Investeringsbeviser

27. august 2002

Som alternativ til traditionel investering i aktier og obligationer har investorerne igennem de senere år vist en stigende interesse for investering i investeringsforeninger. Den stigende interesse har flere årsager, men den væsentligste er oplagt; muligheden for risikospredning selv ved små investeringer.

Det er muligt at etablere investeringsforeninger med forskellige typer værdipapirer, som eksempelvis brancherelaterede, trendrelaterede og indexrelaterede indenlandske og udenlandske værdipapirer, og der kan ske spredning på verdensdele. Investeringsforeninger kan etableres på forskellige grundlag og de forskellige karakteristika har betydning for investors beskatning af investeringen, herunder ved salg og udlodninger.

Derudover har pengeinstitutternes mulighed for at etablere egne investeringsforeninger medført, at udbuddet er stort og at forvirringen – ikke mindst om den skattemæssige behandling af investeringen – er udbredt. Desværre også hos nogle pengeinstitutter, når de rådgiver deres kunder om køb og salg af investeringsbeviser.

Gode råd

 • Søg rådgivning om den skattemæssige behandling. Reglerne er så komplicerede, at selv bankerne tager fejl nogle gange.
 • Ved rette valg af investeringsforening kan beskatningen tilpasses til at matche netop Deres øvrige skattepligtige indtægter.
 • Vælg certifikatudstedende investeringsforeninger, hvis De ønsker at gøre brug af 100.000 kr.’s reglen.

Generelt om investeringsforeninger

Denne artikel vil gå lidt i dybden med begrebet “investeringsforening” og især den skattemæssige behandling af investor i forbindelse med udlodninger fra foreningen samt udtræden af foreningen og salg af investeringsbeviser.

Investeringsforeninger er typisk opdelt i flere afdelinger med hver sin formue. Hver afdeling behandles skattemæssigt som en selvstændig forening.

For pengeinstitutter og lignende samt for foreninger, der udelukkende optager medlemmer, som er skattepligtige efter pensionsafkastbeskatningsloven, gælder der særlige regler.

Opdeling af investeringsforeninger

Investeringsforeninger er foreninger,som anbringer medlemmernes midler i aktier, obligationer og lignende. Beskatningen af investeringsforeninger og deres medlemmer afhænger i første omgang af, om der er udstedt omsættelige beviser – certifikater – for medlemmernes indskud.

Investeringsforeninger kan opdeles i:

 • Kontoførende.
 • Certifikatudstedende.

Kontoførende investeringsforeninger

Hvis der ikke er udstedt certifikater, er foreningen kontoførende.

En kontoførende investeringsforening anses ikke som et selvstændigt skattesubjekt. Beskatningen sker derfor direkte hos medlemmerne som om de selv havde foretaget investeringerne.

Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst skal medlemmerne medregne deres andel af foreningens renter og udbytter mv. Beskatningen afhænger af, om det enkelte medlem er en person eller et selskab og om der er tale om næring eller ej. Ved det enkelte medlems indkomstopgørelse medregnes de beløb, som foreningen har indvundet i det regnskabsår, der falder sammen med eller udløber i medlemmets indkomstår.

Aktier

Aktieavancebeskatningslovens 3-årsfrist vedrørende erhvervelse af aktier regnes fra det tidspunkt, hvor medlemmet foretager sit indskud i investeringsforeningen – dog tidligst fra det tidspunkt, hvor investeringsforeningen erhverver aktierne.

Fortjeneste ved afståelse af børsnoterede aktier er skattepligtig, uanset beholdningens størrelse.

Tab ved afståelse af børsnoterede aktier ejet i mindst 3 år kan modregnes i årets gevinster eller fremføres til modregning i fremtidige gevinster.

Opgørelse af gevinster og tab skal ske efter gennemsnitsmetoden.

Hævning af indskud

Når et medlem helt eller delvist hæver sit indskud, medregnes fortjeneste eller tab på den forholdsmæssige andel af investeringsforeningens værdipapirer på hævningstidspunktet.

Medlemmets andel af fortjeneste eller tab anses for realiseret ved hævningen af indskuddet. Hvis der kun hæves en del af indskuddet, anses det først indskudte beløb for at være først hævet.

