Frynsegoder

19. august 2003

Kildeskatteloven forbyder betaling af medarbejderes udgifter ved lønnedgang. Men i en verden med marginalskatter på op til 62% kender kreativiteten ingen grænser, når det drejer sig om at nedbringe skattebetalingen. I arbejdsforhold sker dette typisk ved at anvende diverse frynsegoder, der beskattes lempeligere.

I denne artikel har vi beskrevet de muligheder, der følger af den nuværende lovgivning samt af den lange række af afgørelser på området, der tager stilling til konsekvenserne af lønnedgang og/eller løntilbageholdenhed i forbindelse med frynsegodeordninger.

Gode råd

  • Undgå at lade lønnedgangen fremgå direkte af lønsedlen.
  • Vær opmærksom på, at feriepenge og pension mv. også skal indgå i nedsættelsen.
  • Det anbefales at lade medarbejderen søge et bindende ligningssvar, hvis medarbejderen ønsker en lønreduktion i forbindelse med et frynsegode.

Konklusion

På grund af detaljeringsgraden i skattelovgivningen er det lidt af et puslespil at sammensætte den skattemæssigt mest optimale lønpakke i et ansættelsesforhold.

De personalegoder, der altid beskattes, inkluderer de “store” poster, så som fri bil, fri bolig, fri sommerbolig, fri lystbåd og fri telefon. Disse goder beskattes som personlig indkomst. Der skal betales AM- og SP-bidrag af fri bil og fri telefon. Af de øvrige goder skal kun hovedaktionærer mv. betale AM- og SP-bidrag. Værdien af frynsegoderne

beregnes efter en eksakt formel, og det skal vurderes på basis af en konkret beregning, om det kan betale sig at vælge det enkelte gode – eller eventuelt at fravælge godet mod en lønkompensation.

De personalegoder, der ikke beskattes, er de “små” poster, så som pc-ordninger, kursusudgifter, sundhedsudgifter, rejsegodtgørelse, kørselsgodtgørelse og parkeringsplads. Disse goder er som hovedregel skattefrie, hvis både arbejdsgiveren og medarbejderen opfylder de betingelser, der er knyttet hertil.

Sidst, men ikke mindst, er der de personalegoder, som arbejdsgiveren i overvejende grad har ydet af hensyn til medarbejderens arbejde, så som avis, vaccination, fortæring, rejse, beklædning og kreditkortordninger mv. Disse personalegoder er omfattet af den såkaldte bagatelgrænse på 4.700 kr. (2003). Så længe bundgrænsen ikke er overskredet,

vil det altid kunne betale sig at modtage disse goder. Derimod vil en overskridelse af bagatelgrænsen med blot 1 kr. medføre, at alle modtagne goder omfattet af bagatelgrænsen bliver skattepligtige.

Vi skal gøre opmærksom på, at lønreduktion som udgangspunkt er i strid med reglerne i kildeskatteloven. Der foreligger dog afgørelser fra Ligningsrådet, som accepterer mindre lønreduktioner, hvis der er tale om en reel lønnedgang uden en krone-for-krone-regulering.

De “store” poster

Fri bil

Hvis arbejdsgiveren stiller en bil til rådighed for en medarbejders private benyttelse, skal medarbejderen beskattes af værdi af fri bil. Den skattepligtige værdi af fri bil sættes til 25% af den del af bilens nyvognspris, der ikke overstiger 300.000 kr., og 20% af resten. Værdi af fri bil beregnes dog altid af mindst 160.000 kr.

I det fjerde indkomstår efter bilens første indregistrering nedsættes beregningsgrundlaget til 75% af bilens oprindelige nyvognspris – dog stadig mindst 160.000 kr.

For frikørte hyrevogne og biler, der er mindst 3 år gamle på det tidspunkt, hvor arbejdsgiveren erhverver bilen, beregnes værdi af fri bil ud fra bilens anskaffelsespris inkl. moms og afgifter med tillæg af istandsættelsesudgifter – dog stadig mindst 160.000 kr.

Hvis medarbejderen foretager en egenbetaling til arbejdsgiveren, reduceres beskatningen af værdi af fri bil med denne egenbetaling. Hvis egenbetalingen sker før skat, sker der ikke reduktion af værdi af fri bil (men lønnen reduceres i stedet). Der foreligger ikke offentliggjorte afgørelser, som tager stilling til fri bil mod lønnedgang. Men man kan næsten altid opnå den ønskede situation ved at lade medarbejderen betale et beløb til arbejdsgiveren efter skat, når blot dette beløb ikke overstiger den beregnede værdi af fri bil.

