Kostrådgivning

24. maj 2011

SKAT har udsendt et styresignal, der specifikt redegør for, hvornår kostrådgivning er en momsfritaget tjenesteydelse. Styresignalet er et supplement til et tidligere offentliggjort styresignal, der omhandler de generelle betingelser for momsfritagelse for sundhedsydelser.

Betingelser

To betingelser skal være opfyldt, før en ydelse i form af kostrådgivning kan anses for omfattet af momsfritagelsen for sundhedsydelser.

For det første skal ydelsen udføres som led i udøvelsen af lægegerning eller dertil knyttede erhverv (uddannelseskravet). Det er således en betingelse, at den person, som leverer kostrådgivningen, besidder tilstrækkelig faglig ekspertise. Er leverandøren autoriseret som klinisk diætist (eller diætist) i henhold til autorisationslovens kapitel 18, vil leverandøren opfylde uddannelseskravet. Andre faggrupper såsom ernæringsterapeut, kostvejleder, professionsbachelor i ernæring, vil også kunne opnå momsfritagelse.

For det andet skal ydelsen kunne karakteriseres som en behandling i momsmæssig forstand (behandlingskravet). Det betyder, at momsfritagelsen alene omfatter indgreb med det formål at forebygge, diagnosticere, behandle og så vidt muligt helbrede sygdomme eller sundhedsmæssige uregelmæssigheder (anomalier).

Eksempler

Som eksempler på situationer, hvor kostrådgivning er momsfritaget, er når en person er diagnosticeret med følgende lidelser:

  • Diabetes
  • Hjerte-/karsygdomme
  • Mavesygdomme
  • Tarmsygdomme
  • Leversygdomme
  • Nyresygdomme
  • Spiseforstyrrelser, herunder anoreksi, bulimi, underernæring mv.
  • Mad-allergi.

Ernæringsvejledning til personer med forhøjet blodtryk, forhøjet blodsukker, forhøjet kolesterol samt personer med svær overvægt (BMI større end 30), er også momsfritaget.

Anden kostrådgivning og vejledning, hvor formålet eksempelvis er skønhed eller velvære opfylder ikke betingelsen om momsfritagelse, hvorfor der skal opkræves moms af disse ydelser.

Lønsumsafgift

Som en direkte følge af, at kostrådgivning med et behandlingsmæssig formål er momsfritaget, vil mange kostrådgivere skulle opgøre en delvis fradragsret, samt registreres for og betale lønsumsafgift.

Tilbage til oversigt