Beløbet medregnes til den skattepligtige indkomst i det indkomstår, hvor indskuddet eller en del af indskuddet hæves.

Det sidestilles med hævning, hvis et medlem helt eller delvist indskyder sit indestående i investeringsforeningen i:

 • En rateopsparing i pensionsøjemed.
 • En selvpensioneringsordning.
 • En børneopsparing.
 • En boligopsparing omfattet af lov om boligopsparing.

Kontoførende investeringsforeninger skal ikke tilbageholde udbytteskat af udlodninger.

Personer
Hvis investeringsforeningen investerer i aktier og har ejet aktierne i mindst 3 år, beskattes hævninger som aktieindkomst.

Kursgevinster på blåstemplede obligationer er skattefrie.

Der gives tabsfradrag i kapitalindkomsten i visse situationer, bl.a. ved tab på udenlandske obligationer. Der gives også tabsfradrag for almindelige aktier med en ejertid på under 3 år.

100.000 kr.’s grænsen for personers beholdning af børsnoterede aktier gælder ikke for medlemmer af kontoførende investeringsforeninger.

Selskaber
Ved hævning skal udlodningen medregnes 100%, uanset om der er forløbet 3 år eller mere fra indskudsdatoen.

Dog er den del af hævningen, som vedrører aktier med en ejertid på over 3 år, skattefri.

Beskatning af løbende udlodninger

Personer
Der sker beskatning af de indkomstarter, som indkomsten vedrører.

Renter, kursgevinster og aktieavancer fra aktier med en ejertid på under 3 år beskattes som kapitalindkomst.

Aktieudbytter beskattes som aktieindkomst, men aktieavancer fra aktier med en ejertid på over 3 år beskattes først ved hævning.

Kursgevinster på blåstemplede obligationer er skattefrie.

Selskaber
Aktieudbytte skal medregnes med 66%. Øvrige indkomster skal medregnes fuldt ud.

Certifikatudstedende investeringsforeninger

En certifikatudstedende investeringsforening er et selvstændigt skattesubjekt.

Certifikaterne skal fremtræde som særskilte dokumenter med et bestemt pålydende, således at certifikatets ejer er berettiget til at få del i foreningens overskud og formue i forhold til certifikatets pålydende.

Certifikatudstedende investeringsforeninger kan opdeles i:

 • Udloddende
 • Akkumulerende

Opdelingen mellem udloddende og akkumulerende investeringsforeninger har betydning både for investeringsforeningens skattepligt og for medlemmernes beskatning af udbytte fra foreningen.

Udloddende investeringsforeninger

Certifikatudstedende investeringsforeninger, der i henhold til deres vedtægter har forpligtet sig til at udlodde indkomstårets optjente renter og udbytter mv., beskattes efter reglerne i selskabsskatteloven som udloddende investeringsforeninger.

Skattepligten omfatter kun indtægter fra erhvervsmæssig virksomhed samt fortjenester og tab på aktiver, der er knyttet til den erhvervsmæssige virksomhed.

For de udloddende investeringsforeninger sondres der mellem aktiebaserede og øvrige foreninger.

Aktiebaserede investeringsforeninger defineres som udloddende foreninger, der i henhold til deres vedtægter er forpligtet til udelukkende at anbringe aktivmassen i foreningens administrationsbygning og i aktier mv.

Midler må dog ikke anbringes i udenlandske finansielle aktier i lavtbeskattede lande samt i konvertible obligationer og tegningsretter til samme.

Maksimalt 25% af foreningens aktivmasse må placeres i kontanter og lignende.

Akkumulerende investeringsforeninger

Certifikatudstedende investeringsforeninger, som ikke udlodder renter og udbytter mv. og som ikke er forpligtet hertil i vedtægterne, anses for at være akkumulerende investeringsforeninger, der som hovedregel beskattes som selskaber.

Beskatning af medlemmerne

Hvis ikke andet er nævnt i det følgende, forudsættes det, at der ikke er tale om næringsvirksomhed for medlemmerne.

Udlodninger fra beviser, der er erhvervet som led i personers næringsvej, beskattes altid som personlig indkomst. For selskaber sker beskatningen som almindelig selskabsindkomst.