Nedenstående skema illustrerer situationen.

Lønnedgang
Egenbetaling 5.000 kr.
Skat
Likviditet
Skat
Likviditet
Løn før skat

Værdi af fri bil

45.000 kr.

6.000 kr.

45.000 kr.
50.000 kr.

1.000 kr.

50.000 kr.
Grundlag for AM- og SP-bidrag

AM- og SP-bidrag

Fradrag pr. måned

51.000 kr.

-4.590 kr.

-10.000 kr.

-4.590 kr.

51.000 kr.

-4.590 kr.

-10.000 kr.

-4.590 kr.

A-indkomst

Skat, 53%

Egenbetaling efter skat

36.410 kr.

-19.297 kr.

-19.297 kr.

0 kr.

36.410 kr.

-19.297 kr.

-19.297 kr.

5.000 kr.

Netto udbetalt
21.113 kr.
21.113 kr.

Fri bolig

Medarbejdere, der får fri bolig stillet til rådighed af arbejdsgiveren, skal beskattes, hvis der ikke betales leje, eller hvis der betales en leje, som ligger under den faktiske markedsværdi eller den markedsleje, der fastsættes skematisk af Ligningsrådet.

Hvis der er knyttet bopæls- eller fraflytningspligt til en fri helårsbolig, gives der et nedslag på 30% ved beregningen af den skattemæssige værdi af boligen.

Det skattepligtige beløb efter nedslaget kan højst udgøre et beløb svarende til 15% af medarbejderens normale løn. Maksimumbeløbet skal dog mindst beregnes som 15% af 160.000 kr.

Hvis medarbejderen ikke har bopælspligt, men alene fraflytningspligt, gives der kun et nedslag på 10%.

Heller ikke på dette område foreligger der offentliggjorte afgørelser, som tager stilling til fri bolig mod lønnedgang.

I nedenstående skema har vi vist et eksempel på en medarbejders besparelse ved at få stillet et enfamilieshus på 120 m2 i København til rådighed af arbejdsgiveren mod en lønnedgang.

Uden fri bolig
Med fri bolig
Skat
Likviditet
Skat
Likviditet
Løn før skat

Lønnedgang

400.000 kr.
400.000 kr.
400.000 kr.

-120.000 kr.

400.000 kr.

-120.000 kr.

Grundlag for AM- og SP-bidrag

AM- og SP-bidrag

Værdi af fri bolig

400.000 kr.

-36.000 kr.

-36.000 kr.

280.000 kr.

-25.200 kr.

33.882 kr.

-25.200 kr.

Personlig indkomst

Skat, 53%

Leje for boligen

364.000 kr.

-192.920 kr.

-192.920 kr.

-120.000 kr.

288.682 kr.

-153.001 kr.

-153.001 kr.

0 kr.

Netto udbetalt
51.080 kr.
101.799 kr.

Direktører og andre medarbejdere med væsentlig indflydelse på egen aflønningsform kan ikke anvende Ligningsrådets fastsatte skematiske markedsleje. I stedet vil beskatningen ske med udgangspunkt i den reelle markedsværdi. Hvis arbejdsgiveren selv ejer ejendommen, har skattestoppet kompliceret reglerne, men værdi af fri bolig kan som hovedregel sættes til 6% af de første 3.040.000 kr. og 8% af overskydende beløb.

Grundlaget for beregningen er det største beløb af:

a) ejendomsværdien pr. 1. januar i indkomståret.

b) den kontantomregnede anskaffelsessum inkl. forbedringer.

Fri sommerbolig

Hvis arbejdsgiveren stiller en sommerbolig til rådighed for en medarbejder, bliver medarbejderen beskattet af værdi af fri sommerbolig.

Danske sommerboliger værdiansættes på basis af den offentlige ejendomsvurdering i året før brugsåret.

Hvis sommerboligen ligger i udlandet, sker værdiansættelsen på basis af et skøn over boligens værdi i året før brugsåret.

For ugerne 22-34 udgør den skattepligtige værdi 0,5% af ejendomsværdien pr. uge. For årets øvrige uger udgør den skattepligtige værdi 0,25% af ejendomsværdien pr. uge. Hvis sommerboligen er til rådighed i mindre end en uge, foretages der en forholdsmæssig fordeling op til nærmeste hele antal døgn.

