Lovforslag – skat

24. november 2011

Skatteministeren fremsatte for ganske nylig en række skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor.

Ratepensioner og ophørende livrenter 

Det gældende loft på 100.000 kr. for indbetaling på ratepension og ophørende livrenter foreslås nedsat til 55.000 kr.

Nedsættelsen har virkning fra og med indkomståret 2012. For personer med bagud forskudt indkomstår nedsættes loftet først fra og med indkomståret 2013.

Der er fastsat en overgangsregel for arbejdsgiverindbetalinger, når der er tale om obligatoriske indbetalinger ifølge en kollektiv overenskomst, indgået senest den 31. december 2011. For sådanne ordninger gælder loftet først fra næste overenskomstfornyelse, dog ikke senere end indkomståret 2015.

Der er ikke foreslået ændringer med hensyn til ophørspension for selvstændigt erhvervsdrivende, de særlige pensionsordninger for sportsudøvere og 30-procents-ordningen. 30-procents-ordningen overlever derfor til og med indkomståret 2014.

Multimedieskatten

Sidste år med multimedieskatten bliver tilsyneladende 2011. Fra og med 2012 foreslås følgende:

Telefon
Fri telefon er skattepligtig. Det skattepligtige beløb udgør 2.500 kr. (2012) årligt. For ægtefæller, der er samlevende ved indkomstårets udløb, gives en rabat på 25 %. Har begge ægtefæller fri telefon (og/eller skattepligtig internetforbindelse, se nedenfor) udgør det årlige skattepligtige beløb 1.875 kr. (2012) for hver ægtefælle. Rabatten på 25 % opnås dog kun, hvis det samlede skattepligtige beløb for ægtefællerne udgør mindst 3.300 kr. (2012).

Medtages en mobiltelefon til den private bopæl, er udgangspunktet, at der skal ske beskatning af fri telefon til rådighed. For at undgå beskatning skal der indgås en tro og love-erklæring om, at telefonen kun må anvendes erhvervsmæssigt. Arbejdsgiveren skal føre ”fornøden” kontrol med, at telefonen kun anvendes erhvervsmæssigt. Der skal dog ikke ske beskatning af fri telefon, hvis der undtagelsesvist er foretaget opkald til hjemmet. 

Det skattepligtige årlige beløb på 2.500 kr. (2012) gælder også, når arbejdsgiveren betaler mere end én telefon for medarbejderen, hvis der er en arbejdsmæssig begrundelse for flere telefoner. 

Computer og sædvanligt tilbehør
Arbejdsgiverbetalt computer, der er stillet til rådighed til brug for arbejdet, udløser ikke beskatning, selv om computeren også bruges privat.

Indgås en aftale mellem arbejdsgiveren og medarbejderen om, at computeren helt eller delvist skal finansieres via en lønomlægning, skal medarbejderen hvert år beskattes af 50 % af udstyrets købspris. Det fremgår af bemærkningerne, at medarbejderen skal beskattes såvel ved lønnedgang, løntilbageholdenhed mv. 

Internetadgang
Arbejdsgiverbetalt internetadgang (engangsudgift til etablering og den løbende udgift) er skattefri for medarbejderen, hvis medarbejderen har adgang til arbejdsgiverens netværk. Det er en forudsætning for skattefriheden, at medarbejderen har adgang til stort set de samme funktioner, dokumenter mv. som på arbejdspladsen. Er dette ikke tilfældet, sker beskatningen som fri telefon, og det skattepligtige beløb for personen udgør i alt 2.500 kr. (2012), selv om der tillige er stillet fri telefon til rådighed, når der er en arbejdsmæssig begrundelse for såvel internetforbindelsen som telefonen.

Overgangsregler for eksisterende bruttotrækordninger
For at sikre at lovforslaget ikke medfører en skærpet beskatning af medarbejdere, som allerede har indgået en bruttotrækordning mv., forslås der indført en overgangsregel, der tager højde herfor. 

Overgangsreglen betyder, at:

  • En eksisterende bruttotrækordning på en computer, der anvendes arbejdsmæssigt, medfører ikke beskatning.
  • En eksisterende bruttotrækordning på en computer, der udelukkende anvendes privat, skal beskattes med et beløb, der svarer til markedslejen, dog udgør det skattepligtige beløb højst 3.000 kr. årligt.
  • En eksisterende bruttotrækordning på telefon og internetadgang betyder beskatning på 2.500 kr. årligt fra og med 2012.
  • En eksisterende bruttotrækordning på telefon, computer og internet betyder beskatning på 3.000 kr. årligt til og med indkomståret 2014.