Beskatning ved salg af investeringsbeviser

Personer
Ved afståelse af investeringsbeviser afhænger avancebeskatningen af, hvilken type forening beviset (certifikatet) giver medejerskab af.

Afståelse af beviser i akkumulerende foreninger og i aktiebaserede udloddende foreninger beskattes som afståelse af aktier. De almindelige regler for aktier med en ejertid på mindst 3 år, børsnotering og 100.000 kr.’s grænsen finder dermed også anvendelse på disse investeringsbeviser.

Personer skal medregne skattepligtige avancer til aktieindkomsten eller kapitalindkomsten alt afhængigt af ejertiden.

Gevinster fra udloddende investeringsforeninger, som ikke er rent aktiebaserede, beskattes som kapitalindkomst, uanset ejertid. 100.000 kr.’s reglen for børsnoterede aktier gælder ikke, men beviserne medregnes alligevel ved opgørelsen af personens øvrige børsnoterede aktier.

Der er som hovedregel ikke tabsfradrag – kun hvis investeringsforeningen investerer i udenlandske obligationer.

Selskaber
Selskaber skal medregne avancer til selskabsindkomsten. Dette medfører, at avancer på beviser i akkumulerende foreninger og i udloddende aktiebaserede investeringsforeninger er skattefrie efter en ejertid på 3 år. For beviser i øvrige udloddende investeringsforeninger er avancer altid skattepligtige.

Sondring mellem obligationsbaserede udloddende foreninger og øvrige udloddende foreninger anvendes i forbindelse med visse selskaber og fondes fradragsret for tab ved afståelse af investeringsbeviser i obligationsbaserede foreninger.

Beskatning af løbende udlodninger

Sondringen mellem aktiebaserede, obligationsbaserede og øvrige udloddende investeringsforeninger har ikke betydning for beskatningen af udbytte fra investeringsforeninger.

Derimod er det afgørende, om foreningen anses for at være akkumulerende eller udloddende.

Akkumulerende

Løbende udlodninger fra akkumulerende investeringsforeninger skal medregnes til den skattepligtige indkomst.

Personer
Personer skal medregne udbytte til aktieindkomsten.

Hvis udbyttet kommer fra en finansiel investeringsforening i et lavtbeskattet land, beskattes udbyttet dog som kapitalindkomst.

Selskaber
Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst skal selskaber medregne 66% af udbyttebeløbet fra akkumulerende investeringsforeninger, hvis aktierne i det udbyttegivende selskab ikke er omfattet af næringssynspunktet eller begrebet “finansielle selskaber” i lavtbeskattede lande.

Hvis beviset er omfattet af næringssynspunktet eller begrebet “finansielle selskaber” i lavtbeskattede lande, medregnes det fulde udbyttebeløb som hovedregel i den skattepligtige indkomst.

Udloddende

Løbende udlodninger fra udloddende investeringsforeninger, der ikke er rent aktiebaserede, beskattes som de indkomstarter, udlodningerne vedrører.

Personer
Renter, kursgevinster og aktieavancer fra aktier med en ejertid på under 3 år beskattes som kapitalindkomst.

Aktieudbytte og aktieavance fra aktier med en ejertid på over 3 år beskattes som aktieindkomst.

Selskaber
Aktieudbytter skal medregnes med 66%.

Anden indkomst skal medregnes 100%, men hvis en del af udlodningen er aktieavance på aktier ejet i over 3 år, er denne del af udlodningen skattefri.

Konklusion

De skattemæssige konsekvenser både ved løbende udlodninger og ved afståelse af investeringsbeviser er forskellige alt afhængigt af, hvilken type investeringsforening investor investerer i.

De komplicerede skatteregler bevirker, at pengeinstitutternes rådgivning til investorer om køb og salg af investeringsbeviser ofte ikke er fyldestgørende. Derudover har en stor del af pengeinstitutterne en dobbeltrolle som rådgiver og udbyder af investeringsbeviser.

Det er derfor vigtigt at konsultere revisor ved en påtænkt investering i investeringsforeninger.

 


Artiklen er udarbejdet i samarbejde med ReviTax

Tilbage til oversigt