Hvis medarbejderen betaler arbejdsgiveren for brugen af sommerboligen, nedsættes den skattepligtige værdi med det betalte beløb.

Og heller ikke på dette område foreligger der offentliggjorte afgørelser, der tager stilling til fri sommerbolig mod lønnedgang.

Fri telefon og fri datakommunikation

Værdi af fri telefon udgør 250 kr. pr. måned – dog højst arbejdsgiverens faktiske udgifter – uanset hvor mange telefoner (herunder mobiltelefoner) arbejdsgiveren betaler for medarbejderen.

Hvis medarbejderen betaler en del af udgiften, fragår egenbetalingen i det beløb, der beskattes. Fri telefon omfatter også de tilfælde, hvor arbejdsgiveren har sat et loft for, hvor store udgifter til medarbejderens telefon der dækkes.

Medarbejderen har mulighed for at modregne husstandens udgifter til privat telefon i det skattepligtige beløb.

Hvis medarbejderen ud over fri telefon også har fri datakommunikation, og disse anvender samme linie, kan medarbejderen helt undgå beskatning af fri telefon, hvis medarbejderen kan være on-line til virksomhedens netværk. Dette gælder dog ikke, hvis medarbejderen også har fri mobiltelefon.

Hvis arbejdsgiveren yder et fast månedligt beløb til dækning af telefonudgifter – uanset om medarbejderen rent faktisk afholder udgifter eller ej – er der ikke tale om et loft, men i stedet om en godtgørelse, der skal beskattes fuldt ud.

Fri telefon og fri datakommunikation kan ifølge den seneste praksis på området finansieres via en generel lønnedgang.

De “små” poster

Pc’er og tilbehør

Pc’er med tilbehør, som arbejdsgiveren stiller helt eller delvist til rådighed for en medarbejder, er skattefri, hvis medarbejderen ikke kompenserer arbejdsgiveren i form af en lønnedgang eller løntilbageholdenhed. Lønnedgang og løntilbageholdenhed skal forstås bredt og ses i forhold til, hvad medarbejderen ellers ville kunne få i løn. For en

medarbejder med individuel lønaftale er det dog vanskeligt at fastslå, om der er tale om en lønnedgang eller en løntilbageholdenhed, hvis det ikke ligefrem fremgår af lønsedlen.

I tilfælde af lønnedgang eller løntilbageholdenhed skal medarbejderen årligt beskattes med 50% af pc-udstyrets anskaffelsessum.

Fri parkeringsplads

En parkeringsplads, som en arbejdsgiver stiller til rådighed for en medarbejder af hensyn til arbejdet, er skattefri. Arbejdsgiverbetalt parkering ved den private bolig er dog ikke skattefri.

Skattefriheden gælder, uanset om arbejdsgiveren ejer eller lejer parkeringspladsen eller refunderer medarbejderens udgifter til P-billetter. Generel lønnedgang eller løntilbageholdenhed antages her ikke at være i strid med modregningsforbuddet.

Uddannelser og kurser

Arbejdsgiverbetalte udgifter til uddannelser og kurser er skattefrie. Skattefritagelsen omfatter de ydelser, der modtages fra en arbejdsgiver som led i et ansættelsesforhold eller som led i en aftale om ydelse af personligt arbejde.

Alle udgifter i forbindelse med uddannelsen eller kurset er skattefrie, herunder:

  • Skole- og deltagerbetaling.
  • Bog- og materialeudgifter.
  • Udgifter til logi, kost og småfornødenheder.
  • Befordringsgodtgørelse, som ikke overstiger Ligningsrådets satser.

Ydelser til dækning af en medarbejders erhvervelse af kørekort til almindelig bil kan ikke gives skattefrit, medmindre arbejdsgiveren har pligt til at afholde ydelsen i henhold til anden lovgivning. Det er vigtigt at bemærke, at denne begrænsning kun gælder kørekort til almindelig bil.

Ifølge den seneste praksis vil lønnedgang eller løntilbageholdenhed stride imod modregningsforbuddet i kildeskatteloven. Netto vil der ikke være opnået nogen besparelse, idet arbejdsgiveren ganske vist får fradrag for hele udgiften, men medarbejderen samtidig vil være skattepligtig af lønnedgangen eller løntilbageholdenheden som yderligere

løn.

