Køb af bil fra eget selskab

16. maj 2013

Selskabet havde den 24. juni 2008 købt en Audi A5 Coupe 3,0 TDI Quattro Tiptronic, årgang 2008. Bilens listepris var 864.015 kr. inklusive ekstraudstyr for 43.381 kr. Selskabet fik en rabat på bilen på 45.358 kr., og købsprisen udgjorde således 818.657 kr.

Den 19. december 2008 købte eneanpartshaveren bilen af selskabet for 500.000 kr. Bilen havde på det tidspunkt kørt 14.000 kilometer. Købsprisen blev fastsat til den værdi, som en Audi-forhandler cirka ville købe bilen til.

SKATs vurdering

SKAT var ikke enig i en værdiansættelse på 500.000 kr. SKAT havde undersøgt, hvad nogenlunde tilsvarende biler blev solgt til ifølge DAF-kataloget. Ud fra disse salgsoplysninger fandt SKAT, at bilens salgspris var 100.000 kr. lavere end selskabets købspris knap seks måneder tidligere, hvilket vil sige en salgspris på 718.657 kr. Hovedanpartshaveren blev derfor beskattet af en maskeret udlodning på 218.657 kr., og selskabets selvangivne tabsfradrag på bilen blev reduceret fra 318.657 kr. til 100.000 kr.

Landsskatterettens vurdering

SKATs afgørelse blev påklaget til Landsskatteretten. Landsskatteretten skønnede, at bilens handelsværdi på salgstidspunktet udgjorde 700.000 kr., altså blot 18.657 kr. mindre end den værdi, som SKAT havde fastsat.

Byrettens vurdering

Landsskatterettens kendelse blev indbragt for Glostrup byret. Og denne gang var der ”gevinst”.

Ved sagens behandling for byretten var der som vidner indkaldt to Audi-forhandlere, der blandt andet forklarede om markedssituationen (finanskrisen) for specialbiler ultimo 2008. Endvidere udtalte det ene vidne, at en forhandler ville give en pris på 500.000 – 550.000 kr., men at han ikke ønskede at købe bilen på dette tidspunkt, da den ikke var let sælgelig.

Byretten udtalte, at bilens værdi skulle fastsættes til den værdi, som selskabet kunne have solgt bilen til i ren handel til en forhandler. DAF-kataloget og lignende kunne derfor ikke anvendes ved prisfastsættelsen, da der her var tale om forhandlerens pris ved salg til en forbruger. Henset til vidnernes oplysninger om markedssituationen i december 2008 fandt byretten, at markedsværdien af bilen ved salg til en forhandler udgjorde cirka 500.000 kr. Eneanpartshaveren havde imidlertid under sagens behandling for byretten ”accepteret” en købspris på 550.000 kr. i stedet for den faktiske købspris på 500.000 kr. Dette gav byretten ham således medhold i.

Byrettens dom er afsagt den 8. februar 2013, men først offentliggjort her i maj måned. Dette kunne tyde på, at SKAT ikke indbringer sagen for landsretten (fristen for indbringelse er tre måneder), og sagen fremgår da heller ikke af SKATs liste over appellerede sager.

Konklusion

Med dommen synes det derfor at være fastslået, at når en hovedaktionær handler med det af ham ejede selskab, kan han købe en af selskabet ejet bil til den pris, som selskabet kunne have fået i ren handel ved salg til en forhandler. Men det må så også gælde den modsatte vej, hvis en hovedaktionær ønsker at sælge en af ham ejet bil til sit selskab.

Tilbage til oversigt