Landsskatteretten underkender SKAT

14. november 2006

Tilbage i 2005 udsendte Told- og Skattestyrelsen et cirkulære, hvorefter en boligorganisation og dens afdelinger blev anset for at være selvstændige juridiske enheder. Det betød, at de ydelser, som blev leveret internt mellem organisationen og afdelingerne, skulle anses for moms- eller lønsumsafgiftspligtige afhængig af ydelsernes karakter.

Boligselskabernes Landsforening indbragte straks en række prøvesager for Landsskatteretten med påstand om, at en boligorganisation og dens afdelinger udgør én juridisk enhed, og ydelser, som leveres internt i organisationen, derfor ikke er moms- eller lønsumsafgiftspligtige.

Landsskatteretten har nu afgjort disse sager, og resultatet er blevet, at en boligorganisation og dens afdelinger efter Landsskatterettens opfattelse udgør én juridisk enhed. Dermed slipper boligorganisationer for at beregne moms og lønsumsafgift af de ydelser, som præsteres internt i organisationen.

Kendelserne fra Landsskatteretten ændrer dog ikke på, at der skal beregnes og betales byggemoms, hvis en boligorganisation udfører egentligt byggeri med egne ansatte.

Tålmodig tilrådes

SKAT overvejer i øjeblikket, om kendelserne skal indbringes for domstolene. Disse overvejelser forventes afsluttet i løbet af ganske kort tid, og da SKAT’s holdning generelt er, at en af SKAT udmeldt praksis stadig håndhæves, når SKAT selv har anket en tabt kendelse til domstolene, må der opfordres til at udvise tålmodighed, inden man går i gang med at ændre strukturen i boligorganisationer som følge af Landsskatterettens kendelser.

 


Artiklen er udarbejdet i samarbejde med Revitax

Tilbage til oversigt