en årlig indkomst bestående udelukkende af en livrente på 400.000 kr. medføre skat og sociale afgifter på ca. 45.000 kr.

For så vidt angår private ratepensioner, beskattes som nævnt kun værditilvæksten, hvilket medfører en lav effektiv beskatning af den årlige udbetaling.

Den største skat pålægges obligatoriske pensionsordninger, men disse udgør i Danmark normalt den mindste del af en persons samlede pensionsudbetalinger.

Dansk efterbeskatning af ekstraordinært store pensionsindbetalinger

Hvis man har planer om at flytte til Frankrig inden for en kortere årrække, er det fristende at forøge pensionsindbetalingerne.

For privattegnede ordninger fås kun fuldt fradrag for større indbetalinger i indbetalings-/forfaldsåret, hvis det samme beløb indbetales i mindst 10 år. Derfor vælger man ofte, at indbetalingerne sker via en arbejdsgiveradministreret ordning, hvor fradraget ikke skal fordeles over 10 år.

Ved flytning til udlandet kan der imidlertid ske efterbeskatning af ekstraordinært store pensionsindbetalinger. Det er normalt tilfældet, hvis pensionsindbetalingen er forøget i fraflytningsåret og de 4 foregående år (for hovedaktionærer dog de 9 foregående år), og indbetalingen overstiger 20% af bruttolønindtægten fra arbejdsgiveren, heri medregnet skattepligtig værdi af naturalydelser og selve pensionsindbetalingen.

Der findes en dispensationsmulighed fra denne efterbeskatning. Dispensation opnås dog kun i ganske særlige tilfælde, og den vil næppe blive givet i forbindelsen med flytning til en pensionisttilværelse i Frankrig.

Efterbeskatningen medfører ikke, at det for meget indbetalte beløb udbetales før tid. Derfor bliver pensionsordningen også beskattet i Frankrig efter dér gældende regler, hvorved der sker en reel dobbeltbeskatning, som ikke bliver lempet efter dobbeltbeskatningsaftalen.

Arveafgift

Arveafgifterne er større i Frankrig end i Danmark

Arveafgiften afhænger af slægtsforholdet, og den er progressiv. Der svares også arveafgift mellem ægtefæller, og afgiften er stort set den samme som ved arv, der tilfalder børn.

Den laveste afgiftssats for ægtefæller og børn er 5% og gælder for arv indtil 50.000 fr. Den højeste afgiftssats er 40% og betales af den del af arven, der overstiger 11,2 mio. fr. Afgiftssatsen er støt stigende fra de nævnte 5% til 40%. Mellem ægtefæller betales der eksempelvis en afgift på 20% af den del af arven, der ligger i intervallet 200.000 – 3,4 mio. fr.

Uskiftet bo kræver modsat i Danmark, at der oprettes testamente.

Tilbage til oversigt