Genoptagelsesfrister

1. juli 2003

Forskellige fristregler

I mange år har der været forskel på de genoptagelsesfrister, der gælder skatteydere, og de frister, der gælder skattemyndigheder. Det bliver der nu rådet bod på. Hvis skatteyderen bliver opmærksom på oplysninger, der kan begrunde en ændring, kan dette nu nås senest den 1. maj i det 4. indkomstår efter udløbet af et givet indkomstår.

Er der tale om ekstraordinære forhold, kan der blive tale om en såkaldt ekstraordinær genoptagelse. Disse sjældne forhold giver både skatteyder og skattemyndigheder mulighed for at anmode om ændringer i særlige tilfælde.

På afgiftsområdet har der hidtil hersket en 5-årig forældelsesfrist. Af hensyn til en forenklet og overskuelig afregning af skatter og afgifter er det nu vedtaget, at den almindelige frist for de statslige told- og skattemyndigheders adgang til af egen drift at varsle en ændring af afgiftstilsvar og den afgiftspligtiges adgang til at anmode om en ændring af afgiftstilsvaret nedsættes til 3 år regnet fra angivelsesfristens udløb.

Ekstraordinære ændringer

Også vedrørende afgifter vil der fortsat være mulighed for at anmode om ekstraordinære ændringer i en række sjældne tilfælde, som er opregnet i loven.

For ikke at stille skatteydere ringere end før vedrørende gamle afgiftsperioder, træder den korte frist i kraft med fremtidig virkning.

Tilbage til oversigt