Kantinemoms

7. november 2008

Folketinget vedtog i juni måned 2008 et lovforslag, der omhandlede handel mellem interesseforbundne parter. I praksis betyder lovændringen, der træder i kraft fra 1. januar 2009, at bl.a. kantinemomsen genindføres.

Baggrund

Indtil slutningen af 1999 var praksis, at der skulle afregnes moms af varernes salgspris, dog mindst af en værdi der dækkede omkostningerne ved fremstillingen af maden i virksomhedsdrevne kantiner. Denne praksis blev underkendt, hvorefter der skulle afregnes moms af den faktiske værdi, som medarbejderne betalte – uanset om den faktiske værdi måtte være under indkøbs- eller fremstillingsprisen.

Den nye kantinemoms

Ved salg af mad og drikkevarer til egne medarbejdere skal virksomhedsdrevne kantiner fra 1. januar 2009 beregne moms af indkøbs- eller fremstillingsprisen, hvis denne er højere end salgsprisen, jf. begrebet normalværdien. Dette vil være tilfældet for de fleste virksomhedsdrevne kantiner.

Virksomhedsdrevne kantiner skal altså opgøre en konkret fremstillingspris, som skal anvendes som grundlag for afregning af salgsmomsen. Fremstillingsprisen skal indeholde følgende omkostningselementer:

  • Råvareindkøb til “medarbejdersalg”
  • Lønudgifter til indkøb, tilberedning, salg og administration
  • Indirekte produktionsomkostninger til køkkenmaskiner mv.

Til fremstillingsprisen skal ikke medregnes råvareindkøb til interne møder og gæstebespisning samt lønudgifter til servering, afrydning, rengøring og opvask. Lønudgifter til tilberedning af mad til interne møder og gæstebespisning samt lønudgifter til salg til eksterne og kursister skal heller ikke medregnes i opgørelsen af fremstillingsprisen.

Alternativ til en konkret opgørelse – den forenklede metode

En konkret opgørelse af fremstillingsprisen vil umiddelbart give anledning til administrativt besvær for mange virksomheder. SKAT tillader derfor, at momsgrundlaget opgøres efter en forenklet metode.

Den forenklede metode vil betyde, at momsgrundlaget skal opgøres samlet for hele kantinens aktivitet (salg til ansatte, gæsteservering mv.), og omfatter følgende elementer:

  • Indkøbsprisen, eksklusive moms, af råvarer + 5 % (dækning af indkøb af køkkenmaskiner mv.). Hvis kantinen fra en underleverandør indkøber en samlet ydelse bestående af råvarer, arbejdskraft og køkkenmaskiner mv., er det den samlede indkøbspris uden procenttillæg, der indgår i momsgrundlaget.
  • Indkøbsprisen, eksklusive moms, af ekstern arbejdskraft til beskæftigelse i kantinen.
  • Lønninger til eget personale der helt eller delvist er beskæftiget i kantinen minus 25 % heraf. De 25 % anses for at udgøre lønninger til afrydning og rengøring mv., der anses for en generel omkostning for virksomheden, og derfor ikke skal indgå i momsgrundlaget for kantinedriften.

Andre tilfælde

Virksomheder, der har valgt at outsource kantinedriften, vil også blive omfattet af lovændringen om normalværdi. Dette vil betyde, at momsgrundlaget også her skal forhøjes, hvis medarbejderbetalingen er lavere end indkøbsprisen med tillæg af direkte forbundne omkostninger.

Fradragsret

De almindelige regler om fradragsret er fortsat gældende, hvilket vil sige, at virksomheder stadig har fuld fradragsret for indkøb mv., der udelukkende vedrører den momspligtige kantinedrift.

Konklusion

Det anbefales, at virksomheder i den kommende tid kigger nærmere på, hvilke omkostninger der relaterer sig til fremstillingsprisen og foretager nogle beregninger, således at konsekvenserne ikke er en ukendt faktor fra 1. januar 2009.

Der henvises i øvrigt til SKAT-meddelelse SKM2008.826

 


Artiklen er udarbejdet i samarbejde med Revitax

Meddelelse fra SKAT
Tilbage til oversigt