Moms af tab på debitorer

24. september 2013

Hovedreglen er, at fradrag for moms af tab på debitorer først kan reducere den udgående moms, når tabet er endeligt konstateret.

Betingelser for momsfradrag

Når en momsregistreret virksomhed har faktureret en kunde med tillæg af moms, og det efterfølgende viser sig, at kunden ikke kan betale fakturabeløbet eller kun kan betale en del af fakturabeløbet, kan virksomheden som hovedregel fradrage momsen af tabet. Spørgsmålet om, hvorvidt der fradragsret for moms af tab på debitorer og i givet fald hvornår, er eksempelvis relevant for kreditorerne i konkursramte selskaber.

Moms af tab på debitorer kan fradrages, når følgende betingelser er opfyldt:

 • Tabet vedrører leverede varer og ydelser
 • Leverancen af varer og ydelser er momsbelagt
 • Momsen er angivet
 • Tabet er konstateret.

De tre første betingelser tiltrækker sig typisk ikke den helt store opmærksomhed. Det skal dog som et eksempel fra praksis nævnes, at det er blevet fastslået, at en virksomhed, der køber en tabsgivende fordring fra en anden virksomhed, ikke har fradragsret for moms af tab på debitorer, idet der ikke er tale om leverede varer og ydelser fra den tabslidende virksomhed.

Betingelsen om, at tabet skal være konstateret, tiltrækker sig derimod større opmærksomhed.

Konstatering af tabet

Konstatering af tab forudsætter som udgangspunkt, at kreditor har foretaget indenretlige skridt for at konstatere tabet. Manglende betalingsvilje hos kreditor, eksempelvis på grund af uenighed om fejl eller mangler ved de leverede varer og ydelser, er uden betydning, ligesom det er uden betydning, at en advokat eller andre har vurderet, at det er usandsynligt, der kan opnås medhold i at kreditor skal betale.

Et tab anses altså for at være konstateret eller ligestilles hermed, når det optræder under en af disse omstændigheder:

 • Konkurs- og dødsboer
 • Tvangsakkord (rekonstruktion)
 • Frivillig akkord
 • Forgæves fogedforretning
 • Tvangsauktion
 • Gældssanering for jordbrugere
 • Andre tilfælde, eksempelvis fordringer under 3.000 kr. samt ukendt eller forsvunden debitor.

For så vidt angår konkursboer anses et tab for konstateret, når det ved afslutningen af konkursboet dokumenteres, at der ikke er opnået fuld dækning for det anmeldte krav. Der kan dog foretages et foreløbigt fradrag for tab på fordringer i konkursboer, før bobehandlingen er endelig afsluttet. Det er en forudsætning, at virksomheden er i besiddelse af en erklæring fra boets kurator om, at dividenden ikke forventes at overstige en nærmere angiven procent af fordringen.

Et eventuelt fradrag for moms af tab på debitorer afhænger dermed af konkursbehandlingens stadie. Der kan derfor gå lang tid før kreditor kan fradrage moms af tab på debitorer.

Fradrag for moms af tab på debitorer skal angives i den momsperiode, hvor tabet er konstateret. Momsen af tabet skal ikke angives som indgående moms, men derimod som en reduktion i den udgående moms.

Tilbage til oversigt