Grænsehandel

30. juni 2006

Kan man ved særlige grænsehandelskoncepter udnytte forskellen mellem dansk og tysk moms, så salg og levering til danske kunder kan ske med tysk moms i stedet for med dansk moms?

Dette spørgsmål har Skatterådet nu behandlet på et møde, hvor man var anmodet om bindende svar vedrørende grænsehandel med campingvogne.

Landsskatteretskendelse

Den 9. juni 2006 blev der offentliggjort en afgørelse fra Landsskatteretten om en virksomhed, som blandt andet solgte jetski til danske slutkunder fra et tysk udsalgssted. Landsskatteretten afgjorde, at virksomheden var berettiget til at nøjes med at opkræve tysk moms af salget, idet retten lagde vægt på sagens faktiske forhold.

Skatterådet har som nævnt afgivet en række bindende svar om betingelserne for at kunne sælge varer med tysk moms ved udlevering af varen fra et tysk forretningssted, og rådet lægger vægt på præcis samme forhold som Landsskatteretten.

De bindende svar er givet til sælgere af campingvogne, men Skatterådets retningslinier gælder også ved salg af andre varer.

Bindende svar fra Skatterådet

Skatterådet har i de konkrete sager afgjort, at grænsehandelskoncepterne kan indrettes, så campingvogne (og andre varer) kan handles med tysk moms, hvis følgende forhold er opfyldt:

  • Den danske sælger af campingvogne etablerer et samarbejde med en virksomhed, der faktisk har etableret et forretningssted i Tyskland. Den tyske samarbejdspart kan være et 100 % ejet tysk datterselskab af den danske forhandler.
  • Potentielle købere får ved deres henvendelse til sælgeren alene oplysning om, at såfremt de ønsker at købe en campingvogn af en bestemt type med tysk moms, kan de gøre dette ved henvendelse til den tyske samarbejdspart i Tyskland.
  • Den danske virksomhed sælger campingvognen til den tyske samarbejdspart og modtager betaling herfor.
  • Den danske virksomhed efterlever momslovens bestemmelser vedrørende EU-varehandel mellem to momsregistrerede virksomheder.
  • Den danske virksomhed transporterer campingvognen til den tyske samarbejdspart i Tyskland, og den danske virksomhed eller den tyske samarbejdspart bærer risikoen for eventuel beskadigelse af campingvognen under transporten.
  • Der indgås aftale om salg direkte mellem den danske slutkunde og den tyske samarbejdspart.
  • Campingvognen udleveres til den danske slutkunde i Tyskland.
  • Den danske slutkunde sørger for transporten af campingvognen fra Tyskland til Danmark.
  • Campingvognen er ikke indregistreret i Danmark, inden den tyske samarbejdspart udleverer den til den danske slutkunde i Tyskland.

 
I sine afgørelser følger Skatterådet nøje de elementer, som Landsskatteretten lagde til grund ved sin kendelse om salg af jetski m.v. til danske slutkunder fra et udsalgssted i Tyskland

Kendelsen fra Landsskatteretten er indbragt for domstolene af SKAT.

De bindende svar fra Skatterådet kan påklages til Landsskatteretten, men det er endnu uklart, om svarene vil blive påklaget.

Dermed er Skatterådets bindende svar indtil videre udtryk for den gældende retstilstand på området.

Tilbage til oversigt