Generationsskifte

1. juli 2002

Ved generationsskifte af en virksomhed er det væsentligt, at virksomhedens likviditet ikke belastes som følge af sælgers avance ved salget. Det kan opnås ved, at køber indtræder i sælgers skattemæssige forpligtelser.

Der er vedtaget forskellige ændringer af skattelovgivningen, der skal gøre det mere smidigt at gennemføre et generationsskifte i en erhvervsvirksomhed.

De nye regler sætter ind på to fronter. For det første udvides den kreds af personer, der kan succedere. For det andet udvides den kreds af virksomheder, der kan succederes i.

Succession

Skattemæssig succession kan efter nærmere regler ske dels i aktier, dels i aktiverne i en personligt ejet virksomhed.

Succession betyder, at køber af hovedaktionæraktier eller af en personligt ejet virksomhed indtræder i sælgers stilling for så vidt angår anskaffelsestidspunkter og anskaffelsessummer for de overdragne aktier eller aktiver. Det indebærer, at sælger ikke beskattes, idet avancen på aktierne eller aktiverne, som sælger ville blive beskattet af ved et sædvanligt salg, overtages af køber som udskudt skattebyrde. Den overtagne skatteforpligtelse kommer såle des først til betaling, når sælgeren til sin tid afstår de pågældende aktier/aktiver, og beregnes efter de regler, der gælder på dette tidspunkt.

Aktier

Skattemæssig succession gælder kun for hoved aktionæraktier.

Ved hovedaktionæraktier forstås som udgangs punkt aktier, hvor ejeren inden for de seneste 5 år har ejet mindst 25% af aktierne i selskabet eller rådet over mere end 50% af stemmevær ien i selskabet.

Ved aktier erhvervet ved skattefri virksomheds omdannelse af en personligt ejet virksomhed ses dog på andelen i aktiekapital/stemmeværdi indenfor de seneste 10 år. Visse nærtbeslægtedes besiddelser medregnes ved opgørelsen af andelen af aktiekapitalen/stemmeværdien. Det er endvidere et krav for skattemæssig succession, at den enkelte overdragelse udgør mindst 15% af stemmeværdien i selskabet.

Overdragelse af anparter i anpartsselskaber sidestilles i enhver henseende med overdragelse af aktier.

Der kan ikke succederes i tab på aktier, og er ververens underskud fra indkomstår før erhvervelsen kan ikke modregnes i fortjeneste ved overdragelse af aktierne.

Der findes en række yderligere begrænsninger for succession. Det gælder med hensyn til de personer, der kan succedere, og de selskaber, der kan succederes i. Disse regler beskrives nærmere nedenfor.

Personligt ejet virksomhed

Ved succession i en personligt ejet virksomhed skal køberen foretage afskrivninger på grundlag af sælgerens afskrivningsgrundlag, og de afskrivningsberettigede aktiver anses for anskaffet af køberen på samme tidspunkt og til samme beløb som af sælgeren.

De aktiver, der kan overdrages med succession, er de aktiver i virksomheden, hvor en sædvanlig virksomhedsafståelse ville udløse en skattepligtig fortjeneste. Det gælder eksempelvis afskrivningsberettigede bygninger, maskiner og inventar.

Adgangen til at succedere forudsætter, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Dette kan ske enten ved, at hele virksomheden overdrages, eller ved, at en ideel andel af hele virksomheden overdrages.

Der kan ikke succederes, hvis det kun er enkelte af virksomhedens aktiver, der overdrages, medmindre disse aktiver i sig selv udgør en selvstændig erhvervsvirksomhed.

Der kan kun ske indtræden i genvundne afskrivninger på fast ejendom, såfremt der samtidig sker indtræden med hensyn til fortjenester efter ejendomsavancebeskatningsloven. Dette kan alene ske, såfremt mere end halvdelen af ejendommen anvendes i overdragerens eller den samlevende ægtefælles virksomhed.

Personkredsen

Efter hidtidige regler har overdragelsen af aktier og en personligt ejet virksomhed alene kunnet foretages med succession, når overdragelsen skete til personer indenfor en forholdsvis nær familiekreds. Ved nær familiekreds forstås børn og børnebørn samt søskende og deres børn og børnebørn.

Overdragelsen kunne derimod ikke ske til personer udenfor den nære familiekreds uden beskatning af de skattemæssige avancer, som blev realiseret ved salget.

Ved at udvide muligheden for at overdrage virksomheden med succession til at omfatte andre end den nære familiekreds – som det er sket med de vedtagne ændringer – er der

større chance for, at det er den bedst egnede, der kommer til at videreføre virksomheden.

De nye regler giver mulighed for, at nære medarbejdere kan succedere i sælgerens skattemæssige stilling på lige fod med familiemedlemmer. Ved nære medarbejdere forstås personer, der gennem en periode på 4 indkomstår forud for overdragelsen har været fuldtidsbeskæftiget i sammenlagt 3 år, og som på tidspunktet for overdragelsen er fuldtidsbeskæftiget i virksomheden. De i alt 3 år kan fordeles over en periode på 4 indkomstår, således at medarbejdere, der i en kortere periode har været væk fra virksomheden på grund af orlov, barsel, uddannelse, skoleophold, aftjening af værnepligt eller andet , ikke afskæres fra at benytte reglerne.

Ved overdragelse af en personligt ejet virksomhed kan der ske overdragelse til en tidligere medarbejder – der nu er medejer – såfremt overdragelsen sker senest 5 år efter, at der første gang er overdraget en andel af virksomheden til den tidligere medarbejder. Denne regel giver mulighed for gennemførelse af glidende generationsskifte.

Såfremt en virksomhed overdrages til flere købere, kan den enkelte køber sammen med sælgeren uafhængigt af de øvrige beslutte, om overdragelsen skal ske med succession.

Finansielle selskaber

I selskaber, hvis væsentligste aktivitet er passiv pengeanbringelse og/eller udlejning af fast ejendom, kan der ikke ske succession.

Denne bedømmelse er objektiv. Selskabet har hidtil været omfattet af successionsbegrænsningen, såfremt mindst 25% af selskabets indtægter eller aktiver vedrører passiv pengeanbringelse og udlejning af fast ejendom.

Grænsen på 25% betød, at der i en række tilfælde ikke kunne succederes i velkonsoliderede selskaber, hvilket har vanskeliggjort videreførelsen af ellers veldrevne virksomheder.

I de nye regler er den hidtidige grænse hævet fra 25% til 50%. Ved at hæve grænsen opnås, at der i flere selskaber vil kunne ske succession i aktier. Dette skyldes, at adgangen til succession kun afskæres i selskaber, hvis indtægter eller aktiver for mindst halvdelens vedkommende vedrører sådanne finansielle aktiver som pengeanbringelse og udlejning af fast ejendom.

Konsekvenser

De gennemførte ændringer giver en væsentligt lettere adgang til at gennemføre generationsskifte i mange af de virksomheder, hvor der i de nærmeste år vil opstå et generationsskiftebehov.

Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at cirka 200 generationsskifter årligt gennemføres med personer, som har deltaget i virksomhedens daglige drift i mindst 3 år. Disse virksomhedskøbere vil fremover få likviditetsmæssige fordele af ændringerne.

Mere interessant er imidlertid antallet af ikke gennemførte generationsskifter som følge af de hidtidige regler. Der kan kun gisnes om dette antal, men de nye regler vil utvivlsomt betyde, at kredsen af “unge” kræfter, der vil kunne løfte den byrde, det er at overtage en igangværende virksomhed, vil øges.

Tilbage til oversigt