Hjemme-pc og momsforhold

29. april 2002

Undervejs i behandlingen af det nu vedtagne lovforslag om arbejdsgiverfinansieret hjemme-pc har den momsmæssige behandling givet anledning til usikkerhed. I et svar på et spørgsmål fra Folketingets Skatteudvalg har skatteministeren redegjort for de momsmæssige forhold ved ordningen.

Momsfradrag ved anskaffelse

En momsregistreret virksomhed har fradragsret for moms ved anskaffelse af pc-udstyr, som stilles til rådighed for virksomhedens medarbejdere. Hvis det aftales med medarbejderen, at udstyret alene er til erhvervsmæssig brug, kan virksomheden fradrage momsen fuldt ud. Hvis medarbejderen også må bruge udstyret til private formål, kan virksomheden kun fradrage en andel af momsen svarende til den erhvervsmæssige benyttelse af udstyret. Den fradragsberettigede andel fastsættes efter et skøn.

Hvis en momsregistreret virksomhed f.eks køber en pc for 14.000 kr. inklusive moms, udgør momsen 2.800 kr. heraf. Såfremt 50 pct. at anvendelsen anses for erhvervsmæssig, kan virksomheden fradrage 50 pct. af de 2.800 kr., som virksomheden har betalt i moms ved anskaffelsen af pc’en. Dette giver et momsfradrag på 1.400 kr.

Når medarbejderen selv finansierer en del af anskaffelsen ved egenbetaling, vil egenbetalingen som udgangspunkt blive anset for at svare til den private anvendelse. Virksomheden har dog stadig ret til at anlægge et skøn over den erhvervsmæssige anvendelse, som er forskellig fra medarbejderens egenbetaling. I ovenstående eksempel kan man således tænke sig, at virksomheden kun betaler 25 pct. af udgifterne ved anskaffelsen af pc’en. Skønnes den erhvervsmæssige anvendelse fortsat at være 50 pct., vil der i dette tilfælde stadig være et momsfradrag på 1.400. kr.

Den momsmæssige behandling af medarbejderens egenbetaling

Medarbejderens eventuelle egenbetaling skal ikke anses som betaling for udlejning af udstyret fra arbejdsgiveren til medarbejderen. Arbejdsgiveren skal derfor ikke afregne moms af den modtagne betaling.

Tilbage til oversigt