Husstandsvindmøller og solcelleanlæg

2. juli 2013

Momsregistrerede solcelleanlæg monteret på private boliger og momsregistrerede husstandsvindmøller skulle efter planen afmeldes fra momsregistrering senest den 9. juli 2013, såfremt de ikke længere opfylder betingelserne for momsregistrering.

Nyt styresignal

I et nyt styresignal oplyser SKAT nu, at EU-domstolen i dom af 20. juni 2013 har truffet afgørelse om, at driften af et solcelleanlæg, som er placeret på eller i nærheden af en beboelsesejendom, og som er udformet således, at mængden af produceret elektricitet for det første altid er mindre end den samlede mængde elektricitet, som operatøren forbruger privat, og for det andet leveres til nettet mod indtægter af en vis varig karakter, er omfattet af begrebet “økonomisk aktivitet”.

På baggrund af dommen fra EU-domstolen må drift af solcelleanlæg og husstandsvindmøller herefter som udgangspunkt anses for momspligtig virksomhed, når der udover den private anvendelse af el også sker levering af el til el-nettet.

Som følge af dommen udskyder SKAT fristen for afmeldelse fra momsregistrering indtil videre. SKAT vil snarest muligt offentliggøre, hvilke konsekvenser dommen har for dansk praksis på området.

Tilbage til oversigt