Moms- og afgiftsregler ændres

18. december 2013

I forbindelse med implementeringen af den såkaldte Vækstplan DK og Finanslovsaftalen for 2014 sker der med virkning fra den 1. januar 2014 en række ændringer på moms- og afgiftsområdet.

Nye kredittider for afregning af moms

Der indføres nye kredittider for afregning af moms. Endvidere ændres omsætningsgrænserne for små, mellemstore og store virksomheder, hvilket har betydning for virksomhedernes afregningsperioder.

De nye omsætningsgrænser, afregningsperioder og afregningsfrister fremgår af nedenstående skema:

 Virksomheder  Årlig omsætning  Afregningsperiode.   Afregningsfrist  
 Små  Under 5 mio. kr.  Halvårlig  2 måneder
 Mellemstore  Mellem 5 og 50 mio. kr.   Kvartalsvis  2 måneder
 Store  Over 50 mio. kr.  Månedsvis  25 dage *)

*) For juni måned er afregningsfristen 1 måned og 17 dage

Som det fremgår af skemaet er omsætningsgrænsen for “små” virksomheder nu 5 mio. kr. Tidligere var den 1. mio. kr. SKAT vil udsende information omkring omregistrering mv. til de omfattede virksomheder. Omregistreringen vil få virkning for perioder, der starter 1. januar 2014.

Virksomheder som har overskydende moms, kan have et ønske om at forblive på kvartalsafregning, af hensyn til at få momsen tilbagebetalt tidligere. Hvis virksomheden ikke ønsker omregistrering til halvårlig afregning af moms, kan den blive på kvartalsafregning, hvis der senest den 1. marts 2014 anmodes herom overfor SKAT.

Hotelmoms

Fradragsretten for moms af hoteludgifter forhøjes fra 50 pct. til 75 pct. af momsbeløbet. Udgifterne hertil skal fortsat være af strengt erhvervsmæssig karakter, for at der kan opnås fradragsret.

Godtgørelse af elafgift

Elafgiften og energispareafgiften (tidligere benævnt CO2-afgift) samles i en afgift, der i 2014 udgør 83,30 øre/kWh.

Den almindelige godtgørelse af elafgift vil i 2014 udgøre 82,90 øre/kWh. Det godtgørelsesberettigede beløb skal fremgå af fakturaerne fra elselskabet.

Godtgørelse af olie-, kul-, og gasafgift

Den almindelige godtgørelse af olie-, kul-, og gasafgift forhøjes således, at der alene sker en reduktion i godtgørelsen svarende til EU’s minimumsafgift på 4,5 kr./GJ.

Mineralvandsafgift

Mineralvandsafgiften afskaffes.

Vægtbaseret emballageafgift

Den vægtbaserede emballageafgift afskaffes.

Tilbage til oversigt