Moms på lægeerklæringer

14. maj 2005

Den 20. november 2003 afsagde EF-domstolen en dom vedrørende moms på lægeerklæringer, som fik Told- og Skattestyrelsen i Danmark til at revidere deres opfattelse af retsstillingen.

Told- og Skattestyrelsen har udsendt et cirkulære, der i detaljer belyser retsstillingen på området. Cirkulæret er relevant for såvel læger som alle andre, der leverer momsfri sundhedsydelser, f.eks. psykologer og kiropraktorer.

Cirkulæret trådte i kraft den 1. april 2005.

Retsstillingen

Retsstillingen er nu den, at lægeerklæringer, der har til formål at beskytte, fastholde eller retablere en patients helbredsstilstand, er momsfri.

Det drejer sig for eksempel om attest til brug for sagsbehandling om tildeling af hjælpemidler, pleje eller psykologhjælp, attest om indlæggelse og dødsattest.

De fleste andre erklæringer er momspligtige. Det skyldes, at de i højere grad drejer sig om patienternes juridiske eller økonomiske forhold. For eksempel er sessionsattest, attester til brug for behandling af ansøgning om dagpenge, kørekortattest, fraværsattest og A-kasseattester momspligtige.

Hvis man kommer i tvivl om en erklæring er momspligtig eller ej, kan man som tommelfingerregel sige, at erklæringer, der har til formål at fastslå størrelsen af et pengebeløb, er momspligtige.

Hvis attesten eller erklæringen anvendes til flere formål, er det hovedformålet, der afgør den momsmæssige behandling.

Hvis attesten drejer sig om juridiske forhold, og der derfor er tale om en momspligtig ydelse, vil det konsultationshonorar og den kørselsgodtgørelse, der i nogle tilfælde ydes i forbindelse med afgivelse af attesten også være momspligtigt. Hvis der ikke bliver udstedt en attest i forbindelse med konsultationen, er denne momsfri.

En attest udstedt i forbindelse med en spiritusprøve er momspligtig, men er beruselsen så omfattende, at erklæringen bliver udstedt i forbindelse med, at man bliver anbragt i detentionen, er den momsfri.

De fleste psykologattester er momspligtige. Det gælder dog ikke attester i børnesager.

Hos kiropraktorerne er de fleste attester også momspligtige. Det gælder dog ikke i forbindelse med attest om udlån af hjælpemidler.

Momspligten har den afledte effekt, at der kan refunderes indgående moms på de indkøb, der har en direkte sammenhæng med de momspligtige erklæringer. Momspligten gælder kun, hvis den årlige momspligtige omsætning overstiger 50.000 kr.

Den momspligtige del af årets skattepligtige overskud udgår af lønsumsafgiftsgrundlaget.

Tilbage til oversigt