Sundhedsudgifter

Arbejdsgiverens betaling af en medarbejders sundhedsudgifter ved sygdom og ulykke samt sygdomsforebyggende behandlinger er skattefri for medarbejderen.

Skattefriheden er betinget af, at ordningen gælder alle virksomhedens medarbejdere, samt at der foreligger en lægehenvisning til behandling.

Som udgangspunkt kan medarbejdere selv være med til at betale for sundhedsudgifter i form af en reel lønnedgang.

Rejsegodtgørelse og kørselsgodtgørelse

Arbejdsgiveren kan udbetale skattefri kørselsgodtgørelse, hvis en medarbejder benytter sin egen bil til erhvervsmæssig kørsel. Det er dog betinget af, at arbejdsgiveren fører kontrol med antallet af kørte kilometer.

Erhvervsmæssig kørsel defineres således:

  • Befordring mellem sædvanlig bopæl og en arbejdsplads i indtil 60 arbejdsdage.
  • Befordring mellem arbejdspladser for samme arbejdsgiver.
  • Befordring inden for samme arbejdsplads.

Når antallet af arbejdsdage på samme arbejdsplads overstiger 60 dage inden for de sidste 24 måneder, anses befordringen ikke for at være erhvervsmæssig længere, og medarbejderen kan ikke modtage skattefri godtgørelse.

Hvis en medarbejder ansættes med en prøvetid på 3 måneder, og man i prøvetiden har aftalt, at medarbejderen skal modtage en lavere løn, men samtidig have ret til kørselsgodtgørelse for kørsel mellem hjem og arbejde, kan medarbejderen få udbetalt et større rådighedsbeløb i de første 3 måneder på grund af reglerne for skattefri kørselsgodtgørelse.

Hvis der derimod er tale om en direkte modregning i lønnen, kan ovenstående ikke lade sig gøre på grund af modregningsforbuddet.

Det er heller ikke muligt at få udbetalt rejsegodtgørelse via modregning i løn.

Momsmæssige forhold hos arbejdsgiver

Når en momsregistreret arbejdsgiver anskaffer frynsegoder til brug for medarbejdere, kan der ikke i alle tilfælde foretages momsfradrag for denne type indkøb.

Udgangspunktet for momsfradrag er altid, at en virksomhed kun kan fradrage momsen på et gode, som virksomheden forbliver ejer af i hele godets levetid eller som sælges videre – eventuelt til medarbejderne – med tillæg af moms. Momsen på goder, der indkøbes og straks overdrages til medarbejderne uden vederlag, kan under ingen omstændigheder fradrages.

Arbejdsgiveren skal altså sørge for, at medarbejderne kun har brugsretten, men ikke ejendomsretten til goderne.

Goder, der gives til medarbejderne

Konsekvensen af kravet om bibeholdelse af ejendomsretten er, at moms på eksempelvis madvarer, frugt, kaffe og te, som gratis stilles til rådighed for medarbejdere, ikke kan fradrages, fordi goderne anses for at være foræret til medarbejderne.

Hvis der etableres en madordning, hvor arbejdsgiveren opkræver et vederlag hos medarbejderne for mad osv., kan momsen på indkøbet fradrages, mod at arbejdsgiveren betaler moms af det opkrævede vederlag.

Vederlaget kan udmærket være lavere end indkøbs eller fremstillingsprisen, men må ikke være så lavt, at der er tale om en ren symbolsk betaling. I øjeblikket accepteres en salgspris på ca. 20% af indkøbs- eller fremstillingsprisen.

Hvis en medarbejder tilbydes frit arbejdstøj, kan arbejdsgiveren ikke fradrage momsen, når medarbejderen får ejendomsretten til tøjet.

Herudover er det som hovedregel en betingelse for momsfradraget, at der er tale om goder og ydelser, som generelt tilbydes alle medarbejdere, og som alle medarbejdere i princippet kan gøre brug af.

Ydelser, der gives til medarbejdere i form af gratis sundhedsordning, alkoholafvænning og vaccination giver ret til momsfradrag – i det omfang, at ydelserne indkøbes med tillæg af moms.

Hvis arbejdsgiveren kun betaler kurser og uddannelse for enkelte medarbejdere, kan momsen på kursusgebyrer dog stadig fradrages, så længe kursusindholdet er relevant for medarbejdernes arbejdsfunktion.

Goder med “født” begrænsning i retten til momsfradrag

For en række goder er der specielle regler om begrænset eller slet intet momsfradrag.

