Momsfradrag på rådgiverydelser

30. november 2001

 

Som omtalt i vor publikation FACIT, juni 2001, afsagde EF-domstolen i februar 2001 en principiel dom om fradrag for moms ved salg af virksomhed.

Dommen gav klager adgang til fradrag for moms på rådgiverydelser ved salg af en udlejningsejendom. Dermed blev der sat en stopper for den hidtidige danske praksis, hvor man har nægtet fradrag.

Nyt cirkulære

Told- og Skat har den 4. oktober 2001 udsendt et cirkulære om, hvordan man har valgt at administrere EF-dommen, den såkaldte Abbey-dom. I samme cirkulære har man behandlet den såkaldte BLP-dom.

Abbey-dommen fastslår, at afholdte omkostninger i forbindelse med en (momsfri) overdragelse af en virksomhed – eller en del af denne – skal anses for en del af virksomhedens almindelige omkostninger ved momspligtig virksomhed og der vil derfor være momsfradrag herfor.

Virksomheden skal overholde en af flere betingelser for at kunne få momsfradrag. Cirkulæret fastslår således, at spørgsmålet om momsfradrag skal løses i forbindelse med en vurdering af, om den afgiftspligtige virksomhed, hvori den solgte formuemasse indgår, i forvejen har fradrag for indgående moms.

  • Virksomheder med fuldt momsfradrag har fuldt fradrag for moms på udgifter ved overdragelse af virksomheden eller en del heraf.
  • Virksomheder med delvist momsfradrag har fuldt fradrag for moms på udgifter ved overdragelsen, hvis udgifterne er klart knyttet til den afgiftspligtige del af virksomheden. I modsat fald er der delvist eller intet fradrag.

Abbey-dommen drejer sig om salg af en frivilligt momsregistreret udlejningsejendom. I dommen får sælger ret til at fradrage moms på rådgiverydelse i forbindelse med salg af ejendommen.

BLP-dommen drejer sig om momsfradrag ved salg af en kapitalandel. Her fik sælger ikke ret i sin påstand om fradrag for moms på rådgiverudgifterne ved salget, idet momsen i denne sag skulle henføres til transaktionen og ikke til virksomheden.

Den væsentligste forskel på sagerne er tilsyneladende, at Abbey-dommen drejer sig om en transaktion, der er blevet fritaget for moms, selvom der principielt er tale om en afgiftspligtig transaktion, mens BLP-dommen drejer sig om en transaktion, der er momsfri efter 6. momsdirektiv artikel 13.

Cirkulæret stiller nogle betingelser for, at en sælger kan opnå momsfradrag efter retningslinierne i Abbey-dommen, idet man bl.a. stiller krav om, at køberen af det solgte enten fortsætter virksomheden eller udøver en driftsmæssig anvendelse af de overdragne aktiver, der kan sidestilles hermed.

Usikkerhed

Det er efter vor opfattelse usikkert, om Told- og Skat har hjemmel til at fastholde de betingelser, de angiver i cirkulæret. Vi forventer derfor, at en endelig afklaring af rækkevidden af Abbey-dommen kan komme til at afvente udfaldet af retspraksis, i første omgang i Landsskatteretten.

Tilbage til oversigt