Selvstændigt erhvervsdrivende
Reglerne for selvstændigt erhvervsdrivende tilpasses, så de stort set svarer til de regler, der gælder for lønmodtagere. 

Telefon, internetforbindelse og computer, der både anvendes erhvervsmæssigt og privat kan indgå i virksomhedsordningen, og der sker beskatning af fri telefon på 2.500 kr. (2012) årligt. Der skal være en arbejdsmæssig begrundelse for de aktiver, der medtages i virksomhedsordningen. 

En medarbejdende ægtefælle, der tager en mobiltelefon med hjem, skal også beskattes af fri telefon. En lønansat ægtefælle beskattes efter de regler, der gælder for medarbejdere. 

Sundhedsforsikringer

Skattefrihed for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer foreslås ophævet. Dog vil der fortsat være skattefrihed for arbejdsgiverbetalt rygeafvænning og behandling for misbrug af medicin, alkohol og andre rusmidler, uanset om der er tale om direkte arbejdsgiverbetaling eller betaling via en sundhedsforsikring. Skattefriheden er betinget af, at der er tale om en generel ordning, der tilbydes alle medarbejdere i virksomheden. Endvidere skal der fortsat foreligge en skriftlig lægeerklæring om, at medarbejderen har behov for behandlingen, dog ikke for så vidt angår rygeafvænning.

Præmien på en arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring, der dækker mere end de ovenfor nævnte behandlingstyper, er skattepligtig for medarbejderen. Beløbet vil være A-indkomst og blive beskattet som løn. Dækker arbejdsgiveren medarbejderens udgifter til operation mv., er medarbejderen skattepligtig af den af arbejdsgiveren betalte udgift.

Selvstændigt erhvervsdrivendes fradrag for sundhedsforsikringer og sundhedsbehandlinger foreslås afskaffet. Dog vil der være fradrag i samme omfang, som der gælder skattefrihed for medarbejdere.

De nye regler har virkning fra og med 2012.

Medarbejderaktier

De skattebegunstigede medarbejderaktieordninger foreslås ophævet. Det betyder, at alle medarbejderaktieordninger beskattes som lønindkomst. Tildelte købe- og tegningsretter skal dog (fortsat) først lønbeskattes på afståelses- eller udnyttelsestidspunktet.

Ophævelsen har som udgangspunkt virkning for aftaler, der indgås den 21. november 2011 eller senere, dog er der fastsat overgangsregler.

Servicefradraget (håndværkerfradraget)

Det foreslås, at den eksisterende adgang til fradrag for lønudgifter i forbindelse med hjælp i hjemmet mv. afskaffes med udgangen af 2012. Det er en betingelse for fradrag i 2012, at arbejdet er udført og betalt senest den 31. december 2012.

Endvidere foreslås følgende ændringer, som gælder fra og med den 1. januar 2012:

  • Oliefyr slettes på listen over arbejder, der berettiger til fradrag
  • Husstandsvindmøller tilføjes på listen, der berettiger til fradrag
  • Der kan ikke opnås fradrag, når arbejdet er udført af en person, der har fast bopæl i den helårsbolig, hvor arbejdet udføres.

Pengetankreglen 

En række lovbestemmelser gælder ikke, når der er tale om en pengetank. Eksempelvis kan aktier ikke overdrages til børn med skattemæssig succession (ingen beskatning ved overdragelsen), når der er tale om en pengetank. 

Der er efter gældende regler tale om en pengetank, hvis mindst 75 % af indtægterne (opgjort som gennemsnittet af de seneste tre regnskabsår) eller 75 % af de samlede aktiver (enten opgjort på overdragelsestidspunktet eller opgjort som et gennemsnit af de seneste tre regnskabsår) vedrører passiv pengeanbringelse og udlejning af fast ejendom. 

Efter lovforslaget nedsættes de 75 % til 25 % for overdragelser mv., der sker den 1. januar 2012 eller senere.

Tilbage til oversigt