Der er ikke momsfradrag for udgifter til fri bolig og fri sommerbolig samt til køb og drift af personbiler, som stilles til rådighed for medarbejdere. Moms på leje eller leasing af personbiler kan fradrages delvist, hvis lejeperioden er på mindst 6 måneder, og hvis mindst 10% af de kørte kilometer sker i arbejdsgiverens tjeneste. Det momsbeløb, som arbejdsgiveren kan fradrage, skal oplyses af udlejer, da beløbet tager udgangspunkt i den registreringsafgift, der blev betalt ved bilens indregistrering.

Moms på anskaffelse af parkeringsplads til personbiler kan ikke fradrages, da udgiften i momsmæssig henseende anses for at være en driftsudgift knyttet til personbilen.

Moms på køb af varebiler med tilladt totalvægt på indtil 3 tons, som anvendes privat af medarbejdere, kan ikke fradrages, men arbejdsgiveren kan fradrage al moms på driften, uanset varebilens anvendelse. Hvis varebiler lejes eller leases, kan der fradrages 1/3 af momsen på ydelsen.

Ved anskaffelse og drift af en fastnettelefon, som anbringes i en medarbejders private hjem, og som tjener som husstandens telefon, kan 50% af momsen fradrages, uanset størrelsen af den erhvervsmæssige andel af udgifterne. Det er dog en betingelse, at arbejdsgiveren er betalingspligtig over for teleselskabet. Hvis telefonregningen stiles

til medarbejderen, som derefter får godtgjort beløbet hos arbejdsgiveren, mistes momsfradraget.

Ved bespisning af medarbejdere i forbindelse med overarbejde mv. kan 25% af momsbeløbet på udgiften fradrages, forudsat at udgiften er afholdt i en restaurant, kro, cafeteria, pizzaria eller lignende. Udgifter afholdt i egen kantine berettiger ikke til momsfradrag, medmindre kantinen er bortforpagtet og drives på almindelige forretningsvilkår.

Andre goder, som anvendes delvist privat

Moms på andre goder, som kan anvendes delvist privat, kan ikke fradrages fuldt ud.

Her skal arbejdsgiveren skønne størrelsen af den private anvendelse og dermed størrelsen af den ikke-fradragsberettigede moms enten indkøb-for-indkøb eller samlet for hele virksomheden.

Oversigt

Skemaerne nedenfor giver en oversigt over skattefriheden eller skattepligten af økonomiske fordele til medarbejdere samt eventuelle muligheder for reduktion af løn.

Skattefrie goder Værdiansættelse AM-bidrag mv. Indberet-

ningspligt

Mulighed for

reel løn-

nedgang*

Kaffe og te Skattefri
(x)
Hjemme-pc’er Skattefri
Parkeringsplads Skattefri
(x)
Alkoholafvænding Skattefri
(x)
Sundhedsudgifter Skattefri
(x)
Uddannelse og kurser Skattefri
Fri telefon med adgang til arbejdsgiverens netværk Skattefri
x
Goder, der er omfattet af bagatelgrænsen Værdiansættelse AM-bidrag mv. Indberet-

ningspligt

Mulighed for

reel løn-

nedgang*

Fortæring ved overarbejde Markedsværdi
Avis Markedsværdi for første avis. Øvrige aviser er som hovedregel skattefrie.
(x)
Rejse i forlængelse af forretningsrejse Faktisk udgift
Vaccination Faktisk udgift
(x)
Kørekort til personbil Faktisk udgift
Kreditkort Faktisk udgift
Goder, der

ikke

er omfattet af bagatelgrænsen

Værdiansættelse AM-bidrag mv. Indberet-

ningspligt

Mulighed for

reel løn-

nedgang*

Forsikringer (ekskl. alkohol-

afvænning og sundheds-

udgifter)

Markedsværdi
x
x
Fratrædelsesgodtgørelse Beløbet med fradrag af 8.000 kr.
x
x
Kontingenter Faktisk udgift
x
x
Turistrejser Faktisk udgift
x
x
Bonuspoint Markedsværdi
Kantineordninger Privat besparelse
Rabatter Den værdi, der overstiger avan-

cen. Skattefri ved afprøvning af virksomhedens produkter.

Objektive værdier Værdiansættelse AM-bidrag mv. Indberet-

ningspligt

Mulighed for

reel løn-

nedgang*

Fri bil
Tilbage til oversigt