Lovforslag om servicefradrag

27. maj 2011

Skatteministeren har fremsat lovforslag om, at der i et vist omfang skal gives privatpersoner fradrag for udgifter til arbejdsløn til håndværkere mfl. Der er tale om en ordning, der skal omfatte perioden 1. juni 2011 – 31. december 2013. Lovforslaget forventes vedtaget den 1. juni 2011.

Betingelser

Fradraget er betinget af, at:

 • Den skattepligtige person ved indkomstårets udløb er fyldt 18 år.
 • Arbejdet er udført på en helårsbolig (ejer- andels- og lejebolig), hvor personen har fast bopæl på tidspunktet for arbejdets udførelse. Arbejde på sommerhuse, som lovligt anvendes til helårsbeboelse, er også omfattet af den foreslåede fradragsordning.
 • Arbejdet er udført af en virksomhed, der er momsregistreret i Danmark, eller ved arbejde i form af rengøring, vask, opvask, strygning, vinduespudsning, børnepasning og havearbejde tillige af en person, der ved indkomstårets udløb er fyldt 18 år og er fuldt skattepligtig til Danmark.
 • Den skattepligtige foretager indberetning af det fradragsberettigede beløb til SKAT med angivelse af, hvem der har udført arbejdet.
 • Arbejdet er udført og betalt i perioden fra og med den 1. juni 2011 til og med den 31. december 2013.

Grænsegængere

Grænsegængere omfattet af kildeskattelovens afsnit I A kan også få fradrag efter de foreslåede regler, hvis:

 • Arbejdet er udført af en virksomhed, som er momsregistreret i et EU-/EØS-land eller ved arbejde i form af rengøring, vask, opvask, strygning, vinduespudsning, børnepasning og havearbejde tillige af en person, der ved indkomstårets udløb er fyldt 18 år og er fuldt skattepligtig i et EU-/EØS-land.
 • Det pågældende EU-/EØS-land efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst mv. skal udveksle oplysninger med de danske myndigheder.

15.000 kr.

De fradragsberettigede udgifter kan højst udgøre 15.000 kr. årligt pr. person. For ægtepar/samboende udgør det årlige maksimale fradrag således 30.000 kr. Afholder et hjemmeboende barn over 18 år udgifter, kan det unge menneske også få fradrag for maksimalt 15.000 kr. pr. år. Mor og far får ikke dette ekstrafradrag, så det er kun interessant, hvis barnet har en skattepligtig indkomst, der overstiger personfradraget. Der er tale om et ligningsmæssigt fradrag, hvilket vil sige en fradragsværdi på cirka 33 %.

Der kan ikke foretages fradrag for udgifter til arbejde, som der er ydet tilskud til efter andre offentlige støtteordninger, herunder reglerne i lov om hjemmeservice. Tilsvarende gælder udgifter til børnepasning, der er skattefritaget hos modtageren efter den særlige reservebedsteforældreordning. 

Serviceydelser omfattet af fradragsordningen

I lovforslaget er anført, at lønninger i forbindelse med nedenstående arbejder vil være omfattet af fradragsordningen:

Almindelig rengøring mv.

 • Vask og aftørring af flader i boligen
 • Rengøring af toilet og bad
 • Støvsugning, gulvvask og boning
 • Vask, opvask og strygning
 • Rensning eller vask af tæpper, gardiner, persienner mv.

Vinduespudsning

 • Indvendig
 • Udvendig

Børnepasning i hjemmet

 • Babysitning
 • Hente og bringe børn til og fra daginstitution, skole, fritidsklub og fritidsaktivitet

Almindeligt havearbejde mv.

 • Græsslåning
 • Klipning af hæk
 • Lugning
 • Beskæring af buske og træer
 • Snerydning

Boligens ydre rammer

 • Reparation, renovering, isolering og udskiftning af tag, herunder tagrender og afløb
 • Reparation eller udskiftning af ruder og vinduer og terrassedøre med glas
 • Reparation eller udskiftning af yderdøre, terrassedøre mv.
 • Reparation, maling og isolering af ydervægge
 • Forbedringer af boligens tilgængelighed for handicappede
 • Fornyelse eller etablering af dræn
 • Radonsikring
 • Installation af solfangere og solceller

Boligens indre rammer

 • Reparation eller fornyelse af køkken og bad
 • Gulvarbejder
 • Brandsikring, herunder nettilsluttede røgalarmer
 • Installation eller forbedring af ventilation
 • Installation eller forbedring af afløbsinstallationer
 • Reparation eller udskiftning af vandinstallationer
 • Reparation eller fornyelse af elinstallationer
 • Reparation eller udskiftning af olie- eller gasfyrskedler og varmeanlæg, installering eller udskiftning af varmestyringsanlæg
 • Udskiftning eller reparation af fjernvarme units
 • Installation af varmepumper, herunder jordvarmepumper
 • Maler- og tapetserarbejder.

 

Ovenstående liste er udtømmende, hvilket eksempelvis betyder, at der ikke kan opnås fradrag for arbejdsløn til opsætning af faste garderobeskabe eller en ny flisebelægning på terrassen.

Tilbage til oversigt