Internethandel

30. oktober 2001

En række særlige karakteristika ved internethandel medfører nogle særskilte momsmæssige problemstillinger. Disse karakteristika og problemstillinger analyserer vi nedenfor.

Særlige skattemæssige problemstillinger ved e-handel er behandlet under “Faglig viden – Skat”.

Godt råd

  • Pas på ved køb og salg af momspligtige ydelser over landegrænserne. Der er ingen faste regler, og man risikerer dobbeltmoms (men også momsfrihed).

Hvor er virksomheden momspligtig?

Når man skal afgøre, hvilket land der har ret til at pålægge moms på grænseoverskridende handler, tages der udgangspunkt i EU’s 6. momsdirektiv. Reglerne er stort set uændrede siden vedtagelsen i 1978 og bærer præg af, at salg af ydelser via internettet endnu ikke havde set dagens lys.

EU-landene er uenige om, hvordan man skal fastlægge momsbeskatningsstedet for en række tjenesteydelser. De forskellige fortolkninger fører i nogle tilfælde til betaling af moms i både salgs- og købslandet (dobbeltmomsning) eller til manglende betaling af moms.

Normale (ikke-digitaliserede) varer

Der er ikke de store fortolkningsmæssige problemer, hvis der blot er tale om levering af ikke-digitaliserede varer, som bestilles via internettet. I dette tilfælde behandles varesalget efter de almindelige momsregler.

Digitaliserede varer

Hvis der er tale om grænseoverskridende salg af tjenesteydelser og “digitale varer”, er momsreglerne anderledes uklare og problematiske.

Økonomisk hjemsted i Danmark
Som hovedregel skal en leverandør med økonomisk hjemsted i Danmark altid udstede faktura med dansk moms uanset, hvem aftageren af ydelsen er, og hvor ydelsen udnyttes. Hvis leverandøren derimod er etableret i udlandet, skal der ikke beregnes dansk moms.

Fast forretningssted i Danmark
En udenlandsk virksomhed, som leverer ydelser fra et fast forretningssted i Danmark, skal også udstede faktura og opkræve dansk moms.

Det skattemæssige begreb “fast driftssted”, som er behandlet ovenfor, er ikke nødvendigvis identisk med det momsmæssigt anvendte begreb “fast forretningssted”.

EF-domstolen har i en dom, C-168/84 (Berkholz), anført, at der i momsmæssig forstand kan statueres fast forretningssted, hvis der er en “varig samvirken af menneskelige og tekniske ressourcer, som er nødvendige for at præstere den pågældende ydelse, og ydelserne ikke rationelt kan henføres til hjemstedet for yderens økonomiske virksomhed”.

Af denne dom kan det udledes, at en e-handelsvirksomhed i momsmæssig henseende sandsynligvis ikke har fast forretningssted, medmindre den anvender personale til betjening af computerudstyret (server m.m.).

Betydning af ydelsens karakter

En dansk virksomhed eller en udenlandsk virksomhed med fast forretningssted i Danmark vil normalt altid skulle opkræve dansk moms af alle former for salg af ydelser, medmindre ydelserne er omfattet af en af undtagelsesbestemmelserne i momsdirektivet.

For de fleste typer af ydelser er EU-landene enige om den momsmæssige behandling. Men ved de typiske “digitale varer”, f.eks. software og bøger m.m., er der stor forskel i den momsmæssige behandling.

I Sverige anses salg/downloadning af “digitale varer” (herunder CD’ere og videofilm m.v.) for at være et momsfrit salg af en informationsydelse, alternativt som en ret til information eller en ret til et eksemplar af varen.

Modsat er der nogle EU-lande, som vælger at momsbeskatte en ydelse, fordi den ikke direkte er omfattet af ordlyden i undtagelsesbestemmelsen. Eksempelvis levering af webdesign og webhosting.

I Danmark har de centrale told- og skattemyndigheder ikke offentliggjort deres syn på behandlingen af disse ydelser. Den manglende vejledning kan i praksis medføre

forskellige former for momsmæssig behandling af den samme ydelse i de lokale told- og skatteregioner.

Desuden er der nogle EU-lande, som har valgt at formålsfortolke undtagelsesbestemmelsen. Dette medfører eksempelvis, at momsbeskatningsstedet for tjenesteydelser som f.eks. levering af webdesign og webhosting, af nogle lande anses for omfattet af undtagelsesbestemmelsen. Begrundelsen er angivelig, at hvis man havde kendt til disse ydelser i 1978, ville man have henført ydelserne til undtagelsesbestemmelsen.

Sverige anser også levering af webdesign/webhosting for omfattet af undtagelsesbestemmelsen, men her med en anden begrundelse, nemlig at ydelserne skal anses som teleydelser.

Risiko for dobbeltmoms
Den forskellige momsmæssige behandling af samme ydelse kan medføre, at de enkelte EU-lande vil kræve moms af den samme ydelse. Momsmæssigt findes der ikke et modstykke til de respektive dobbeltbeskatningsaftaler, og dobbeltmoms kan derfor i værste fald først blive lempet ved EF-domstolens mellemkomst.

Ikke-refunderbar moms
Momsregistrerede aftagere i andre EU-lande vil være henvist til at søge den danske moms tilbagebetalt efter reglerne i EU’s 8. momsdirektiv.

Hvis aftagerne driver momsfri virksomhed, f.eks. inden for den finansielle sektor, vil den danske moms ikke blive tilbagebetalt. Her vil det kunne betale sig at købe ydelsen fra f.eks. Sverige, hvorved man undgår at skulle tilbagesøge moms.

Momsfrit køb
Den modsatte situation kan opstå, når en svensk virksomhed udsteder faktura uden moms vedrørende levering af webdesign/webhosting til en dansk virksomhed. Den danske virksomhed skal ikke beregne dansk moms ved købet, da momsbeskatningsstedet set ud fra et dansk synspunkt er Sverige. Herved sker der ingen beregning af moms, hverken i Sverige eller i Danmark.

Nye momsregler ved levering af ydelser ad elektronisk vej

Et forslag af 7. juni 2000 fra EU-kommissionen om nye regler for salg af visse ydelser ad elektronisk vej kan formentlig løse nogle af de eksisterende problemer, hvis forslaget vedtages.

Forslaget omfatter kun visse ydelser, hvor leveringen sker ad elektronisk vej – herunder kulturelle aktiviteter – samt salg af software og edb-ydelser inklusive den omstridte webhosting.

Hvis forslaget vedtages, vil momsbeskatningsstedet som udgangspunkt blive flyttet til købers land.

En anden vigtig regel går ud på, at en EU-leverandør, som sælger elektroniske ydelser til kunder uden for EU, vil kunne gøre dette uden at skulle opkræve moms.

Tilbage til oversigt