GenopretningsPakken

28. maj 2010

Skatteministeren har som led i den såkaldte GenopretningsPakke fremsat lovforslag der udmønter aftalen mellem regeringspartierne og Dansk Folkeparti.

Ingen regulering af beløbsgrænser

En række beløbsgrænser i skattelovgivningen reguleres årligt. Det gælder eksempelvis personfradraget, grænsen for betaling af topskat, progressionsgrænse for aktieindkomst, bundfradrag ved gaveafgift osv.

Til medfinansiering af Forårspakke 2.0 blev reguleringen suspenderet i 2010. Vi har altså de samme grænser i 2010 som i 2009, dog skete der en forhøjelse af topskattegrænsen.

GenopretningsPakken suspenderer regulering i 2011-2013. Det vil sige, at satserne bliver de samme til og med 2013, som de var i 2009.

Udskydelse af forhøjelse af topskattegrænsen

I Forårspakke 2.0 blev det vedtaget, at der skulle ske en ekstraordinær forhøjelse af topskattegrænsen i såvel 2010 som i 2011. Forhøjelsen af topskattegrænsen i 2011 skulle udgøre 19.200 kr.

Efter det fremsatte lovforslag sker der nu alligevel ikke en ekstraordinær forhøjelse af topskattegrænsen før i 2014. Det betyder, at grænsen for betaling af topskat til og med 2013 udgør 389.900 kr.

Fradragsbegrænsning for faglige kontingenter

Fra og med indkomståret 2011 er der maksimalt fradrag for 3.000 kr. årligt i fagligt kontingent. Fradragsbegrænsningen skal dog ikke umiddelbart gælde selvstændigt erhvervsdrivende og selskaber.

Det er kun faglige kontingenter, der rammes af fradragsloftet og ikke eksempelvis A-kassebidrag.

Til efteråret forventes fremsat et lovforslag, der begrænser arbejdsgiveres fradragsret for bidrag til arbejdsmarkedsformål mv.

Loft over børnefamilieydelse

Der foreslås et loft over børnefamilieydelsen på 30.000 kr. årligt (2011-niveau). Loftet reguleres årligt efter udviklingen i forbrugerprisindekset – første gang i 2012.

Der gælder en overgangsordning for 2011 og 2012, idet der udbetales et såkaldt kompensationsbeløb til familier, der umiddelbart er berettiget til en børnefamilieydelse på mere end 30.000 kr. I 2011 udbetales 2/3 af differencen mellem den fulde børnefamilieydelse og 30.000 kr. I 2012 udgør kompensationsbeløbet 1/3 af differencebeløbet.

Tilbage til oversigt