Mindsterenten er nedsat til 3 procent

22. november 2001

 

Omstændighederne på obligationsmarkedet har netop bevirket, at mindsterenten ekstraordinært nedsættes til 3 procent fra den 23. november 2001. Den ekstraordinære nedsættelse af mindsterenten har virkning frem til den 31. december 2001. Fra den 1. januar 2002 gælder den ordinært fastsatte mindsterente, som dog også må forventes at blive på 3 procent.

Fastsættelse af mindsterenten

Mindsterenten fastsættes normalt hvert halve år på grundlag af et simpelt gennemsnit opgjort med to decimaler af en af Københavns Fondsbørs A/S dagligt udregnet effektiv obligationsrente for de seneste 20 børsdage forud for 15. december og 15. juni.

Den effektive obligationsrente opgøres med to decimaler for fastforrentede kroneobligationer i åbne serier, der noteres på Københavns Fondsbørs A/S, bortset fra konverterbare obligationer noteret over pari samt indeksregulerede obligationer.

Mindsterenten udgør den ovenfor beregnede gennemsnitsrente ganget med 7/8 og nedrundet til nærmeste hele antal procentpoints. Mindsterenten offentliggøres senest femtesidste børsdag forud for den periode, hvori mindsterenten skal gælde.

Mindsterenten for 1. halvår 2002 fastsættes på baggrund af renteniveauet fra mandag den 19. november 2001 til og med fredag den 14. december 2001.

Ekstraordinær nedsættelse

Hvis den effektive obligationsrente, som omtalt ovenfor i 10 på hinanden følgende børsdage i perioden fra og med 1. januar henholdsvis 1. juli og indtil påbegyndelsen af en ordinær beregningsperiode, er mere end 2 procentpoint højere eller mere end 1 procentpoint lavere end det gennemsnit, der danner grundlag for halvårets eller resten af halvårets mindsterente, foretages der en ekstraordinær beregning af mindsterenten på baggrund af den effektive obligationsrente i den nævnte 10-dages periode.

Teknikken er her den samme: Renten ganges med 7/8 og nedrundes til det nærmeste hele antal procentpoint. Den ekstraordinært fastsatte mindsterente har virkning fra og med den 10. børsdag efter den sidste af de nævnte 10 børsdage.

Som nævnt har udviklingen på obligationsmarkedet nu betydet en ekstraordinær nedsættelse.

Betydningen af mindsterenten

Hvis mindsterenten er opfyldt på tidspunktet for udstedelsen af en fordring (eksempelvis en obligation), vil en personlig investor som altovervejende hovedregel være skattefri af realiserede kursgevinster på fordringen.

For obligationsserier med lang løbetid (typisk 30-årigt realkreditlån) har mindsterenten de seneste år ikke haft den helt store betydning, fordi kursen på obligationen med en meget lav rente bliver tilsvarende meget lav. Boligejere er derfor tilbageholdende med at optage lån med disse meget lave renter af hensn til kursrisikoen. Af samme grund udsteder realkreditinstitutterne ikke “lange” lån med disse lave rentesatser.

For variabelt forrentede lån (flexlån) er situationen imidlertid en anden, idet løbetiden på lånene er korte (typisk 2-5 år), og der er derfor ikke en tilsvarende kursrisiko. Derfor er flexlån typisk udstedt med rentesatser, som lige nøjagtigt overholder mindsterenten.

Da rentesatsen på flexlån for det kommende år skal fastsættes i midten af december måned 2001, er det for boligejere med flexlån meget heldigt, at mindsterente er nået at blive nedsat til 3 procent. Det må nemlig forventes, at realkreditinstitutterne vil vælge en 3-procent obligation til finansieringen af flexlånene.

Tilbage til oversigt