Fri helårsbolig

13. september 2010

Stiller arbejdsgiveren en helårsbolig til rådighed for en medarbejder, er værdien heraf skattepligtig.

Den skattemæssige værdi af fri bolig for direktører og andre personer med væsentlig indflydelse på egen aflønningsform er den af arbejdsgiveren afholdte udgift, hvis der er tale om en bolig arbejdsgiveren har lejet. Ejer arbejdsgiveren boligen, er der fastsat regler for, hvorledes værdi af fri bolig skal beregnes. Hovedaktionærer og hovedanpartshavere er altid omfattet af den personkreds, der anses for at have væsentlig indflydelse på egen aflønningsform. For øvrige personer er der tale om en konkret vurdering, og en direktørtitel er ikke nødvendigvis ensbetydende med, at man er omfattet af personkredsen.

For medarbejdere, der ikke har væsentlig indflydelse på egen aflønningsform, fastsættes værdi af fri bolig efter en tabel. Den tabelfastsatte leje er væsentlig lavere end den leje, der fastsættes efter de regler, der gælder for hovedaktionærer mfl.

Skatterådet har for nylig truffet afgørelse i en sag, hvor en medarbejder ikke var omfattet af den personkreds, der har væsentlig indflydelse på egen aflønningsform. Boligen blev lejet af arbejdsgiveren, hvorfor værdi af fri helårsbolig for medarbejderen umiddelbart skulle fastsættes efter den nævnte tabel. Udlejer af helårsboligen var imidlertid et selskab, hvor medarbejderen var hovedanpartshaver. Det var derfor Skatterådets opfattelse, at den skattemæssig værdi ikke kunne fastsættes til den lavere tabelleje, men skulle fastsættes efter de regler, der gælder for hovedaktionærer mfl.

Tilbage til oversigt