Kunstkøb og hæderspriser

13. juni 2002

Afskrivning af kunstkøb

Efter de gældende regler kan kunstnerisk udsmykning ikke afskrives, idet skattemæssige afskrivninger forudsætter, at der sker en værdiforringelse af det afskrivningsberettigede aktiv som følge af den erhvervsmæssige benyttelse af aktivet. Dette vil som altovervejende hovedregel ikke være tilfældet ved indkøb af billedkunst.

Efter den hidtil gældende bestemmelse i afskrivningsloven er adgangen til afskrivning på kunstnerisk udsmykning – under visse nærmere betingelser – begrænset til udsmykning, der anskaffes i forbindelse med opførelse, til- eller ombygning af en bygning, der udelukkende anvendes erhvervsmæssigt. Afskrivningsgrundlaget kan efter disse regler højest udgøre 1 pct. af anskaffelsessummen ved opførelsen, ombygningen eller tilbygningen af bygningen, og det er en betingelse, at den samlede anskaffelsessum ved opførelsen, ombygningen eller tilbygningen af bygningen overstiger 1 mill. kr.

Med virkning for udsmykning erhvervet i indkomståret 2002 og senere er disse begrænsninger ophævet.

Afskrivningsadgangen omfatter nu al kunstnerisk udsmykning af udelukkende erhvervsmæssigt anvendte bygninger, når udsmykningen er indføjet i bygningen eller dens nære omgivelser. Kunstnerisk udsmykning, der ikke er indmuret, fastnaglet eller på anden måde fastgjort til bygningen, men ophængt eller opstillet i udelukkende erhvervsmæssigt anvendte bygninger, kan afskrives efter reglerne for driftsmiddelafskrivning. Den kunstneriske udsmykning afskrives på en særskilt saldo, således at der ikke sker sammenblanding med virksomhedens almindelige driftsmiddelsaldo.

Der kan ikke afskrives på kunst, der er indføjet eller opstillet i bygninger, der anvendes til beboelse. Dette gælder, selvom kun en mindre del af en bygning anvendes til beboelse.

Som forudsætning for afskrivning kræves, at der er tale om førstegangskøb af et originalt billedkunstnerisk værk. Omfattet heraf vil være maleri, skulptur, grafik, fotografisk kunst, installationskunst m.v. jf. lov om billedkunst nr. 400 af 21. maj 2001. Grafiske værker er omfattet af afskrivningsadgangen, idet det dog er en betingelse, at disse værker skal være nummererede. Det grafiske værk skal være fremstillet i et begrænset oplag og være signeret af kunstneren. I helt særlige tilfælde kan en individuel bedømmelse af, hvorvidt der er tale om et originalt kunstværk, foretages af Akademiraadet. Samme krav stilles til fotografiske kunstværker. Reproduktioner er derimod ikke omfattet af afskrivningsadgangen.

Afskrivningsretten kan ikke udnyttes af nærmere opregnede personer og selskaber, der er nærtstående til kunstneren.

Hæderspriser

Som udgangspunkt er hæderspriser og legater skattepligtige. Nogle internationale hæderspriser er dog gjort skattefrie. Det drejer sig om Nobelprisen, samt priser fra internationale organisationer, som Danmark er medlem af, herunder Nordisk Råds Litteratur- og Musikpris.

Skattefriheden er nu udvidet med alle hæderspriser fra offentlige midler, legater og kulturelle fonde m.v. her i landet og i udlandet, der ydes som et uansøgt éngangsbeløb og udelukkende som en anerkendelse af modtagerens kunstneriske fortjenester. Dette har virkning for hæderspriser erhvervet i indkomståret 2002 eller senere.

Det vil være en betingelse, at hædersprisen udbetales som et uansøgt engangsbeløb og udelukkende har karakter af en anerkendelse af modtagerens kunstneriske fortjenester. Prisen må således ikke have karakter af en betaling for en ydelse, som modtageren har præsteret, f.eks. en prisopgave eller lignende. Ligeledes vil priser, som har karakter af studieunderstøttelse falde uden for skattefritagelsen.

De nye regler ændrer ikke hovedreglen om, at legater generelt er skattepligtige, men har givet yderligere lempelser af beskatningen af hæderspriser til personer, som har fortjent en særlig anerkendelse for deres kunstneriske virke.

Tilbage til oversigt